Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy napowietrznych linii energetycznych SN i NN i WLZ do posesji na linie kablowe oraz zaprojektowanie...

mazowieckie, Grodzisk Mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202960-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Kościuszki 32A
Nr telefonu
227 555 146
Email
urzad@grodzisk.pl
Strona www
www.bip.grodzisk.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202960-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Grodzisk Mazowiecki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 595746-N-2019
Data: 10/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Grodzisk Mazowiecki, Krajowy numer identyfikacyjny 52478900000000, ul. ul. Kościuszki 32A  , 05-825  Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 555 146, e-mail urzad@grodzisk.pl, faks 227 555 327.
Adres strony internetowej (url): www.bip.grodzisk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane, projekty wykonawcze branżowe i usunięcia kolizji , przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne), złożenie wniosków i uzyskanie pozwoleń na przebudowę sieci elektroenergetycznych i linii oświetlenia i monitoringu ulicznego oraz złożenia zgłoszenia wykonania robót na budowę WLZ-ów, a także pełnienie nadzoru autorskiego na budowie. Inwestorem przebudowy linii energetycznych SN i NN będzie PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa. Inwestorem przebudowy WLZ oraz budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego i monitoringu będzie Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Maz. W ramach zamówienia należy wykonać: 1. Wykonać aktualne mapy do celów projektowych. 2. Uzyskać warunki techniczne od właścicieli linii oświetlenia i monitoringu miejskiego UWAGA: Zamawiający posiada aktualne "Warunki Techniczne" wydane przez PGE Dystrybucja SA na przebudowę linii energetycznych SN i NN - zał. nr 7 do SIWZ. 3. Uzyskać warunki techniczne od właścicieli mediów kolidujących w terenach objętych projektowaniem i przewidzianych do przebudowy 4. Uzgodnić projekty w ZUD. 5. Wykonać projekty budowlane branży energetycznej na podstawie "Warunków technicznych" wydanych przez PGE Dystrybucja SA, w tym: ? projekt linii kablowych SN i NN ? projekt kontenerowych stacji transformatorowych (wg warunków PGE Dystrybucja SA) ? projekt rozbiórki linii napowietrznych SN i NN oraz słupowych stacji transformatorowych 6. projekty wykonawcze do w/w projektów budowlanych oraz projekty wykonawcze ewentualnego usunięcia kolizji i przebudowy kolidującego uzbrojenia (jeżeli dotyczy) 7. Wykonać projekty Wewnętrznych Linii Zasilających (WLZ) dla modernizowanych przyłączy do posesji (wraz z uzyskaniem uzgodnienia projektu z właścicielami działek i PGE Dystrybucja SA) 8. Wykonać projekty kablowych linii oświetlenia ulic zgodnie z wytycznymi zarządcy dróg gminnych. 9. Wykonać projekty wykonawcze kablowej linii monitoringu miejskiego w rurze ochronnej PE 40 mm na całej długości ze skrzynkami teletechnicznymi i zasilaniem elektrycznym skrzynek zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 10. Wykonać inwentaryzację zieleni i projekt gospodarowania drzewostanem (jeżeli dotyczy). 11. Wykonać Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 12. Wykonać Przedmiary robót i Kosztorysy Inwestorskie do wszystkich w/w projektów wykonawczych oraz zestawienie kosztów. 13. Uzyskać materiały, decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, w tym zgody właścicieli terenu (drogi, działki prywatne) w formie i zakresie wymaganym przez prawo budowlane i PGE Dystrybucja SA. 14. Złożenie wniosków o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i rozbiórkę oraz zgłoszenia wykonania robót (odpowiednio na rzecz PGE Dystrybucja i Gminy Grodzisk Maz.). 15. Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę, w postępowaniach przetargowych i na czas budowy (w trakcie realizacji robót). W zakresie pełnienia nadzoru autorskiego jest: - usuwanie wad dokumentacji projektowej ujawnionych przez organy wydające pozwolenia na budowę - odpowiadanie na pytania Wykonawców zadane w postępowaniach przetargowych na wykonanie robót objętych projektami - jednokrotna aktualizacja kosztorysów inwestorskich - wprowadzanie zmian i usuwanie wad projektów ujawnionych w trakcie budowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane, projekty wykonawcze branżowe i usunięcia kolizji , przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne), złożenie wniosków i uzyskanie pozwoleń na przebudowę sieci elektroenergetycznych i linii oświetlenia i monitoringu ulicznego oraz złożenia zgłoszenia wykonania robót na budowę WLZ-ów, a także pełnienie nadzoru autorskiego na budowie. Inwestorem przebudowy linii energetycznych SN i NN będzie PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa. Inwestorem przebudowy WLZ oraz budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego i monitoringu będzie Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Maz. W ramach zamówienia należy wykonać: 1. Wykonać aktualne mapy do celów projektowych. 2. Uzyskać warunki techniczne od właścicieli linii oświetlenia i monitoringu miejskiego UWAGA: Zamawiający posiada aktualne "Warunki Techniczne" wydane przez PGE Dystrybucja SA na przebudowę linii energetycznych SN i NN - zał. nr 7 do SIWZ. 3. Uzyskać warunki techniczne od właścicieli mediów kolidujących w terenach objętych projektowaniem i przewidzianych do przebudowy 4. Uzgodnić projekty w ZUD. 5. Wykonać projekty budowlane branży energetycznej na podstawie "Warunków technicznych" wydanych przez PGE Dystrybucja SA, w tym: ? projekt linii kablowych SN i NN ? projekt kontenerowych stacji transformatorowych (wg warunków PGE Dystrybucja SA) ? projekt rozbiórki linii napowietrznych SN i NN oraz słupowych stacji transformatorowych 6. projekty wykonawcze do w/w projektów budowlanych oraz projekty wykonawcze ewentualnego usunięcia kolizji i przebudowy kolidującego uzbrojenia (jeżeli dotyczy) 7. Wykonać projekty Wewnętrznych Linii Zasilających (WLZ) dla modernizowanych przyłączy do posesji (wraz z uzyskaniem uzgodnienia projektu z właścicielami działek i PGE Dystrybucja SA) 8. Wykonać projekty kablowych linii oświetlenia ulic zgodnie z wytycznymi zarządcy dróg gminnych.UWAGA: Dodatkowo na całej długości projektowanej linii oświetlenia ulicznego należy zaprojektować dodatkową rurę PE 40 mm pod przyszłe instalacje kablowe 9. Wykonać projekty wykonawcze kablowej linii monitoringu miejskiego w rurze ochronnej PE 40 mm na całej długości ze skrzynkami teletechnicznymi i zasilaniem elektrycznym skrzynek zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 10. Wykonać inwentaryzację zieleni i projekt gospodarowania drzewostanem (jeżeli dotyczy). 11. Wykonać Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 12. Wykonać Przedmiary robót i Kosztorysy Inwestorskie do wszystkich w/w projektów wykonawczych oraz zestawienie kosztów. 13. Uzyskać materiały, decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, w tym zgody właścicieli terenu (drogi, działki prywatne) w formie i zakresie wymaganym przez prawo budowlane i PGE Dystrybucja SA. 14. Złożenie wniosków o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i rozbiórkę oraz zgłoszenia wykonania robót (odpowiednio na rzecz PGE Dystrybucja i Gminy Grodzisk Maz.). 15. Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę, w postępowaniach przetargowych i na czas budowy (w trakcie realizacji robót). W zakresie pełnienia nadzoru autorskiego jest: - usuwanie wad dokumentacji projektowej ujawnionych przez organy wydające pozwolenia na budowę - odpowiadanie na pytania Wykonawców zadane w postępowaniach przetargowych na wykonanie robót objętych projektami - jednokrotna aktualizacja kosztorysów inwestorskich - wprowadzanie zmian i usuwanie wad projektów ujawnionych w trakcie budowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-03, godzina: 12:00,

 
drukuj ogłoszenie