Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Przebudowa ulic gminnych wraz z budową odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej i drenaży w ciągu ulic gminnych: Dębowej, Modrzewiowej,...

podlaskie, Dobrzyniewo Duże

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202233-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
ul. Białostocka
Nr telefonu
857 428 155
Email
k.dolkin@dobrzyniewo.pl
Strona www
www.dobrzyniewo.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202233-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Dobrzyniewo Duże:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599918-N-2019
Data: 19/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Dobrzyniewo Duże, Krajowy numer identyfikacyjny 50659250000000, ul. ul. Białostocka  25, 16-002  Dobrzyniewo Duże, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 428 155, e-mail k.dolkin@dobrzyniewo.pl, faks 857 197 147.
Adres strony internetowej (url): www.dobrzyniewo.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl/przetargi_2018/2019/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1)
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, będzie brał pod uwagę: a) doświadczenie Wykonawcy - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykaże się posiadanym doświadczeniem, polegającym na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi lub ulicy wraz z odwodnieniem o wartości nie mniejszej niż 1 300 000,00 zł brutto. b) doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia osobami o następujących kwalifikacjach zawodowych, uprawniających do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub uprawniających do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa: 1) Kierownik budowy robót drogowych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie pełnym, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra i Infrastruktury Rozwoju z dnia 11 września 2017 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi lub ulicy wraz z odwodnieniem. 2) Kierownik budowy robót sanitarnych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra i Infrastruktury Rozwoju z dnia 11 września 2017 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi lub ulicy wraz z odwodnieniem. Użyte określenia ,,ulica lub droga" - w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 j.t.) Wymagany powyżej okres doświadczenia zawodowego należy liczyć od upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości kilku realizacji o mniejszej wartości w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz posiadania doświadczenia podane w walutach obcych, zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. ZASTRZEŻENIE: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt 1 ppkt 3 lit. a) SIWZ zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem 1 roboty budowlanej wymaganej w pkt 1 ppkt 3) lit. a) SIWZ; roboty budowlane nie podlegają sumowaniu (zapis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów). 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w sekcji VI - IX SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, będzie brał pod uwagę: a) doświadczenie Wykonawcy - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykaże się posiadanym doświadczeniem, polegającym na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi/ulicy/placu/parkingu wraz z odwodnieniem o wartości nie mniejszej niż 1 300 000,00 zł brutto. b) doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia osobami o następujących kwalifikacjach zawodowych, uprawniających do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub uprawniających do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa: 1) Kierownik budowy robót drogowych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie pełnym, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra i Infrastruktury Rozwoju z dnia 11 września 2017 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi lub ulicy wraz z odwodnieniem. 2) Kierownik budowy robót sanitarnych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra i Infrastruktury Rozwoju z dnia 11 września 2017 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi lub ulicy wraz z odwodnieniem. Użyte określenia ,,ulica lub droga" - w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 j.t.) Wymagany powyżej okres doświadczenia zawodowego należy liczyć od upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości kilku realizacji o mniejszej wartości w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz posiadania doświadczenia podane w walutach obcych, zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. ZASTRZEŻENIE: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt 1 ppkt 3 lit. a) SIWZ zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem 1 roboty budowlanej wymaganej w pkt 1 ppkt 3) lit. a) SIWZ; roboty budowlane nie podlegają sumowaniu (zapis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów). 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w sekcji VI - IX SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-04, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-07, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie