Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa pomieszczeń na poziomie +5 w Bloku A na Centralny Blok Operacyjny - sprawa nr 37/PN/2019/JS

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202218-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-637 Warszawa
Ulica
ul. Spartańska
Nr telefonu
228 449 406
Email
dzial.zamowien@spartanska.pl
Strona www
www.spartanska.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202218-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 581936-N-2019
Data: 02/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher, Krajowy numer identyfikacyjny 28856700000000, ul. ul. Spartańska  1, 02-637  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 449 406, e-mail dzial.zamowien@spartanska.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.spartanska.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.1
Punkt:
W ogłoszeniu jest: 1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp (załącznik nr 4 do SIWZ), 2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp (załącznik nr 5 do SIWZ), 3) Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnieniach (załącznik nr 6 do SIWZ), 4) Raport z badań paneli lub certyfikat lub zaświadczenie wydane przez akredytowaną lub notyfikowaną jednostkę, potwierdzający, że panel z włókna cementowego pokryty HPL jest odporny na grzyby, 5) Deklaracje producenta zgodne z DIN oraz karta katalogowa produktu wydana przez producenta dla paneli systemowych wykonanych z włókna cementowego pokrytego HPL, 6)Raport z badań lub certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające spełnienie parametru drzwi hermetycznych wydane przez akredytowaną (PCA, UE MLA, ILAC MRA, IAC MLA, DAkkS) lub notyfikowaną jednostkę oraz raport lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań, 7) Raport z badań lub certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające spełnienie parametru izolacji akustycznej zgodne z normą EN ISO 717-1 lub równoważną wydany przez akredytowaną (PCA, UE MLA, ILAC MRA, IAC MLA, DAkkS) lub notyfikowaną jednostkę, 8) Karta katalogowa dla ościeżnicy drzwi, 9) Raport z badań lub certyfikat lub zaświadczenie wydane przez akredytowaną lub notyfikowaną jednostkę dla ścianki, 10) Autoryzację producenta zabudowy systemowej i drzwi, 11) Karty katalogowe potwierdzające spełnianie parametrów pozostałych trwałych elementów wyposażenia, tj. lamp chirurgicznych, kolumn chirurgicznych, kolumn do stołu operacyjnego oraz nawiewu. 12)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) i 2), 13)Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2), 14) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
W ogłoszeniu powinno być: 1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp (załącznik nr 4 do SIWZ), 2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp (załącznik nr 5 do SIWZ), 3) Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnieniach (załącznik nr 6 do SIWZ), 4)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) i 2), 5)Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2), 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.6
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnieniach
W ogłoszeniu powinno być: 1) Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień 2) Raport z badań paneli lub certyfikat lub zaświadczenie wydane przez akredytowaną lub notyfikowaną jednostkę, potwierdzający, że panel z włókna cementowego pokryty HPL jest odporny na grzyby, 3) Deklaracje producenta zgodne z DIN oraz karta katalogowa produktu wydana przez producenta dla paneli systemowych wykonanych z włókna cementowego pokrytego HPL, 4)Raport z badań lub certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające spełnienie parametru drzwi hermetycznych wydane przez akredytowaną (PCA, UE MLA, ILAC MRA, IAC MLA, DAkkS) lub notyfikowaną jednostkę oraz raport lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań, 5) Raport z badań lub certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające spełnienie parametru izolacji akustycznej zgodne z normą EN ISO 717-1 lub równoważną wydany przez akredytowaną (PCA, UE MLA, ILAC MRA, IAC MLA, DAkkS) lub notyfikowaną jednostkę, 6) Karta katalogowa dla ościeżnicy drzwi, 7) Raport z badań lub certyfikat lub zaświadczenie wydane przez akredytowaną lub notyfikowaną jednostkę dla ścianki, 8) Autoryzację producenta zabudowy systemowej i drzwi, 9) Karty katalogowe potwierdzające spełnianie parametrów pozostałych trwałych elementów wyposażenia, tj. lamp chirurgicznych, kolumn chirurgicznych, kolumn do stołu operacyjnego oraz nawiewu.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: