Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji, sprzętu multimedialnego i programów multimedialnych do wystawy stałej pn. Skarb...

kujawsko-pomorskie, Toruń

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560198772-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
ul. Rynek Staromiejski
Nr telefonu
056 622-70-38
Email
muzeum@muzeum.torun.pl
Strona www
bip.muzeum.torun.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560198772-N-2019 z dnia 19-09-2019 r.
Toruń: Dostawa i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji, sprzętu multimedialnego i programów multimedialnych do wystawy stałej pn. Skarb ze Skrwilna i Nieszawy
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 565723-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540145759-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510167660-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Toruniu, Krajowy numer identyfikacyjny 87124367900000, ul. ul. Rynek Staromiejski  1, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 056 622-70-38, e-mail muzeum@muzeum.torun.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): bip.muzeum.torun.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji, sprzętu multimedialnego i programów multimedialnych do wystawy stałej pn. Skarb ze Skrwilna i Nieszawy
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
DOP.212.1.2019.AS/ATB
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji, sprzętu multimedialnego i programów multimedialnych oraz wykonanie wszystkich innych niezbędnych prac, w tym remontowych i elektrycznych, montaż oświetlenia w pomieszczeniu i gablotach oraz montaż systemu pomiaru temperatury i wilgotności zintegrowanego z systemem zamontowanym w Ratuszu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

II.4) Główny kod CPV: 39154000-6
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
5.08.2019 - 30.09.2019
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: -
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 05/08/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
MAGIT SP. Z O.O.,  biuro@MAGIT.PL,  UL. SOŁTYSOWICKA 27,  51-168,  WROCŁAW,  kraj/woj. dolnośląskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 450000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/09/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Powierzenie części prac Podwykonawcom.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonawca, któremu zostało powierzone wykonanie zadania, zamierza powierzyć wykonanie części prac Podwykonawcom, zgłoszonym uprzednio Zamawiającemu na piśmie.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmiana umowy nie spowoduje wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów ujętych w umowie. Zakres przedmiotu zamówienia również nie ulegnie zmianom.
 
drukuj ogłoszenie