Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na podstawie przeprowadzonych prac geologicznych i badań laboratoryjnych.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202985-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
00-522 Warszawa
Ulica
Krucza 36/Wspólna
Nr telefonu
-
Email
jacek.maraszek@me.gov.pl, alicja.lebiedzinska@me.gov.pl, jolanta.machowska@me.gov.pl
Strona www
www.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202985-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598737-N-2019
Data: 19/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ministerstwo Energii, Krajowy numer identyfikacyjny 36320961200000, ul. Krucza 36/Wspólna   6, 00-522  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. -, e-mail jacek.maraszek@me.gov.pl, alicja.lebiedzinska@me.gov.pl, jolanta.machowska@me.gov.pl, faks 22 695 96 00.
Adres strony internetowej (url): www.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.8)
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Data zakończenia 29 listopada 2019 r.
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Data zakończenia 16 grudnia 2019 r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1)
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: 2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą odpowiedzialne za realizacje zamówienia, a w szczególności: (?) c) co najmniej jednym geofizykiem, który: posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii IX uzyskanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz.U. z 2016 r. poz. 425) oraz wykonał w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 2 opracowania/dokumentacje geofizyczne.
W ogłoszeniu powinno być: 2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą odpowiedzialne za realizacje zamówienia, a w szczególności: (?) c) co najmniej jedną osobą do badań geofizycznych: posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie geofizyki oraz co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w zakresie badań geofizycznych lub dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie geologii lub fizyki i co najmniej czteroletnią praktykę zawodową w zakresie wykonywania terenowych badań geofizycznych i dokumentowania ich wyników oraz wykonała w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 2 opracowania/dokumentacje geofizyczne.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.2)
Punkt: 2.2)
W ogłoszeniu jest: Kryteria: Cena - 60,00 Liczba wykonanych opracowań/dokumentacji geologiczno-inżynierskich przez geologa-inżyniera - 10,00 Liczba wykonanych opracowań/dokumentacji hydrogeologicznych przez hydrogeologa - 10,00 Liczba wykonanych opracowań/dokumentacji geofizycznych przez geofizyka - 10,00 Liczba wykonanych badań laboratoryjnych do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przez osobę do badań laboratoryjnych - 10,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria: Cena - 60,00 Liczba wykonanych opracowań/dokumentacji geologiczno-inżynierskich przez geologa-inżyniera - 10,00 Liczba wykonanych opracowań/dokumentacji hydrogeologicznych przez hydrogeologa - 10,00 Liczba wykonanych opracowań/dokumentacji geofizycznych przez osobę do badań geofizycznych - 10,00 Liczba wykonanych badań laboratoryjnych do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przez osobę do badań laboratoryjnych - 10,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6)
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30 godzina 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-02 godzina 11:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: