Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

zachodniopomorskie, Płoty

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202576-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
72-310 Płoty
Ulica
Pl. Konstytucji 3 Maja
Nr telefonu
913 851 415
Email
i.majewska@ploty.pl
Strona www
www.bip.ploty.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202576-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Płoty:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 601071
Data: 24-09-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Płoty, Krajowy numer identyfikacyjny 85718232420000, ul. Pl. Konstytucji 3 Maja  1, 72-310  Płoty, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 913 851 415, e-mail i.majewska@ploty.pl, faks 913 851 866.
Adres strony internetowej (url): www.bip.ploty.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej w ramach realizacji projektu "Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty" z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy NR 00468-6935-UM1610752/18 zawartej w dniu 20 marca 2019 r. 3.1. Zakres i rodzaj zamówienia : W celu wykonania przedmiotu zamówienia należy dostarczyć i zamontować urządzenia wymienione poniżej: Elementy wyposażenia placu zabaw w miejscowości Wyszobór, Gmina Płoty, nr ewidencyjny działki 183/20 obręb Wyszobór: a) HUŚTAWKA METALOWA POTRÓJNA - DWA SIEDZISKA STANDARDOWE JEDNO SIEDZISKO GNIAZDO - opis techniczny zawarty w Projekcie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik do SIWZ; b) BUJAK SPRĘŻYNOWY - opis techniczny zawarty w Projekcie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik do SIWZ; c) KARUZELA KRZYŻOWA - opis techniczny zawarty w Projekcie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik do SIWZ; d) TABLICA REGULAMINOWA - 1 szt. Elementy wyposażenia placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Gostyń Łobeski, Gmina Płoty, nr ewidencyjny działki 99 obręb Gostyń Łobeski: a) HUŚTAWKA METALOWA POTRÓJNA - DWA SIEDZISKA STANDARDOWE JEDNO SIEDZISKO GNIAZDO - opis techniczny zawarty w Projekcie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik do SIWZ; b) ZJEŻDŻALNIA METALOWA - opis techniczny zawarty w Projekcie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik do SIWZ; c) ORBITREK - opis techniczny zawarty w Projekcie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik do SIWZ; d) WIOŚLARZ - opis techniczny zawarty w Projekcie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik do SIWZ; e) URZĄDZENIE PODWÓJNE NA PYLONIE - PRASA NOŻNA / MOTYL - opis techniczny zawarty w Projekcie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik do SIWZ; f) TABLICA REGULAMINOWA - 2 szt. (tj. 1 szt. dot. placu zabaw i 1 szt. dot. siłowni zewnętrznej); Montaż urządzeń w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta. Zamawiający nie ogranicza wykonawcom zastosowania dowolnej kolorystyki czy kształtów. Ważne jest aby zachować parametry techniczne i wytrzymałościowe materiałów, można zastosować urządzenia o parametrach równoważnych lub innych nie gorszych niż posiadają zaprojektowane urządzenia. Każde urządzenie powinno posiadać czytelne tabliczki znamionowe. Zamawiający uzna urządzenia, o zbliżonym wyglądzie i wielkości (dopuszcza się +/- 30% różnicy w wymiarach), które będą spełniać te same funkcje co urządzenia wymienione w PROJEKTACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU stanowiącym załącznik do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy wyposażenia były fabrycznie nowe, wolne od wad, dopuszczone do używania i posiadać minimum 36 miesięczny okres gwarancji. Materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne i odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszystkie wymogi norm określonych prawem i dopuszczenia do stosowania, a ich montaż zgodny z wytycznymi producenta. Wszystkie urządzenia muszą być wykonane zgodnie z Normami Polski bądź odpowiednikami europejskimi. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone przedmioty są uszkodzone, bądź nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na inne właściwe na własny koszt. Wykonawca zobligowany jest do załączenia kart technicznych, szkiców, rysunków wraz z instrukcją w jęz. polskim. Dostawę i montaz? należy wykonać zgodnie z Projektami Zagospodarowania Terenu stanowiącymi załączniki do SIWZ. Montaż w pełni kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np. ziemnych, fundamentowych i innych), które to należy ująć w cenie oferty. W RAMACH REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA POD URZĄDZENIAMI PLACU ZABAW NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ. Pod urządzenia zabawowe przewidziana jest nawierzchnia bezpieczna piaskowa o miąższości 30 cm. Nawierzchnia ta stanowi: w miejscowości Wyszobór ok. 200 m2, w m. Gostyń Łobeski ok. 72 m2. Aby wykonać ten rodzaj nawierzchni należy zdjąć humus i wykonać koryto, następnie wyprofilować dno koryta i na zagęszczonej warstwie żwiru ułożyć geowłókninę. Całość koryta wypełnić piaskiem o uziarnieniu 0,2-2,0mm (bez frakcji pyłowej). Taki rodzaj nawierzchni (o gr. 30cm) charakteryzować się będzie odpowiednimi parametrami nawierzchni bezpiecznej, amortyzującej upadek z zaprojektowanych urządzeń. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOSTAWA I MONTAŻ TABLIC REGULAMINOWYCH ZGODNYCH Z TREŚCIĄ PRZEKAZANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 3.2. Wspólny słownik CPV : Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień : 37535200-9 - wyposażenie placów zabaw 37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 3.3. Rozwiązania równoważne W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia i w Projekcie Zagospodarowania Terenu Zamawiający użył normy, aprobaty, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1 - 3 ustawy Pzp, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ oraz dokumentacji technicznej. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania "lub równoważna". Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w SIWZ nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ wskazano w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem "minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt/ jego źródło przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 3.4. Gwarancja Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonaną w ramach zamówienia dostawę i montaż elementów dostarczonych w ramach realizacja zamówienia na okres minimalny 36 miesięcy. Warunki gwarancji opisuje projekt umowy. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego- niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji wykonawca zapewni bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia. Przeglądy będą odbywały się raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 3.5. Podwykonawcy Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, które zamierza powierzyć wykonawcom i podać firmy ( oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców. Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się?, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż? proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się? w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Szczegółowe uregulowania związane z podwykonawcami, w tym kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców zawarte są w projekcie umowy(załącznik nr 7 do SIWZ) 3.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 3.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, których mowa w art. 67 ut.1 pkt.6 ustawy PZP. 3.8. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań z zakresu art. 29 ust. 3a Ustawy, ponieważ dokonując oceny przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dostrzegł w nich czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.
W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej w ramach realizacji projektu "Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty" z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy NR 00468-6935-UM1610752/18 zawartej w dniu 20 marca 2019 r. 3.1. Zakres i rodzaj zamówienia : W celu wykonania przedmiotu zamówienia należy dostarczyć i zamontować urządzenia wymienione poniżej: Elementy wyposażenia placu zabaw w miejscowości Wyszobór, Gmina Płoty, nr ewidencyjny działki 183/20 obręb Wyszobór: a) HUŚTAWKA METALOWA POTRÓJNA - DWA SIEDZISKA STANDARDOWE JEDNO SIEDZISKO GNIAZDO - 1 kpl.-opis techniczny zawarty w Projekcie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik do SIWZ; b) BUJAK SPRĘŻYNOWY - 2 szt. - opis techniczny zawarty w Projekcie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik do SIWZ; c) KARUZELA KRZYŻOWA - 1 szt. - opis techniczny zawarty w Projekcie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik do SIWZ; d) TABLICA REGULAMINOWA - 1 szt. Elementy wyposażenia placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Gostyń Łobeski, Gmina Płoty, nr ewidencyjny działki 99 obręb Gostyń Łobeski: a) HUŚTAWKA METALOWA POTRÓJNA - DWA SIEDZISKA STANDARDOWE JEDNO SIEDZISKO GNIAZDO - 1 kpl. - opis techniczny zawarty w Projekcie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik do SIWZ; b) ZJEŻDŻALNIA METALOWA - 1 szt.-opis techniczny zawarty w Projekcie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik do SIWZ; c) ORBITREK - 1 szt.-opis techniczny zawarty w Projekcie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik do SIWZ; d) WIOŚLARZ - 1 szt.-opis techniczny zawarty w Projekcie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik do SIWZ; e) URZĄDZENIE PODWÓJNE NA PYLONIE - PRASA NOŻNA / MOTYL - 1 kpl.-opis techniczny zawarty w Projekcie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik do SIWZ; f) TABLICA REGULAMINOWA - 2 szt. (tj. 1 szt. dot. placu zabaw i 1 szt. dot. siłowni zewnętrznej); Montaż urządzeń w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta. Zamawiający nie ogranicza wykonawcom zastosowania dowolnej kolorystyki czy kształtów. Ważne jest aby zachować parametry techniczne i wytrzymałościowe materiałów, można zastosować urządzenia o parametrach równoważnych lub innych nie gorszych niż posiadają zaprojektowane urządzenia. Każde urządzenie powinno posiadać czytelne tabliczki znamionowe. Zamawiający uzna urządzenia, o zbliżonym wyglądzie i wielkości (dopuszcza się +/- 30% różnicy w wymiarach), które będą spełniać te same funkcje co urządzenia wymienione w PROJEKTACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU stanowiącym załącznik do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy wyposażenia były fabrycznie nowe, wolne od wad, dopuszczone do używania i posiadać minimum 36 miesięczny okres gwarancji. Materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne i odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszystkie wymogi norm określonych prawem i dopuszczenia do stosowania, a ich montaż zgodny z wytycznymi producenta. Wszystkie urządzenia muszą być wykonane zgodnie z Normami Polski bądź odpowiednikami europejskimi. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone przedmioty są uszkodzone, bądź nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na inne właściwe na własny koszt. Wykonawca zobligowany jest do załączenia kart technicznych, szkiców, rysunków wraz z instrukcją w jęz. polskim. Dostawę i montaz? należy wykonać zgodnie z Projektami Zagospodarowania Terenu stanowiącymi załączniki do SIWZ. Montaż w pełni kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np. ziemnych, fundamentowych i innych), które to należy ująć w cenie oferty. W RAMACH REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA POD URZĄDZENIAMI PLACU ZABAW NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ. Pod urządzenia zabawowe przewidziana jest nawierzchnia bezpieczna piaskowa o miąższości 30 cm. Nawierzchnia ta stanowi: w miejscowości Wyszobór ok. 100 m2, w m. Gostyń Łobeski ok. 72 m2. Aby wykonać ten rodzaj nawierzchni należy zdjąć humus i wykonać koryto, następnie wyprofilować dno koryta i na zagęszczonej warstwie żwiru ułożyć geowłókninę. Całość koryta wypełnić piaskiem o uziarnieniu 0,2-2,0mm (bez frakcji pyłowej). Taki rodzaj nawierzchni (o gr. 30cm) charakteryzować się będzie odpowiednimi parametrami nawierzchni bezpiecznej, amortyzującej upadek z zaprojektowanych urządzeń. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOSTAWA I MONTAŻ TABLIC REGULAMINOWYCH ZGODNYCH Z TREŚCIĄ PRZEKAZANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 3.2. Wspólny słownik CPV : Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień : 37535200-9 - wyposażenie placów zabaw 37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 3.3. Rozwiązania równoważne W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia i w Projekcie Zagospodarowania Terenu Zamawiający użył normy, aprobaty, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1 - 3 ustawy Pzp, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ oraz dokumentacji technicznej. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania "lub równoważna". Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w SIWZ nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ wskazano w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem "minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt/ jego źródło przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 3.4. Gwarancja Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonaną w ramach zamówienia dostawę i montaż elementów dostarczonych w ramach realizacja zamówienia na okres minimalny 36 miesięcy. Warunki gwarancji opisuje projekt umowy. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego- niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji wykonawca zapewni bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia. Przeglądy będą odbywały się raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 3.5. Podwykonawcy Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, które zamierza powierzyć wykonawcom i podać firmy ( oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców. Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się?, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż? proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się? w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Szczegółowe uregulowania związane z podwykonawcami, w tym kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców zawarte są w projekcie umowy(załącznik nr 7 do SIWZ) 3.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 3.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, których mowa w art. 67 ut.1 pkt.6 ustawy PZP. 3.8. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań z zakresu art. 29 ust. 3a Ustawy, ponieważ dokonując oceny przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dostrzegł w nich czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.

 
drukuj ogłoszenie