Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Przebudowa drogi gminnej Szczecyn ? Baraki Stare na dł. 1 km."

lubelskie, Gościeradów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203091-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
23-275 Gościeradów
Ulica
Gościeradów
Nr telefonu
158 381 105
Email
malgorzata.bartos@goscieradow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203091-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Gościeradów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 596371-N-2019
Data: 11/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gościeradów, Krajowy numer identyfikacyjny 83040964300000, ul. Gościeradów  61, 23-275  Gościeradów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 158 381 105, e-mail malgorzata.bartos@goscieradow.pl, faks 158 381 140.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 108575L Szczecyn- Baraki Stare na odcinku od km 0+675,00 do km 1+675,00. 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: a. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 1,00 km, b. Wykonanie koryta dla nawierzchni drogi i poboczy - 1 650,00 m3, 2) Podbudowa: a. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie - 5 000,00 m2, b. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. warstwy 15,00 cm - 5 000,00 m2, c. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. warstwy 8,00 cm - 5 000,00 m2, 3) Nawierzchnia: a. Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70, gr. warstwy 6,00 cm - 5 250,00 m2, a. Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowych - 5250,00m2, b. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - 4 200,00 m2, b. Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70, gr. warstwy 3,00 cm - 5 000,00 m2, 4) Pobocza: d. Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. warstwy 10,00 cm - 1 500,00 m2, 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa uproszczona dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 108575L Szczecyn- Baraki Stare na odcinku od km 0+675,00 do km 1+675,00. 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: a. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 1,00 km, b. Wykonanie koryta dla nawierzchni drogi i poboczy - 1 650,00 m3, 2) Podbudowa: a. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie - 5 000,00 m2, b. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. warstwy 15,00 cm - 5 000,00 m2, c. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. warstwy 8,00 cm - 5 000,00 m2, 3) Nawierzchnia: a. Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70, gr. warstwy 4,00 cm - 5 250,00 m2, a. Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowych - 5250,00m2, b. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - 4 200,00 m2, b. Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70, gr. warstwy 3,00 cm - 5 000,00 m2, 4) Pobocza: d. Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. warstwy 10,00 cm - 1 500,00 m2, 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa uproszczona dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert (...) Data 2019-09-26 godzina 13:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert (...) Data 2019-10-01 godzina 13:00

 
drukuj ogłoszenie