Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont strzelnicy w m. Raducz, gm. Nowy Kawęczyn

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204382-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-463 Warszawa
Ulica
Podchorążych
Nr telefonu
22 606 54 04
Email
zamowieniapubliczne@sop.gov.pl
Strona www
sop.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204382-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 602187-N-2019
Data: 25/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Służba Ochrony Państwa, Krajowy numer identyfikacyjny 36938313300000, ul. Podchorążych   38, 00-463  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 606 54 04, e-mail zamowieniapubliczne@sop.gov.pl, faks 22 606 54 08.
Adres strony internetowej (url): sop.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę nie mniejszą niż 2 500 000,00 zł. Informacje dodatkowe
W ogłoszeniu powinno być: wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę nie mniejszą niż 2 500 000,00 zł.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda a) wykazu robot budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na przebudowie lub remoncie lub budowie lub rozbudowie obiektu strzelnicy odkrytej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto, robota budowlana wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana należycie w zakresie opisanym powyżej. b) Wykazu robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: związanych z realizacją konstrukcji stalowych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto robota budowlana wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana należycie w zakresie opisanym powyżej. c) wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia, o którym mowa w załączniku nr 2 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: a) jedną robotę budowlaną, polegającą na przebudowie lub remoncie lub budowie lub rozbudowie strzelnicy odkrytej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto, robota budowlana wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana należycie. b) posiada doświadczenie w realizacji przynajmniej jednej roboty budowlanej związanej z realizacją konstrukcji stalowych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto robota budowlana wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana należycie. oraz, że dysponuje co najmniej: c) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i aktualne zaświadczenie z właściwego samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946);

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda: a) wykazu robot budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na przebudowie lub remoncie lub budowie lub rozbudowie obiektu strzelnicy odkrytej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto, robota budowlana wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana należycie w zakresie opisanym powyżej. b) Wykazu robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: związanych z realizacją konstrukcji stalowych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto robota budowlana wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana należycie w zakresie opisanym powyżej. c) wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia, o którym mowa w załączniku nr 2 do SIWZ. d) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę nie mniejszą niż 2 500 000,00 zł.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykonawca przed podpisaniem umowy musi przedstawić nw. dokumenty poświadczone przez siebie za zgodność z oryginałem: 1) kopię uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i aktualne zaświadczenie z właściwego samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946); 2) kopię polisy ubezpieczeniowej (o której mowa w § 8 załącznika nr 5 do SIWZ).

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: