Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa odzieży ochrony indywidualnej

śląskie, Katowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202737-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
40-514 Katowice
Ulica
ul. Ceglana
Nr telefonu
32 3581460, 3581200, 3581332
Email
zp@uck.katowice.pl
Strona www
www.uck.katowice.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202737-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Katowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599181-N-2019
Data: 19-09-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 00132576700000, ul. ul. Ceglana  35, 40-514  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 3581460, 3581200, 3581332, e-mail zp@uck.katowice.pl, faks 32 2518437, 32 35 8 432.
Adres strony internetowej (url): www.uck.katowice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochrony indywidualnej 2. Zamówienie składa się z 2 części , z których każda stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: Część nr 1 - Odzież ochrony indywidualnej - odzież do zabiegów w promieniowaniu rtg - wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe określono w załączniku nr 4.1 SIWZ Część nr 2 - Odzież ochrony indywidualnej - wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe określono w załączniku nr 4.2 SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochrony indywidualnej 2. Zamówienie składa się z 3 części , z których każda stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: Część nr 1 - Odzież ochrony indywidualnej - odzież do zabiegów w promieniowaniu rtg - wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe określono w załączniku nr 4.1 SIWZ Część nr 2 - Odzież ochrony indywidualnej- rękawice foliowe - wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe określono w załączniku nr 4.2 SIWZ Część nr 3 - Odzież ochrony indywidualnej- fartuchy foliowe - wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe określono w załączniku nr 4.3 SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Część nr 2
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Część nr: 2 Nazwa: Odzież ochrony indywidualnej 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odzież ochrony indywidualnej - wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe określono w załączniku nr 4.2 SIWZ 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33199000-1, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: pln 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin realizacji dostaw częściowych 20,00 termin płatności 10,00 okres gwaracji 10,00
W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 2 Nazwa: Odzież ochrony indywidualnej - rękawice foliowe 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odzież ochrony indywidualnej rękawice foliowe - wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe określono w załączniku nr 4.2 SIWZ 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33199000-1, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: pln 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin realizacji dostaw częściowych 20,00 termin płatności 10,00 okres gwaracji 10,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-01, godzina: 10:00

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: Część nr 3
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 3 Nazwa: Odzież ochrony indywidualnej- fartuchy foliowe 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odzież ochrony indywidualnej - faruchy foliowe - wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe określono w załączniku nr 4.3 SIWZ 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33199000-1, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: pln 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin realizacji dostaw częściowych 20,00 termin płatności 10,00 okres gwaracji 10,00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: