Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Zakup asortymentu do wykonywania badań toksykologicznych, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów do badań z wyposażeniem...

śląskie, Sosnowiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203108-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-200 Sosnowiec
Ulica
pl. Medyków
Nr telefonu
032 3682012, 3682449
Email
zam.publ@wss5.pl
Strona www
www.wss5.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203108-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Sosnowiec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599911-N-2019
Data: 19/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. pl. Medyków  1, 41-200  Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3682012, 3682449, e-mail zam.publ@wss5.pl, faks (032) 368 20 12.
Adres strony internetowej (url): www.wss5.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest "Zakup asortymentu do wykonywania badań toksykologicznych, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów do badań z wyposażeniem pomocniczym" w asortymencie określonym w załączniku nr 1,1a, 1b do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1,1a i 1b do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest "Zakup asortymentu do wykonywania badań toksykologicznych, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów do badań z wyposażeniem pomocniczym" w asortymencie określonym w załączniku nr 1,1a, 1b do SIWZ.- zmodyfikowano załącznik nr 1 i 1a zgodnie z odpowiedziami z dnia 25.09.2019 Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1,1a i 1b do SIWZ. - zmodyfikowano załącznik nr 1 i 1a zgodnie z odpowiedziami z dnia 25.09.2019

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 27/09/2019, godzina: 09:00,(...)
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 01/10/2019, godzina: 09:00,(...)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Punkt: część 1 i 2
W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest "Zakup asortymentu do wykonywania badań toksykologicznych, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów do badań z wyposażeniem pomocniczym" w asortymencie określonym w załączniku nr 1,1a, 1b do SIWZ.Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1,1a i 1b do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest "Zakup asortymentu do wykonywania badań toksykologicznych, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów do badań z wyposażeniem pomocniczym" w asortymencie określonym w załączniku nr 1,1a, 1b do SIWZ. - zmodyfikowano załącznik nr 1 i 1a zgodnie z odpowiedziami z dnia 25.09.2019 Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1,1a i 1b do SIWZ.- zmodyfikowano załącznik nr 1 i 1a zgodnie z odpowiedziami z dnia 25.09.2019

 
drukuj ogłoszenie