Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Dostawę radiofarmaceutyków do diagnostyki i terapii

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540197176-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-796 Bydgoszcz
Ulica
ul. dr Izabeli Romanowskiej
Nr telefonu
(0-52)3743208
Email
dzierzawskab@co.bydgoszcz.pl
Strona www
www.co.bydgoszcz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540197176-N-2019 z dnia 18-09-2019 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583712-N-2019
Data: 07/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 12553630000000, ul. ul. dr Izabeli Romanowskiej  2, 85-796  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. (0-52)3743208, e-mail dzierzawskab@co.bydgoszcz.pl, faks (0-52)3743301.
Adres strony internetowej (url): www.co.bydgoszcz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.1
W ogłoszeniu jest: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: a/ Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie obrotu produktami leczniczymi będącymi radiofarmaceutykami, b/ Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie preparatów zawierających izotopy promieniotwórcze.
W ogłoszeniu powinno być: III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: a/ Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie obrotu produktami leczniczymi będącymi produktami radiofarmaceutycznymi, b/ Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie preparatów zawierających izotopy promieniotwórcze. c/ Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla wszystkich produktów leczniczych zawartych w Formularzu Cenowym, zarejestrowanych w Polsce lub dokument równoważny, potwierdzający dopuszczenie do obrotu, w przypadku produktów leczniczych, dopuszczonych do obrotu w procedurze importu docelowego".

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli będzie dysponował środkami transportu zapewniającymi przewóz oferowanych radiofarmaceutyków zgodnie z obowiązującym prawem.
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli będzie dysponował środkami transportu zapewniającymi przewóz oferowanych produktów zgodnie z obowiązującym prawem.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1 Kopia zezwolenia na obrót produktami leczniczymi będącymi radiofarmaceutykami lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia, jeśli jest wymagany przez przepisy prawa. 2 Kopia zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki (dotyczy preparatów zawierających izotopy promieniotwórcze). 3 Oświadczenie o posiadaniu środka transportu zapewniającego przewóz oferowanych radiofarmaceutyków, zgodnie z obowiązującym prawem
W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1 Kopia zezwolenia na obrót produktami leczniczymi będącymi radiofarmaceutykami lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia, jeśli jest wymagany przez przepisy prawa. 2 Kopia zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki (dotyczy preparatów zawierających izotopy promieniotwórcze). 3 Oświadczenie o dysponowaniu środkiem transportu zapewniającego przewóz oferowanych produktów, zgodnie z obowiązującym prawem.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 1. Świadectwa rejestracji w kraju wytwarzania lub w Unii Europejskiej (dotyczy przypadku oferowania preparatu nie zarejestrowanego w Polsce). 2. Deklarację zgodności CE lub wpis/zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
W ogłoszeniu powinno być: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 1.Dokumenty dopuszczające oferowane produkty do obrotu, tj. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla wszystkich produktów leczniczych zawartych w Formularzu Cenowym, zarejestrowanych w Polsce lub dokument równoważny, potwierdzający dopuszczenie do obrotu, w przypadku produktów leczniczych, dopuszczonych do obrotu w procedurze importu docelowego. 2.Specyfikacje produktu, certyfikaty jałowości i apirogenności do materiałów pomocniczych.

 
drukuj ogłoszenie