Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji: "KWP Gorzów Wlkp. ? Baza magazynowa Łagodzin, budowa magazynów, modernizacja budynku biurowego,...

lubuskie, Gorzów Wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
04-10-2019
Numer ogłoszenia
599887-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Kwiatowa
Nr telefonu
95 738 14 91
Email
zamowieniapubliczne@go.policja.gov.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 599887-N-2019 z dnia 2019-09-19 r.

Komenda Wojewódzka Policji: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji: "KWP Gorzów Wlkp. - Baza magazynowa Łagodzin, budowa magazynów, modernizacja budynku biurowego, budynków magazynowych i garaży wraz z zagospodarowaniem terenu" na działce nr 82/16 obręb ewid. 3 Łagodzin gm. Deszczno
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, krajowy numer identyfikacyjny 21022150800000, ul. ul. Kwiatowa  10 , 66-400  Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 738 14 91, e-mail zamowieniapubliczne@go.policja.gov.pl, faks 95 738 14 95.
Adres strony internetowej (URL): www.lubuska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.lubuska.policja.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lubuska.policja.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty i oświadczenia, o których jest mowa w art. 25a składa się, pod rygorem niewazności, w formie pisemnej
Adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp., ul. Kwiatowa10, 66-400 Gorzów Wlkp., Sekcja ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji: "KWP Gorzów Wlkp. - Baza magazynowa Łagodzin, budowa magazynów, modernizacja budynku biurowego, budynków magazynowych i garaży wraz z zagospodarowaniem terenu" na działce nr 82/16 obręb ewid. 3 Łagodzin gm. Deszczno
Numer referencyjny: ZP-10.2/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji: "KWP Gorzów Wlkp. - Baza magazynowa Łagodzin, budowa magazynów, modernizacja budynku biurowego, budynków magazynowych i garaży wraz z zagospodarowaniem terenu" na działce nr 82/16 obręb ewid. 3 Łagodzin gm. Deszczno. 2. Kody CPV główny: 45000000- 7 Roboty budowlane Kody uzupełniające: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111291-4 Roboty z zakresie zagospodarowania terenu 45113000-2 Roboty na placu budowy 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45320000-6 Roboty izolacyjne 45321000-3 Izolacja cieplna 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 3. Zakres przedmiotu zamówienia, należy zrealizować zakres robót budowlanych polegających na m. in.: - budowie wolnostojącego budynku magazynowego ogólnego zastosowania, oznaczonego nr 6, parterowego z instalacjami: gazowa i elektryczną, - budowie wolnostojącego budynku magazynowego kwaterunkowego, oznaczonego nr 10, parterowego z instalacjami: gazową i elektryczną, - budowie wolnostojącego budynku garażowo-magazynowej, oznaczonego nr 18, parterowego z instalacjami: gazową i elektryczną, - rozbudowie i przebudowie budynku biurowego, oznaczonego nr 16 z instalacjami m.in. gazowej, - przebudowie i remoncie budynków: magazynowego ogólnego zastosowania nr 5, magazynowego amunicji nr 14, garażowo - magazynowego nr 17 oraz dwóch budynków garażowych nr 20 i 21, - przebudowie infrastruktury wraz z zagospodarowaniem terenu w tym m.in. : budowy toru przeszkód dla psów, budowie dróg wewnętrznych, parkingów, ogrodzenia, wykonaniu instalacji oświetleniowej terenu, - budowie trzech budynków gospodarczych nr 24, - rozbiórce dwóch budynków magazynowych nr 11 i 13, budynku hydroforni nr 12, budynku garażowego nr 19 oraz budynku gospodarczego nr 22 wraz z elementami infrastruktury. 1) Zagospodarowanie terenu: Na działce nr 82/16 projektuje się przebudowę Bazy Magazynowej Łagodzin wraz z nowymi drogami wewnętrznymi, zjazdów oraz modernizacją toru przeszkód dla psów. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej POWIERZCHNIA DZIAŁKI 82/16 76 130,40 m? 100,00 % POWIERZCHNIA ZABUDOWY WSZYSTKICH OBIEKTÓW, W TYM: 4 861,06 m? 6,38 % POWIERZCHNIA OBIEKTÓW PROJEKTOWANYCH 1 573,27 m2 2,07 % POWIERZCHNIA OBIEKTÓW MODERNIZOWANYCH 1 144,01 m? 1,50 % POWIERZCHNIA OBIEKTÓW PO MODERNIZACJI 2 143,78 m2 2,82 % POWIERZCHNIA UTWARDZONA (DOJŚCIA, DOJAZDY, PLACE MANEWROWE), W TYM: 10 425,19 m2 13,69 % NAWIERZCHNIA DOJŚĆ I DOJAZDÓW ISTNIEJĄCYCH 2 772,05 m2 3,64 % NAWIERZCHNIA PLACÓW MANEWROWYCH ISTNIEJĄCYCH 2 599,74 m2 3,41 % NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE 5 053,40 m2 6,64 % POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 60 844,15 m2 79,92 % 2) Opis planowanych prac w obiektach modernizowanych Charakterystyczne parametry techniczne - obiekty modernizowane Nr na PZT Rodzaj budynku- budynki modernizowane Rodzaj konstrukcji Pow. użytkowa [m2] Wysokość budynku [m] Długość budynku [m] Szerokość [m] 5. Magazyn ogólnego zastosowania Konstrukcja stalowa, szkieletowa, dach dwuspadowy 224 8 18,22 12,25 14. Magazyn amunicji Konstrukcja tradycyjna, murowana z dachem w konstrukcji stalowej 286,42 3,98 25,05 12,91 16. Budynek biurowy Konstrukcja tradycyjna, murowana, dach płaski 260,34 (po rozbudowie) 8 14,00 14,42 17. Budynek garażowo-magazynowy Konstrukcja stalowa, obudowana blacha trapezową 390 4 24,46 16,56 20. Budynek garażowy Konstrukcja tradycyjna, murowana, dach w konstrukcji żelbetowej 37,23 3,35 9,77 5,10 21. Budynek garażowy Konstrukcja tradycyjna, murowana, dach w konstrukcji żelbetowej 96,40 3,95 15 10,55 a) Budynek nr 5 - magazyn - modernizacja Ilość kondygnacji naziemnych: 1 Budynek parterowy wykonany w technologii szkieletowej, stalowej; dach dwuspadowy. Prace modernizacyjne: ? wykonanie nowej posadzki, b) Budynek nr 14 - magazyn amunicji - modernizacja Ilość kondygnacji naziemnych: 1 Budynek parterowy wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, dach w konstrukcji stalowej, pokrycie z blachy falistej. Stropodach z dwustronnym spadkiem, ok 5o, pokrycie papą asfaltową. Opis prac modernizacyjnych: ? wymiana pokrycia dachu wraz z montażem rynien i rur spustowych, ? pozioma izolacja przeciwwilgociowa ścian- zastosowanie metody iniekcji, ? naprawa tynku ścian zewnętrznych, malowanie ? wykonanie nowych posadzek, ? wymiana drzwi i zamurowanie okien, ? modernizacja instalacji elektrycznej i alarmowej. c) Budynek nr 16 - budynek biurowy - przebudowa i rozbudowa Ilość kondygnacji naziemnych: 2 Budynek wolnostojący, podpiwniczony, piętrowy z dachem płaskim niewentylowanym, kryty papą. Budynek o funkcji biurowej. Opis prac modernizacyjnych: ? przebudowa schodów zewnętrznych oraz rozbudowa części parteru o wiatrołap i dyżurkę, ? modernizacja pomieszczeń biurowo-sanitarnych w celu dostosowania budynku do obowiązujących warunków technicznych, ? docieplenie ścian i stropodachu, ? modernizacja instalacji elektrycznej i alarmowej, ? przebudowa instalacji sanitarnych w celu dostosowania do projektowanego układu funkcjonalno-użytkowego. d) Budynek nr 17 - hala garażowa - modernizacja Hala garażowa z 14 miejscami garażowymi wykonana w konstrukcji stalowej, obudowana blacha trapezową na ścianach i dachu. Dach ocieplony wełną mineralna, ściany ocieplone styropianem. Posadzka garażu wykonana z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej, hala wykonana w 2005 r. Opis prac modernizacyjnych: ? modernizacja pokrycia dachu. e) Budynek nr 20 - garaż - modernizacja Ilość kondygnacji naziemnych: 1 Budynek parterowy wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z dachem o konstrukcji żelbetowej. Stropodach jako płyta żelbetowa z jednostronnym spadkiem, pokrycie papą asfaltową. Opis prac modernizacyjnych: ? wymiana pokrycia dachu, ? pozioma izolacja przeciwwilgociowa ścian- zastosowanie metody iniekcji, ? skucie tynku ścian zewnętrznych, wykonanie termoizolacji i tynku zewnętrznego, ? wymiana bram garażowych. f) Budynek nr 21 - garaż - modernizacja Ilość kondygnacji naziemnych: 1 Budynek parterowy, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z dachem o konstrukcji żelbetowej. Stropodach wykonany z płyty żelbetowej opartej na ścianach zewnętrznych, dwustronny spadek, pokrycie papą asfaltową. Opis prac modernizacyjnych: ? demontaż wiaty i rozbiórka dobudówki, ? wymiana pokrycia dachu, ? pozioma izolacja przeciwwilgociowa ścian- zastosowanie metody iniekcji, ? wykonanie nowych posadzek, ? skucie tynku ścian zewnętrznych, wykonanie termoizolacji i tynku zewnętrznego, ? modernizacja instalacji elektrycznej, ? prace modernizacyjne wewnętrzne, ? zamurowanie otworów okiennych (wypełnienie pustakami szklanymi). 3) Opis planowanych prac do wykonania w obiektach nowoprojektowanych Charakterystyczne parametry techniczne - obiekty do wykonania (nowoprojektowane) Nr na PZT Rodzaj budynku- budynki nowoprojektowane Rodzaj konstrukcji Pow. użytkowa [m2] Pow. zabudowy [m2] Wysokość budynku [m] Wymiary budynku [m] Kubatura [m3] 6. Magazyn ogólnego zastosowania Konstrukcja stalowa, ściany i dach wykonane z płyt warstwowych 454,02 466,42 6,29 19,10 x 24,42 2220,16 10. Magazyn kwaterunku Konstrukcja stalowa, ściany i dach wykonane z płyt warstwowych 454,02 466,42 6,29 19,10 x 24,42 2220,16 18. Budynek garażowo- magazynowy Konstrukcja stalowa, ściany i dach wykonane z płyt warstwowych 343,74 355,05 6,25 16,56 x 21,44 1739,32 24. Budynek gospodarczy - 3 sztuki Obiekt prefabrykowany stalowy 13,13 14,74 (44,22) 2,80 2,435 x 6,055 36,76 a) Budynki nr 6, 10, 18 Z uwagi na funkcję obiektów, nie przewiduje się montażu instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych. Przewiduje się ogrzewanie obiektów przy pomocy gazowych wiszących aparatów grzewczo-wentylacyjnych. Pobór powietrza do spalania oraz wyrzut spalin pionowo przez ściany zewnętrzne. Praca na zasadzie zamkniętej komory spalania. Dodatkowo projektuje się posadowienie 3 budynków gospodarczych (obiekty nr 24) prefabrykowanych w konstrukcji stalowej. Budynki zostaną posadowione na istniejącym utwardzeniu betonowym zgodnie z PZT. W celu zapewnienia wentylacji pod kontenerem dopuszcza się posadowienie na bloczkach fundamentowych. Budynki gospodarcze (kontenery) zostały zakupione przez inwestora - zamawiającego. Konstrukcja ścian i dachu - stalowa. Konstrukcja nośna i przekroje zgodnie z branżą konstrukcyjną. Pokrycie dachu z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej (PIR), mocowanych do płatwi stalowych. Obudowa ścian zewnętrznych z płyt warstwowych ściennych z rdzeniem z pianki poliuretanowej (PIR)mocowanych do słupów stalowych lub konstrukcji wsporczej. Projektuje się wykonanie posadzki z kostki betonowej: ? Kostka betonowa ? Podsypka cementowo-piaskowa ? Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. ? Warstwa odsączająca z piasku Pomieszczenia magazynowe doświetlone świetlikami dachowymi z otworami wentylacji wywiewnej. Zakłada się montaż elektrycznych bram garażowych segmentowych oraz ocieplanych drzwi jednoskrzydłowych. Wentylacja nawiewna zapewniona przez otwory nawiewne w ścianach podłużnych 4) Obiekt nr 23 - tor przeszkód dla psów- demontaż istniejącego, budowa nowego Przewiduje się wykonanie demontażu istniejących urządzeń treningowych dla psów oraz montaż oraz nowych wraz z ogrodzeniem terenu przeznaczonego pod plac treningowy. Tor przeszkód będzie składał się z prostych elementów, które montowane będą w terenie jako gotowe konstrukcje. 5) Drogi i chodniki W ramach zadania planuje się budowę parkingu dla samochodów osobowych w ilości 18 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m. Parking będzie obsługiwany przez drogę manewrową o szerokości 6,0 m. W ramach zadania zaprojektowano dojazd do budynków drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej. Droga ta będzie pełnić funkcję drogi pożarowej. Na zapleczu budynków nr 3 i 4 należy wykonać plac o nawierzchni szutrowej. 6) Instalacje sanitarne należy wykonać: a) Przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne - zewnętrzną instalacje wody - przyłącze kanalizacji sanitarnej - przyłącze gazu - zewnętrzną instalacje ogrzewcza b) Instalacje sanitarne - budynek nr 16 instalacje sanitarne wewnętrzne - instalacja ogrzewcza - instalacja gazowa - instalacja kanalizacji sanitarnej - instalacja wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji c) Instalacje sanitarne - budynek nr 6, 10, i 18 instalacje sanitarne wewnętrzne Z uwagi na funkcję obiektów, nie przewiduje się montażu instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych. Z uwagi na sposób użytkowania obiektów przyjęto w nich utrzymywanie temperatury dyżurnej na poziomie 12 oC. W celu zapewnienia ogrzewania pomieszczeń przewidziano zastosowanie gazowych aparatów grzewczo-wentylujących o mocy ok. 20 kW. Urządzenia wyposażone będą w systemy powietrzno-spalinowe umożliwiające pobór powietrza do spalania z zewnątrz. Opcjonalnie, aparaty wyposażyć można w czerpnie i komory mieszania umożliwiające dodatkowo czerpanie powietrza zewnętrznego w regulowanym udziale, co umożliwi jednoczesne ogrzewanie oraz wentylowanie pomieszczeń przy zachowaniu minimalnej krotności wymiany powietrza. Urządzenia można również wyposażyć w króćce dające możliwość podłączenia wewnętrznej instalacji kanałowej w celu równomiernego rozprowadzenia powietrza na powierzchni pomieszczenia. Z uwagi na sposób użytkowania pomieszczeń w budynkach nr 8, 10, 18 nie przewiduje się montażu instalacji wodno-kanalizacyjnych. 7) Instalacje niskoprądowe W ramach przedmiotowej inwestycji zakłada się wykonanie następujących robót instalacji niskoprądowych: - wykonanie teletechnicznych rurociągów kablowych dla okablowania instalacji niskoprądowych, - wciągnięcie do rurociągów kablowych kabli światłowodowych (instalacja telewizji przemysłowej i instalacja telefoniczna IP oraz integracja systemów służących bezpieczeństwu), - zakończenie kabli światłowodowych i miedzianych, - montaż systemu telewizji przemysłowej, - montaż w budynkach nr 14 i 16 systemów sygnalizacji włamania i napadu. 8) Branża elektryczna W ramach przedmiotowej inwestycji zakłada się wykonanie następujących robót elektrycznych: - demontaż linii napowietrznej 0,4 kV., - wykonanie linii kablowej 0,4 kV., - wykonanie zestawów złączowenr ZKB., - montaż rozdzielnic obiektowych, - wykonanie instalacji elektrycznej, - montaż gniazd elektrycznych. - wykonanie instalacji oświetleniowej, - montaż opraw oświetleniowych, - wykonanie oświetlenia awaryjnego - wykonanie zasilania urządzeń teletechnicznych budynku. - wykonanie instalacji odgromowej obiektów. - wykonanie oświetlenia zewnętrznego - wykonanie ochrony przeciwporażeniowej - wykonanie ochrony przed przepięciami. 4. Roboty odbywać się będą w czynnym obiekcie Policji zgodnie z zakresami i terminami robót wyszczególnionymi w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Zakres robót budowlanych powinien umożliwiać korzystanie z budynku. 5. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpią roboty dodatkowe, zaniechane, zamienne zostaną one rozliczone na podstawie kosztorysu budowlanego szczegółowego sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie z KNR oraz z średniokrajowymi wskaźnikami cenotwórczymi (wartość r-g, Koszty pośrednie, Koszty zakupu, Zysk), średniokrajowymi kosztami materiałów i sprzętu określonymi w wydawnictwach "SEKOCENBUD" i obowiązującymi na dzień wystąpienia ww. robót (zdarzenia). Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zamiennych za umówione wynagrodzenie ryczałtowe. W tym przypadku przedstawiony kosztorys ma wyłącznie charakter poglądowy. Roboty dodatkowe albo zaniechane będą realizowane na zasadach określonych w niniejszej umowie lub PZP. 6. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu itp. chyba, że będzie to uzasadnione specyfiką co nie pozwoli opisać materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy "lub równoważny" oraz Wykonawca określi minimalne wymagane parametry wskazujące na równoważność zastosowanych materiałów. 7. Ilekroć w niniejszej SIWZ i załącznikach do SIWZ przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, intencją Zamawiającego było przedstawienie typu materiału bądź technologii. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, ale jedynie takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać w formie opisowej, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i jej załącznikach (zgodnie z art. 30 ust. 5) ustawy P.z.p.). 8. Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy zawiera w szczególności opis obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia, a także zapisy dotyczące wynagrodzenia, płatności, terminów i odbiorów, odpowiedzialności w zakresie gwarancji i rękojmi, praw autorskich, warunków zmian do umowy, odstąpienia od umowy i wypowiedzenia oraz kar umownych i in. 9. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w Projekcie umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ). Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy. 10. Wszystkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45111291-4
45113000-2
45261210-9
45320000-6
45321000-3
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie od zawarcia umowy do dnia 31.08.2020r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli Wykonawca, poprzez złożenie odpowiedniego dokumentu, wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca, ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia: 1 ) wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie odrębne roboty budowlane (zadania) związane z budową lub przebudową obiektów kubaturowych lub inżynieryjnych o wartości nie niższej niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) (brutto) każda. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków Konsorcjum/ Spółki cywilnej. 2) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, które spełniają następujące wymogi: ? co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej do kierowania robotami - uprawnienia budowlane bez ograniczeń. ? co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami- uprawnienia budowlane bez ograniczeń. ? co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami - uprawnienia budowlane bez ograniczeń. UWAGA: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania wymaganych uprawnień przez jedną osobę w kilku specjalnościach. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka Cywilna) powyższy warunek może być spełniony przez wszystkich członków Konsorcjum/ wspólników Spółki Cywilnej wspólnie. 3. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą być członkami właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
b) Dokumenty wymagane zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. Niżej wymienione dokumenty, na wezwanie zamawiającego będą musieli złożyć - wykonawca, oraz inny podmiot (jeśli dotyczy): b.1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.; b.2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (Konsorcjum/ Spółka cywilna), w/w w pkt 3 lit b.1) - b.2) dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wspólnie występujących Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. W przypadku złożenia kopii dokumentu poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują odpowiednio Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego), w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Dokumenty wymagane zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a.1) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: a.1.1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór - Załącznik nr 6 do SIWZ) a.1.2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór - Załącznik nr 7 do SIWZ) a.2) dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: - dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w Rozdz. XI ust. 2 pkt c) UWAGA: - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka cywilna) wyżej wymienione warunki mogą być spełnione wspólnie przez wszystkich członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej. - W przypadku złożenia kopii dokumentu poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują odpowiednio Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego), w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. - Ze złożonych dokumentów musi wynikać spełnianie warunków opisanych w Rozdz. XI SIWZ. - Jeśli Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków powołuje się na zasoby podmiotów trzecich, zgodnie z treścią § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający wymaga złożenia wraz z w/w wykazem również dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wykazane zdolności dotyczą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
OFERTA WYKONAWCY, w dniu jej składania, musi zawierać: 1.1 ) prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ); 1.2) w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert: 1.2.1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wzór zał. nr 3 do SIWZ) 1.2.2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór zał. nr 2 do SIWZ) Uwaga: ? W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 01 stycznia 2021r., oświadczenia składa się po rygorem nieważności w formie pisemnej. ? W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (Konsorcjum/ Spółka cywilna), oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. ? INNY PODMIOT: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: ? zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 1.2.1) oraz 1.2.2) ? PODWYKONAWCY: Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: ? zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 1.2.1) oraz 1.2.2) 1.3) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone stosowne upoważnienie lub pełnomocnictwo, określające zakres czynności, do których jest umocowany; Uwaga: Dokument Wykonawca musi przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (wyrok SO w Warszawie - SYGN. AKT V CA 85/07). 1.4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) - oświadczenie o woli współpracy Wykonawców wspólnie przystępujących do postępowania podpisane przez wszystkich Wykonawców. Oświadczenie musi zawierać następujące informacje: - nazwy i adresy Wykonawców, którzy wspólnie przystępują do postępowania przetargowego; - wyznaczenie Lidera do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wraz z nazwą zadania - tytułem postępowania. Osoba upoważniona przez Lidera do reprezentowania musi posiadać stosowne upoważnienie (zgodne z pkt XIII ppkt 1.3) SIWZ); Uwaga: Dokument Wykonawca musi przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (wyrok SO w Warszawie - SYGN. AKT V CA 85/07). 1.5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Spółka cywilna) - upoważnienie lub pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania s.c. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uwaga: Dokument Wykonawca musi przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (wyrok SO w Warszawie - SYGN. AKT V CA 85/07). 1.6) zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - (wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ) celem umożliwienia prawidłowej weryfikacji złożonych oświadczeń, o których mowa w ppkt 1.2.1) oraz 1.2.2) zobowiązanie jest wymagane tylko jeśli dotyczy. 2. GRUPA KAPITAŁOWA. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca jest zobowiązany złożyć (wymagane po złożeniu oferty): w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp., oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ) o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. lub oświadczenie Wykonawcy braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ) Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające (dowody), że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: - Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r., poz. 798, 650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/ Spółka cywilna), w/w dokument składa każdy z członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej. - Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia w/w oświadczenia jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta 4. UDZIAŁ INNEGO PODMIOTU (ART. 22A USTAWY PZP.) a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z powyższym Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego musi wziąć pod uwagę, że podmioty te muszą brać udział w wykonywaniu zamówienia w charakterze podwykonawcy. Powyższe wykonawca powinien uwzględnić zarówno w stosownych oświadczeniach (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ) w zakresie dotyczącym podwykonawców, jak i w treści oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór takiego zobowiązania stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej i zawodowej - zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy złożyć wraz z ofertą. c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. e) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. g) Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, polegającego na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdz. XIII ust. 3 pkt b (b.1-b.2) SIWZ. 5. UDZIAŁ PODWYKONAWCY: a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (art. 36a ust. 1 ustawy Pzp.). b) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. W Formularzu ofertowym (załączniku nr 1 do SIWZ) Wykonawca wskazuje zakres zamówienia, który zamierza zlecić podwykonawcy, natomiast obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy podwykonawców znanych na etapie składania oferty. Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda zamieszczenia informacji o podwykonawcach (o ile są już znani na etapie składania ofert) w oświadczeniu składanym w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. d) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. e) Zasady opisane w lit c) i d) powyżej stosuje się wobec dalszych podwykonawców. f) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. g) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. h) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 6. UDZIAŁ WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH: a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: a.1) w Rozdz. XIII ust. 3 lit b.1) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. a.2) w Rozdz. XIII ust. 3 lit b.2) SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.; b) Dokumenty, o których mowa powyżej w Rozdz. XIII ust. 6 lit. a.1) i a.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) stosuje się. d) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. e) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt XIII ppkt 3 lit. b.2) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt XIII ppkt 6. lit. a.2) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. ustawy Pzp.. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) zdanie pierwsze stosuje się. f) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. g) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). W takiej sytuacji Wykonawca powinien wskazać Zamawiającemu (np. w formie oświadczenia) sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują względnie wskazać (np. w formie oświadczenia) adresu strony internetowej, gdzie dane te są udostępniane. h) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wymagana kwota wadium (do 3% wartości zamówienia netto) wynosi: 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100); 3. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy P.z.p. 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do złożenia ofert nastąpi uznanie rachunku Zamawiającego, zaś dowód wniesienia wadium zostanie dołączony do oferty. 6. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek: NBP O/O Zielona Góra 96 1010 1704 0037 1113 9120 0000 - DO OFERTY ZALECA SIĘ ZAŁĄCZYĆ KSEROKOPIĘ PRZELEWU, KTÓRA MUSI BYĆ POTWIERDZONA PRZEZ BANK Z WYJĄTKIEM DOKUMENTÓW WYGENEROWANYCH AUTOMATYCZNIE PRZEZ BANK I NIE WYMAGAJĄCYCH DODATKOWYCH POTWIERDZEŃ BANKU. 7. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji - oryginał dokumentu należy złożyć w kasie KWP, ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp., za pośrednictwem Sekcji ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych. - KSEROKOPIĘ DOKUMENTU WADIUM ZALECA SIĘ DOŁĄCZYĆ DO SKŁADANEJ OFERTY, POTWIERDZONĄ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM WRAZ Z PODPISEM LUB PARAFKĄ WYKONAWCY. 8. Zwrot wadium następuje zgodnie z art. 46 ustawy P.z.p. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana (art. 46 ust. 5 pkt 1 - 3 ustawy P.z.p.): a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy); c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia , o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. (art. 46 ust. 4a ustawy P.z.p.)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Szzcegółowy opis udzielania zaliczek jest opisany w par. 11 projektu umowy - zał. nr 9 do SIWZ.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) istotne zmiany w treści umowy wynikające z błędów pisarskich i rachunkowych (np. w opisie przedmiotu umowy, w wysokości wynagrodzenia kwotowo lub słownie); 2) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z złożeniem oświadczenia w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy oraz wykazaniem przez Wykonawcę, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 3) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy nie będącego podmiotem na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp., może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z złożeniem oświadczenia, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy; 4) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie jej realizacji, na pisemny wniosek Wykonawcy; 5) termin zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, może ulec zmianie o czas niezbędny na usunięcie przeszkód lub czas oczekiwania w przypadkach określonych poniżej: a) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego na skutek wystąpienia robót dodatkowych, zaniechanych, zamiennych; b) zmiany związane z zaistnieniem siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, klęski żywiołowej innych przyczyn niezależnych od Stron umowy, powodujące konieczność zmiany któregokolwiek z terminów realizacji umowy lub obowiązków wynikających z umowy, o czas trwania tych przyczyn; c) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania prac z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) wystąpią opóźnienia w wydaniu aktów administracyjnych potrzebnych do realizacji umowy przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) Opóźnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 5 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inżyniera Kontraktu oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 7) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wynikających ze zmiany stosunków społeczno-gospodarczych lub z innych powodów wystąpi konieczność zmiany któregokolwiek z terminów umownych, w tym realizacji obowiązków umownych, zakresu, bądź innych zapisów, bez zmiany których realizacja umowy będzie utrudniona, niemożliwa lub narazi Zamawiającego na szkodę, 8) zmiany terminu usunięcia wad w sytuacji, gdy z przyczyn o obiektywnym charakterze usunięcie wad w terminie wskazanym w umowie lub wyznaczonym przez Zamawiającego jest niemożliwe lub znacznie utrudnione w związku z oczekiwaniem na ocenę producenta, wymianę towaru, naprawę urządzenia przez producenta, przedłużającą się procedurę reklamacji u producenta o okres trwania przeszkody; wszystkie powyższe okoliczności wymagają udokumentowania przez Wykonawcę 9) w przypadku zmian technologicznych spowodowanych przez: a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej niż opisane w SIWZ generacji, pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, dostaw lub kosztów eksploatacji urządzeń lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości; materiały, urządzenia muszą być jakości nie gorszej niż wymagane w SIWZ; b) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót lub zmniejszenie kosztów wykonywanych robót, jak również kosztów eksploatacji urządzeń; c) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę wymagań prawa d) możliwa będzie zmiana sposobu wykonania robót, urządzeń, materiałów, terminu realizacji nie dłużej niż o okres trwania odnośnej przeszkody, wynagrodzenia umownego poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie stosownie do zaistnienia opisanych okoliczności; 10) w razie zmian spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności znacznie (10%) odbiegających od typowych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń i materiałów, możliwa będzie zmiana sposobu wykonania robót, terminu zakończenia (nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności); za typowe warunki atmosferyczne uznaje się średnią warunków pogodowych w danym miesiącu w województwie lubuskim w okresie ostatniego roku przed dniem podpisania umowy, ustalone na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; 11) w przypadku zmian spowodowanych nieprzewidywalnymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: a) niewypały i niewybuchy; b) ujawnione stanowiska archeologiczne, zabytki w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 12) W przypadku zmian będących następstwem działań lub zaniechań organów administracji publicznej i innych podmiotów dotyczących m.in.: a) odmowy wydania przez organy administracji publicznej lub inne podmioty wymaganych decyzji zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub odmowy udostępnienia przez właścicieli nieruchomości niezbędnych do celów realizacji Inwestycji, b) konieczność dokonania zmian decyzji administracyjnych, możliwa będzie zmiana sposobu wykonania robót tak aby mogły zostać zakończone zgodnie z umową i sztuką budowlaną, terminu realizacji nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody, wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli koszty wynikajże z tych zmian będą pozostawały w związku z tymi zmianami. Zmiana sposobu wykonania robót będzie udokumentowana wpisem do dziennika budowy oraz w protokołach z Rady Budowy. 13) Zamawiający może odstąpić od realizacji określonych robót (roboty zaniechane) z przyczyn technicznych lub ekonomicznych, w takiej sytuacji uprawniony jest do zmiany wynagrodzenia umownego o wysokość robót zaniechanych, wyliczonych zgodnie z § 1 ust. 6 umowy. 2. Ponadto możliwe są zmiany określone w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp. 3. W/w zmiany w treści niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron i formy pisemnej, w postaci aneksu zawartego przez Strony, pod rygorem nieważności. 4. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. 5. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania na piśmie o każdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie, a mających wpływ na jej ważność. 6. Jeżeli występują zmiany dotyczące określonych w umowie danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, danych teleadresowych, danych rejestrowych, rachunków bankowych, będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy, Strony niezwłocznie informują pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-04, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Termin otwarcia ofert: 04.10.2019r. godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej "RODO") (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), Zamawiający informuję, że: ? administratorem danych osobowych Wykonawcy przetwarzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. jest Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 66-400, ul. Kwiatowa 10, ? dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. - e-mail: iod.kwp@go.policja.gov.pl, telefon: 957 381 070; ? dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; ? odbiorcami danych osobowych Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i 8a oraz art. 96 ust. 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej "ustawa Pzp"; ? dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1, 1a i 1b ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ? obowiązek podania przez Wykonawców danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do danych osobowych Wykonawców nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO; ? Każdy Wykonawca ma prawo do: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących zgodnie z art. 11 ust. 6a ustawy Pzp; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych zgodnie z art. 11 ust. 6a ustawy Pzp *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Jego dotyczących narusza przepisy RODO; ? Wykonawcy nie przysługuje: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wyjaśnienie: * skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie