Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

wielkopolskie, Gniezno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202832-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-200 Gniezno
Ulica
ul. Lecha
Nr telefonu
+48614260400
Email
zamowienia@gniezno.eu
Strona www
www.gniezno.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202832-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Gniezno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 592575-N-2019
Data: 03/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Gniezno, Krajowy numer identyfikacyjny 63125784500000, ul. ul. Lecha  6, 62-200  Gniezno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48614260400, e-mail zamowienia@gniezno.eu, faks +48614260500.
Adres strony internetowej (url): www.gniezno.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-23
W ogłoszeniu powinno być: data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-05-21

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: 1. Zmiana terminów realizacji Przedmiotu Umowy lub/i warunków płatności możliwa jest w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, np. powodzie; b) wydłużonych terminów procedur administracyjnych zwianych z opiniowaniem, zatwierdzaniem czy uzgadnianiem projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, niezawinionych przez Wykonawcę przy czym dla uzyskania decyzji Pozwolenia na budowę przyjęto 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku a dla pozostałych opinii i uzgodnień 40 dni; c) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak długotrwałe intensywne opady deszczu, śniegu, podtopienia, temperatura powietrza, które to warunki uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia - w tym przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy może ulec zmianie proporcjonalnie do czasu wystąpienia ww. zdarzeń; d) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań; e) wstrzymania prac budowlanych w wyniku konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych; f) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień z tymi urzędami; g) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań w tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamówień dodatkowych - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych Przedmiotem Umowy; h) wprowadzenia zmian w projekcie lub innej dokumentacji, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, jeśli zmiany te wpływają na zakres robót budowlanych - o czas niezbędny dla realizacji zmian wynikających ze zmian projektowych. W tym przypadku dopuszczalna jest ponadto zmiana wynagrodzenia umownego (zmniejszenie lub zwiększenie) Wykonawcy o kwotę wynikającą z ww. zmian projektowych; i) uznania przez Zamawiającego konieczności wykonania robót dodatkowych, wykraczających poza zakres Przedmiotu Umowy. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust.1 PZP, Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia lub zmianę terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub dowolnej jego części. 3. Zmiana przedstawicieli Stron, podmiotów biorących udział w zamówieniu - w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.) np. kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5. Zmiana zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy w przypadku, gdy spełniony jest przynajmniej jeden warunek: a) dla realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów, niezbędne lub korzystne jest użycie rozwiązań zamiennych, innych materiałów, parametrów, innego rodzaju robót niż te wskazane w ofercie Wykonawcy lub siwz; b) zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i interesu publicznego tj. Wykonawca bez zwiększania swojego wynagrodzenia zaoferował materiały lub sposób wykonania prac o lepszych parametrach niż te wskazane w siwz i ofercie, które w sposób znaczący poprawią jakość wykonania roboty budowlanej; c) zamiana materiałów budowlanych, urządzeń, technologii, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe, bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa, lepszym funkcjonowaniem obiektu. Materiały budowlane, urządzenia i sprzęt powinny posiadać co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty; d) nie zmienia się charakter Umowy oraz przeznaczenie obiektu budowlanego; e) jeżeli z tytułu ww. zmian (pkt. a-c) Wykonawca poniósłby znaczącą stratę, Zamawiający może podwyższyć jego wynagrodzenie. 6. Zamawiający przewiduje i dopuszcza: 1) Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia wiązać się będzie ze zmianą wysokości umownego wynagrodzenia. 2) Zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, dotyczącą niewykonanej części zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku VAT. 3) Zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, dotycząca niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu. 4) Zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, dotycząca niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad wprowadzenia nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 5) W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w pkt. 2-4 na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Wykonawcy. 6) Zmiany postanowień Umowy, wynikające z potrzeby wykonania robót zamiennych w stosunku do robót planowanych, jeżeli roboty zamienne uzasadnione są koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych, usprawnią proces budowlany lub poprawy funkcjonalności obiektu budowlanego. 7) Zmiany postanowień Umowy wynikające z wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy. 7. Warunkiem zmiany postanowień umownych jest rzetelne udokumentowanie konieczności jej przeprowadzenia w formie protokołu konieczności sporządzonego przez kierownika budowy lub na etapie sporządzania Dokumentów Wykonawcy przez projektanta, oraz Zamawiającego. Jeżeli zmiana postanowień umownych dotyczy etapu realizacji Robót, protokół konieczności podlega opiniowaniu i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 8. Wszelkie zmiany w Umowie, pod rygorem nieważności, sporządzane będą na podstawie protokołu konieczności, w drodze aneksu. Wyjątki od tej zasady definiuje Umowa.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zmiana terminów realizacji Przedmiotu Umowy lub/i warunków płatności możliwa jest w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, np. powodzie; b) wydłużonych terminów procedur administracyjnych zwianych z opiniowaniem, zatwierdzaniem czy uzgadnianiem projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, niezawinionych przez Wykonawcę przy czym dla uzyskania decyzji Pozwolenia na budowę przyjęto 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku a dla pozostałych opinii i uzgodnień 40 dni; c) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak długotrwałe intensywne opady deszczu, śniegu, podtopienia, temperatura powietrza, które to warunki uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia - w tym przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy może ulec zmianie proporcjonalnie do czasu wystąpienia ww. zdarzeń; d) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań; e) wstrzymania prac budowlanych w wyniku konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych; f) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień z tymi urzędami; g) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań w tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamówień dodatkowych - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych Przedmiotem Umowy; h) wprowadzenia zmian w projekcie lub innej dokumentacji, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, jeśli zmiany te wpływają na zakres robót budowlanych - o czas niezbędny dla realizacji zmian wynikających ze zmian projektowych. W tym przypadku dopuszczalna jest ponadto zmiana wynagrodzenia umownego (zmniejszenie lub zwiększenie) Wykonawcy o kwotę wynikającą z ww. zmian projektowych; i) uznania przez Zamawiającego konieczności wykonania robót dodatkowych, wykraczających poza zakres Przedmiotu Umowy. j) stwierdzenia przez Zamawiającego rocznego wykonania HF w stopniu mniejszym niż limit roczny wynagrodzenia wskazany przez Wykonawcę w HF. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust.1 PZP, Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia lub zmianę terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub dowolnej jego części. 3. Zmiana przedstawicieli Stron, podmiotów biorących udział w zamówieniu - w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.) np. kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5. Zmiana zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy w przypadku, gdy spełniony jest przynajmniej jeden warunek: a) dla realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów, niezbędne lub korzystne jest użycie rozwiązań zamiennych, innych materiałów, parametrów, innego rodzaju robót niż te wskazane w ofercie Wykonawcy lub siwz; b) zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i interesu publicznego tj. Wykonawca bez zwiększania swojego wynagrodzenia zaoferował materiały lub sposób wykonania prac o lepszych parametrach niż te wskazane w siwz i ofercie, które w sposób znaczący poprawią jakość wykonania roboty budowlanej; c) zamiana materiałów budowlanych, urządzeń, technologii, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe, bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa, lepszym funkcjonowaniem obiektu. Materiały budowlane, urządzenia i sprzęt powinny posiadać co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty; d) nie zmienia się charakter Umowy oraz przeznaczenie obiektu budowlanego; e) jeżeli z tytułu ww. zmian (pkt. a-c) Wykonawca poniósłby znaczącą stratę, Zamawiający może podwyższyć jego wynagrodzenie. 6. Zamawiający przewiduje i dopuszcza: 1) Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia wiązać się będzie ze zmianą wysokości umownego wynagrodzenia. 2) Zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, dotyczącą niewykonanej części zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku VAT. 3) Zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, dotycząca niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu. 4) Zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, dotycząca niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad wprowadzenia nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 5) W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w pkt. 2-4 na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Wykonawcy. 6) Zmiany postanowień Umowy, wynikające z potrzeby wykonania robót zamiennych w stosunku do robót planowanych, jeżeli roboty zamienne uzasadnione są koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych, usprawnią proces budowlany lub poprawy funkcjonalności obiektu budowlanego. 7) Zmiany postanowień Umowy wynikające z wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy. 7. Warunkiem zmiany postanowień umownych jest rzetelne udokumentowanie konieczności jej przeprowadzenia w formie protokołu konieczności sporządzonego przez kierownika budowy lub na etapie sporządzania Dokumentów Wykonawcy przez projektanta, oraz Zamawiającego. Jeżeli zmiana postanowień umownych dotyczy etapu realizacji Robót, protokół konieczności podlega opiniowaniu i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 8. Wszelkie zmiany w Umowie, pod rygorem nieważności, sporządzane będą na podstawie protokołu konieczności, w drodze aneksu. Wyjątki od tej zasady definiuje Umowa.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-01, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-15, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: