Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

mazowieckie, Pruszków

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202273-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-800 Pruszków
Ulica
ul. Armii Krajowej
Nr telefonu
227 588 002
Email
zamowienia@szpitalnawrzesinie.pl
Strona www
www.szpitalnawrzesinie.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202273-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Pruszków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 561671-N-2019
Data: 17/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 31029000000000, ul. ul. Armii Krajowej  42404, 05-800  Pruszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 588 002, e-mail zamowienia@szpitalnawrzesinie.pl, faks 227 287 138.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalnawrzesinie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 2. Przedmiot zadania obejmuje: 1) Niski parter budynku. Zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie pomieszczeń na niskim parterze, tj. Centralnej Sterylizatorni, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Pracowni Badań Endoskopowych oraz Baru (tylko budowa, bez wyposażenia) z pomieszczeniami technologicznymi oraz wyposażenie w nowy sprzęt i przeniesienie już istniejącego u Zamawiającego sprzętu do wybudowanych nowych pomieszczeń wg PFU 2) Budowę parteru budynku zgodnie z dokumentacją projektową i pozostawienie jako "open space" przyszłego oddziału 20 łóżkowego z wymaganym zapleczem, na poziomie parteru. 3) Wybudowanie I piętra i wyposażenie bloku operacyjnego, bloku porodowego z salą cięć cesarskich wraz z wymaganym zapleczem, na poziomie I piętra 4) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich badań i uzgodnień dla likwidacji istniejącej studni głębinowej oraz wybudowanie nowego ujęcia wody dla awaryjnego zabezpieczenia szpitala w wodę 5) Wymianę węzła cieplnego, spełniającego warunki i wymagania określone w obowiązujących przepisach dla zwiększonej powierzchni użytkowej 3. Przedmiot zadania obejmuje jak wyżej, a w tym również: 1) Przeniesienie (usuniecie starej i wykonanie nowej) studni awaryjnej, głębinowej zgodnie z obowiązującym prawem (wodnym, budowlanym i wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi) wraz z uzupełnieniem wszystkich instalacji dla zasilania istniejącego szpitala oraz nowobudowanego budynku, roboty obejmują wszelkie roboty towarzyszące zadaniu, a ponad to docelowo na niskim parterze nowobudowanego budynku należy dostarczyć, zamontować i uruchomić stację uzdatniania wody dla całego szpitala dla źródła awaryjnego wody - nowej studni. Całość zadania musi posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i badania wody dla studni głębinowej zasilania awaryjnego w wodę pitną dla szpitala Dokumentacja istniejącej studni jest do wglądu u zamawiającego. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać dokumentację dla nowej studni, która ma spełniać wszelkie wymagania formalno-prawne 2) dokonanie remontu węzła cieplnego około 1MW, projekt dostarczy biuro projektowe WK Architekci 3) wymiana instalacji przewodu sterującego uruchamiającego samostart agregatu prądotwórczego, przebudowa, zakup i montaż zasilania podstawowego i gwarantowanego dla obiektów szpitalnych z montażem systemu informującego sms o stanie agregatu prądotwórczego z samostartem i układem SZR wraz z pracami towarzyszącymi w zakresie robót budowlano - montażowych oraz pozostałych robót towarzyszących Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać dokumentację wymienione czynności należy wykonać przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia o którym mowa w ust. 2. 4. Przedmiot zadania obejmuje również: W trakcie realizacji robot: 1) Przekazywanie wykonawcy robot dokumentacji projektowej i protokolarne wprowadzenie na teren budowy. 2) Sprawowanie kontroli zgodności realizowania robot z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do kontrolowania budowy w sposób zapewniający prawidłowy nadzór, nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu, uwzględniając narady koordynacyjne. 3) Sprawdzenie jakości wykonania robot, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych, niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 4) Kontrola i odbiór robot budowlanych ulegających zakryciu. 5) Prowadzenie wpisów do dziennika budowy. 6) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot, bieżące kontrolowanie rozliczenia budowy. 7) Dołożenie starań minimalizujących wpływ prowadzonych prac na funkcjonujące w sąsiedztwie oddziały szpitalne. 8) Współpraca z nadzorem autorskim pełnionym na podstawie umowy zawartej przez Zamawiającego. 9) Nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawców na placu budowy przepisów p. poz i bhp. oraz egzekwowanie od nich utrzymania ogólnego porządku na budowie. 10) Bieżyce pisemne, nie rzadziej niż cotygodniowe, informowanie Zamawiającego o przebiegu i stopniu zaawansowania robot. Na etapie odbioru robot i po dokonaniu odbioru:
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiot zadania obejmuje: 1) Niski parter budynku Pawilon D. ? Zaprojektowanie i wybudowanie pomieszczeń na niskim parterze w zakresie Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Pracowni Badań Endoskopowych z pomieszczeniami technologicznymi zgodnie z PFU oraz przeniesienie już istniejącego u Zamawiającego sprzętu do wybudowanych nowych pomieszczeń wg PFU. Przeniesienie sprzętu RTG należy wykonać nie naruszając obowiązującej gwarancji na sprzęt od firmy Medix. ? Obszaru Centralnej Sterylizatorni (stan open space ale z wyprowadzeniem instalacji), oraz Baru (stan open space z wyprowadzeniem instalacji), 2) Budowę parteru budynku zgodnie z dokumentacją projektową i pozostawienie jako "open space" przyszłego oddziału 20 łóżkowego z wymaganym zapleczem, na poziomie parteru. 3) Wybudowanie I piętra wraz z wymaganym zapleczem, zgodnie z projektem, stan pomieszczeń "pod klucz: tzn. wszelkie roboty wykończeniowe, biały montaż w tym armatury, osprzęt, oprawy, wszelkie instalacje zakończone, uruchomione i gotowe do podpięcia sprzętu, gazów medycznych, wykończenie ścian, podłóg i sufitów. Zamawiający oczekuje takiego wykończenia pomieszczeń I pietra, żeby mógł wprowadzić aparaturę i sprzęt medyczny i rozpocząć pracę. 4) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich badań i uzgodnień dla likwidacji istniejącej studni głębinowej oraz wybudowanie nowego ujęcia wody dla awaryjnego zabezpieczenia szpitala w wodę wraz z wszelką dokumentacją dopuszczająca do użytku oraz badaniami wody. 5) W starym, dotychczas istniejącym budynku Szpitala - Wymianę węzła cieplnego, spełniającego warunki i wymagania określone w obowiązujących przepisach dla zwiększonej powierzchni użytkowej zgodnie z załączonym projektem 3. Zamawiający informuje, iż w zadaniu przewiduje zaprojektowanie i budowę wnętrza parteru budynku na podstawie innego postępowania. 4. Przedmiot zadania obejmuje jak wyżej, oraz: 1) Przeniesienie (usuniecie starej i wykonanie nowej) studni awaryjnej, głębinowej zgodnie z obowiązującym prawem (wodnym, budowlanym i wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi) wraz z uzupełnieniem wszystkich instalacji dla zasilania istniejącego szpitala oraz nowobudowanego budynku, roboty obejmują wszelkie roboty towarzyszące zadaniu, a ponad to docelowo na niskim parterze nowobudowanego budynku należy dostarczyć, zamontować i uruchomić stację uzdatniania wody dla całego szpitala dla źródła awaryjnego wody - nowej studni. Całość zadania musi posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i badania wody dla studni głębinowej zasilania awaryjnego w wodę pitną dla szpitala Dokumentacja istniejącej studni jest do wglądu u zamawiającego. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać dokumentację dla nowej studni, która ma spełniać wszelkie wymagania formalno-prawne 2) dokonanie remontu węzła cieplnego około 1MW, projekt w załączeniu 3) wymiana instalacji przewodu sterującego uruchamiającego samostart agregatu prądotwórczego, przebudowa, zakup i montaż zasilania podstawowego i gwarantowanego dla obiektów szpitalnych z montażem systemu informującego sms o stanie agregatu prądotwórczego z samostartem i układem SZR wraz z pracami towarzyszącymi w zakresie robót budowlano - montażowych oraz pozostałych robót towarzyszących Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać dokumentację wymienione czynności należy wykonać przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zadania o którym mowa w ust. 2. 5. Przedmiot zadania obejmuje również: 1) opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, którą należy wykonać w formie przewidzianej obowiązującymi przepisami, oraz w wersji elektronicznej edytowalnej w odpowiednim programie wskazanym przez Zamawiającego w formacie dwg i PDF, 2) podstawą do rozpoczęcia procedury odbiorowej jest przedłożenie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej, na 14 dni roboczych przed terminem jej rozpoczęcia, 3) zatwierdzona przez Zamawiającego w/w dokumentacja oraz przedłożenie wszystkich innych niezbędnych dokumentów przewidzianych Prawem Budowlanym rozpocznie w/w procedurę odbiorową inwestycji, 4) roboty ogólnobudowlane - szczegółowe wytyczne zgodnie z projektem wykonawczym, 5) instalacje sanitarne - szczegółowe wytyczne zgodnie z projektem wykonawczym, 6) instalacje elektryczne - szczegółowe wytyczne zgodnie z projektem wykonawczym, 7) system sygnalizacji pożaru - szczegółowe wytyczne zgodnie z projektem wykonawczym, 8) instalacje teletechniczne - szczegółowe wytyczne zgodnie z projektem wykonawczym dla danej branży, 9) instalacja gazów medycznych - szczegółowe wytyczne zgodnie z projektem wykonawczym dla danej branży, 10) wymiana instalacji przewodu sterującego uruchamiającego samostart agregatu prądotwórczego, przebudowa, zakup i montaż zasilania podstawowego i gwarantowanego dla obiektów szpitalnych z podniesieniem oprogramowania dla agregatu prądotwórczego z samostartem o powiadamianie sms i układem SZR wraz z pracami towarzyszącymi w zakresie robót budowlano - montażowych. 6. Przedmiot zadania obejmuje również: W trakcie realizacji robót: 1) Przekazywanie wykonawcy robót dokumentacji projektowej i protokolarne wprowadzenie na teren budowy. 2) Sprawowanie kontroli zgodności realizowania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do kontrolowania budowy w sposób zapewniający prawidłowy nadzór, nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu, uwzględniając narady koordynacyjne. 3) Sprawdzenie jakości wykonania robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych, niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym akceptowanie i przekazywanie Zamawiającemu kart materiałowych lub dokumentów równoważnych. 4) Kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu. 5) Prowadzenie wpisów do dziennika budowy. 6) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, bieżące kontrolowanie rozliczenia budowy. 7) Dołożenie starań minimalizujących wpływ prowadzonych prac na funkcjonujące w sąsiedztwie oddziały szpitalne. 8) Współpraca z nadzorem autorskim pełnionym na podstawie umowy zawartej przez Zamawiającego. 9) Nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawców na placu budowy przepisów p. poż i bhp. oraz egzekwowanie od nich utrzymania ogólnego porządku na budowie. 10) Bieżące pisemne, nie rzadziej niż cotygodniowe, informowanie Zamawiającego o przebiegu i stopniu zaawansowania robót. Przedmiot zamówienia na etapie odbioru robot i po dokonaniu odbioru:

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: