Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu

mazowieckie, Przasnysz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202612-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
06-300 Przasnysz
Ulica
ul. Sadowa
Nr telefonu
29 75 34 310
Email
szpitalprzasnysz@o2.pl
Strona www
www.szpitalprzasnysz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202612-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Przasnysz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 597251-N-2019
Data: 13/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 30248000000000, ul. ul. Sadowa  9, 06-300  Przasnysz, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 75 34 310, e-mail szpitalprzasnysz@o2.pl, faks 297 534 380.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalprzasnysz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: Pakiet I - 40.000,00 zł Pakiet II - 30.000,00 zł Pakiet III - 20.000,00 zł Pakiet IV - 10,000,00 zł Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert nie później niż do dnia 30.09.2019 r. do godz. 10.00 na konto SPZZOZ w Przasnyszu: PBS Oddział Przasnysz 05 1020 1592 0000 2002 0295 0434 z dopiskiem na przelewie ?WADIUM" i oznaczyć "Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu"" - Pakiet ??.. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie zgodnie z ustawą Pzp
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: Pakiet I - 40.000,00 zł Pakiet II - 30.000,00 zł Pakiet III - 20.000,00 zł Pakiet IV - 10,000,00 zł Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert nie później niż do dnia 03.10.2019 r. do godz. 10.00 na konto SPZZOZ w Przasnyszu: PBS Oddział Przasnysz 05 1020 1592 0000 2002 0295 0434 z dopiskiem na przelewie ?WADIUM" i oznaczyć "Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu"" - Pakiet ??.. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie zgodnie z ustawą Pzp

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-03, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie