Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont drogi gminnej nr 376510P w m. Glinno na dł. 1030 m - odcinek od skrzyżowania z drogą na Stary Tomyśl do firmy BERO

wielkopolskie, Nowy Tomyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202771-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
64-300 Nowy Tomyśl
Ulica
ul. Poznańska
Nr telefonu
61 4426600, 4426641
Email
zamowienia@nowytomysl.pl
Strona www
www.bip.nowytomysl.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202771-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Nowy Tomyśl:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 596282-N-2019
Data: 11/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miejski, Krajowy numer identyfikacyjny 52693700000000, ul. ul. Poznańska  33, 64-300  Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 4426600, 4426641, e-mail zamowienia@nowytomysl.pl, faks 614 422 754.
Adres strony internetowej (url): www.bip.nowytomysl.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Od daty podpisania umowy do : maksymalnie do dnia 12 listopada 2019r. - termin stanowi kryterium oceny ofert ( Za każdy dzień skrócenia terminu realizacji zamówienia licząc od maksymalnego dnia wykonania zamówienia Wykonawca uzyska 10 pkt. Wykonawca maksymalnie może skrócić termin realizacji o 4 dni co będzie odpowiadało uzyskaniem 40 pkt. Termin realizacji zamówienia krótszy o więcej niż 4 dni będzie traktowany analogicznie jak maksymalne skrócenie o 4 dni, oferta taka uzyska wtedy maksymalną ilość 40 punktów)
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: maksymalnie do dnia 06 grudnia 2019r. - termin stanowi kryterium oceny ofert ( Za każdy dzień skrócenia terminu realizacji zamówienia licząc od maksymalnego dnia wykonania zamówienia Wykonawca uzyska 10 pkt. Wykonawca maksymalnie może skrócić termin realizacji o 4 dni co będzie odpowiadało uzyskaniem 40 pkt. Termin realizacji zamówienia krótszy o więcej niż 4 dni będzie traktowany analogicznie jak maksymalne skrócenie o 4 dni, oferta taka uzyska wtedy maksymalną ilość 40 punktów)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 08:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-11, godzina: 08:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: 1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33 Sala Narad, pokój 26, w dniu 27-09-2019r. o godzinie 08.15
W ogłoszeniu powinno być: 1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33 Sala Narad, pokój 26, w dniu 11-10-2019r. o godzinie 08.15

 
drukuj ogłoszenie