Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup stacji planowania leczenia z przeznaczeniem dla Zakładu Brachyterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202943-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-734 Kielce
Ulica
ul. Artwińskiego
Nr telefonu
(041) 3674280
Email
sco@onkol.kielce.pl
Strona www
www.onkol.kielce.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202943-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599578-N-2019
Data: 19/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Krajowy numer identyfikacyjny 12632330000000, ul. ul. Artwińskiego  3, 25-734  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. (041) 3674280, e-mail sco@onkol.kielce.pl, faks (041) 36 74 071.
Adres strony internetowej (url): www.onkol.kielce.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-15
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-01-31

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: II.9) Informacje dodatkowe: nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. - nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. - Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia nie gorszy niż ten określony w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu. W ofercie należy podać swoje odpowiedniki i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników. Brak: wskazania proponowanych odpowiedników i opisu dotyczącego właściwości zastosowanych odpowiedników stanowi podstawę do odrzucenia oferty - art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi dnia 27.09.2019r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Artwińskiego 3C/ Budynek Administracyjny w sali Konferencyjnej (pok. 204).
W ogłoszeniu powinno być: II.9) Informacje dodatkowe: ) Informacje dodatkowe: nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. - nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. - Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia nie gorszy niż ten określony w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu. W ofercie należy podać swoje odpowiedniki i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników. Brak: wskazania proponowanych odpowiedników i opisu dotyczącego właściwości zastosowanych odpowiedników stanowi podstawę do odrzucenia oferty - art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi dnia 02.10.2019r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Artwińskiego 3C/ Budynek Administracyjny w sali Konferencyjnej (pok. 204).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-02, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 1.Dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania w Polsce zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE i zgodnie z wymaganiami ustawy dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 poz.175). - pogrupowane i oznaczone zgodnie z Pakietem (pierwsza strona winna zawierać nr Pakietu, na który Wykonawca składa ofertę) . W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga dokumentu w/w, należy załączyć oświadczenie z opisem Pakietu i nr pozycji 2.Deklaracja zgodności CE zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC. -W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga dokumentu w/w, należy załączyć oświadczenie z opisem Pakietu i nr pozycji 3.Katalogi, foldery, ulotki, materiały źródłowe producenta /w j. polskim/ - dla oferowanego asortymentu, dokumenty zgodne z opisem producenta, opisy oferowanego asortymentu uwzględniające wymagane parametry .
W ogłoszeniu powinno być: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 1.Dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania w Polsce zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE i zgodnie z wymaganiami ustawy dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 poz.175) . W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga dokumentu w/w, należy załączyć oświadczenie 2.Deklaracja zgodności CE zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC. -W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga dokumentu w/w, należy załączyć oświadczenie. 3.Katalogi, foldery, ulotki, materiały źródłowe producenta /w j. polskim/ - dla oferowanego asortymentu, dokumenty zgodne z opisem producenta, opisy oferowanego asortymentu uwzględniające wymagane parametry . W przypadku braku potwierdzenia wymaganych parametrów w katalogach, ulotkach oraz materiałach informacyjnych . Wykonawca składa oświadczenie , że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie podanym w SIWZ.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: g.Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w zakresie terminu realizacji na następujących warunkach - zmiana terminu wykonania zamówienia w związku z nieudostępnieniem przez Zamawiającego infrastruktury i pomieszczeń niezbędnych do realizacji umowy. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionej okoliczności termin realizacji może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. h. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w zakresie terminu realizacji na następujących warunkach - zmiana terminu wykonania zamówienia w związku z niewyznaczeniem przez Zamawiającego osób do przeszkolenia lub niemożliwością uczestnictwa zgłoszonych przez Zamawiającego osób w szkoleniu. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionej okoliczności termin realizacji szkoleń może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: