Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

wielkopolskie, Ostrów Wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202723-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Staszica
Nr telefonu
062 735-51-66
Email
przetargi@pzd-ostrow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202723-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Ostrów Wielkopolski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510202819-N-2019
Data: 25/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, Krajowy numer identyfikacyjny 25086406600000, ul. Staszica  1, 63-400  Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 735-51-66, e-mail przetargi@pzd-ostrow.pl, faks (062) 735 51 66.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV.9) Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
Punkt: IV.9.1) Podstawa prawna
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: V.9) Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
Punkt: IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Przedmiotem zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp ("zamówienia uzupełniającego") są roboty budowlane polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, co zamówienie podstawowe. Zamówienia uzupełniającego udziela się w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (umowę na wykonanie zamówienia podstawowego zawarto dnia 18.04.2019r. - Umowa nr 26/2019). Zamówienia uzupełniającego udziela się dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. Zamówienie z wolnej ręki jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, a wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości. Roboty będące "zamówieniem uzupełniającym" zostały ustalone w toku negocjacji z Wykonawcą i skosztorysowane przez Wykonawcę z zastosowaniem wskaźników użytych przez niego przy sporządzaniu oferty złożonej na zamówienie podstawowe. W świetle powyższego, udzielenie zamówienia uzupełniającego jw. na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp jest uzasadnione i zgodne z obowiązującymi przepisami

 
drukuj ogłoszenie