Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa drogi gminnej nr 105 699 B ulica Konarska i drogi gminnej ulica Boczna we wsi Zawady

podlaskie, Łomża

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203118-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
18-400 Łomża
Ulica
M. Skłodowskiej Curie
Nr telefonu
862165263
Email
dpazik@gminalomza.pl
Strona www
http://gminalomza.pl/bip

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203118-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Łomża:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 596183-N-2019
Data: 11/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Łomża, Krajowy numer identyfikacyjny 45066994400000, ul. M. Skłodowskiej Curie  1a, 18-400  Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862165263, e-mail dpazik@gminalomza.pl, faks 8621652 64.
Adres strony internetowej (url): http://gminalomza.pl/bip
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: I. Obsługa geodezyjna, II. Roboty sanitarne - sieć kanalizacji deszczowej 1. Roboty ziemne 2. Roboty montażowe 3. Studnie kanalizacji deszczowej, 3.1.Studnie z kręgów betonowych Ø 1200 mm. 3.2. Studnie z kręgów betonowych Ø 1500 mm. 3.3. Studzienki ściekowe betonowe Ø 500 mm. 4. Rurociągi kanalizacji deszczowej, 5. Budowa obiektów inżynierii wodnej 5.1. Montaż gotowego elementu prefabrykowanego wylotu kolektora deszczowego, 5.2 Budowa rowu, 6. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej 7. Roboty towarzyszące III. Roboty elektryczne 1. Demontaż napowietrznej linii nn 2. Montaż napowietrznej linii nn 3. Budowa kablowej linii nn 0,4kV 4. Demontaż oświetlenia ulicznego 5. Montaż linii oświetlenia ulicznego napowietrznego 6. Montaż linii oświetlenia ulicznego kablowego 7. Badania pomiary obsługa geodezyjna IV. Roboty budowlane na ulicy Bocznej 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty ziemne 3. Roboty w zakresie budowy dróg 3.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 3.2. Stabilizacja cementem 3.3. Podbudowa zasadnicza z kruszyw niezwiązanych C 50/3025 cm 3.4. Nawierzchnia jezdni z kostki polbruk grubość 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 3.5. Nawierzchnia zjazdów z kostki polbruk grubość 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 3.6. Nawierzchnia chodników z kostki polbruk grubość 6 cm na podsypce cementowo piaskowej 3.7. Krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej 3.8. Obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej 3.9. Pobocza - nawierzchnia żwirowa gr. 10 cm 3.10. Roboty wykończeniowe V. Roboty budowlane na ulicy Konarskiej 1. Roboty przygotowawcze 1.1. Roboty pomiarowe 1.2. Wycinka drzew 1.3. Oczyszczenie terenu z karpiny i krzaków 1.4. Usunięcie humusu 1.5. Roboty rozbiórkowe 2. Roboty ziemne 3. Roboty w zakresie budowy dróg 3.1. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 3.2. Stabilizacja cementem 3.3. Podbudowa zasadnicza z kruszyw niezwiązanych C 50/3025 cm 3.4. Nawierzchnia jezdni z kostki polbruk grubość 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 3.5. Nawierzchnia zjazdów z kostki polbruk grubość 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 3.6. Nawierzchnia chodników z kostki polbruk grubość 6 cm na podsypce cementowo piaskowej 3.7. Krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej 3.8. Obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej 3.9. Pobocza - nawierzchnia żwirowa gr. 10 cm 3.10. Roboty wykończeniowe 4. Organizacja ruchu VI. Inwentaryzacja powykonawcza VII. Projekt organizacji ruchu na czas budowy. Szczegółowy zakres rzeczowy został określony w załączonym do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarze robót. Zamawiający oświadcza, że przedmiar robót nie jest dokumentem podstawowym do ustalenia ceny ofertowej. Nieujęcie w wycenie jakiejkolwiek pozycji nie będzie upoważniało Wykonawcy do dochodzenia zapłaty za jej wykonanie.
W ogłoszeniu powinno być: I. Obsługa geodezyjna, II. Roboty sanitarne - sieć kanalizacji deszczowej CPV 45231100-6 1. Roboty ziemne CPV 45111200-0 2. Roboty montażowe CPV 45232410-9 3. Studnie kanalizacji deszczowej, 3.1.Studnie z kręgów betonowych Ø 1200 mm. 3.2. Studnie z kręgów betonowych Ø 1500 mm. 3.3. Studzienki ściekowe betonowe Ø 500 mm. 4. Rurociągi kanalizacji deszczowej, 5. Budowa obiektów inżynierii wodnej CPV 45240000-1 5.1. Montaż gotowego elementu prefabrykowanego wylotu kolektora deszczowego, 5.2 Budowa rowu, 6. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej 7. Roboty towarzyszące CPV 45220000-5 III. Roboty elektryczne 1. Demontaż napowietrznej linii nn 2. Montaż napowietrznej linii nn 3. Budowa kablowej linii nn 0,4kV 4. Demontaż oświetlenia ulicznego 5. Montaż linii oświetlenia ulicznego napowietrznego 6. Montaż linii oświetlenia ulicznego kablowego 7. Badania pomiary obsługa geodezyjna IV. Roboty telekomunikacyjne 1. Przebudowa kabli telekomunikacyjnych V. Roboty budowlane na ulicy Bocznej 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty ziemne 3. Roboty w zakresie budowy dróg 45233120-6 3.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 3.2. Stabilizacja cementem 3.3. Podbudowa zasadnicza z kruszyw niezwiązanych C 50/3025 cm 3.4. Nawierzchnia jezdni z kostki polbruk grubość 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 3.5. Nawierzchnia zjazdów z kostki polbruk grubość 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 3.6. Nawierzchnia chodników z kostki polbruk grubość 6 cm na podsypce cementowo piaskowej 3.7. Krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej 3.8. Obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej 3.9. Pobocza - nawierzchnia żwirowa gr. 10 cm 3.10. Roboty wykończeniowe VI. Roboty budowlane na ulicy Konarskiej 1. Roboty przygotowawcze 1.1. Roboty pomiarowe 1.2. Wycinka drzew 1.3. Oczyszczenie terenu z karpiny i krzaków 1.4. Usunięcie humusu 1.5. Roboty rozbiórkowe 2. Roboty ziemne 3. Roboty w zakresie budowy dróg 45233120-6 3.1. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 3.2. Stabilizacja cementem 3.3. Podbudowa zasadnicza z kruszyw niezwiązanych C 50/3025 cm 3.4. Nawierzchnia jezdni z kostki polbruk grubość 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 3.5. Nawierzchnia zjazdów z kostki polbruk grubość 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 3.6. Nawierzchnia chodników z kostki polbruk grubość 6 cm na podsypce cementowo piaskowej 3.7. Krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej 3.8. Obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej 3.9. Pobocza - nawierzchnia żwirowa gr. 10 cm 3.10. Roboty wykończeniowe 4. Organizacja ruchu VII. Inwentaryzacja powykonawcza VIII. Projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.1
W ogłoszeniu jest: Wykonawca: 1. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres) co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 1 000 000,00 (słownie: jeden milion 00/100) złotych, 2. dysponuje pracownikami technicznymi, których skieruje do realizacji zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie dróg - stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres) co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 1 000 000,00 (słownie: jeden milion 00/100) złotych, b) dysponuje pracownikami technicznymi, których skieruje do realizacji zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz telekomunikacyjnej - stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-27, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-04, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: