Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Aktualizacja/wymiana i wsparcie techniczne systemu geodezyjnego Urzędu Miasta Olsztyna

warmińsko-mazurskie, Olsztyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204330-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
10 - 101 Olsztyn
Ulica
Plac Jana Pawła II
Nr telefonu
89 752 58 00, --------
Email
blaszkiewicz.ewa@olsztyn.eu, ------

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204330-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Olsztyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 595774-N-2019
Data: 10/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, Krajowy numer identyfikacyjny 381775740, ul. Plac Jana Pawła II  1, 10 - 101  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 752 58 00, --------, e-mail blaszkiewicz.ewa@olsztyn.eu, ------, faks 89 752 58 19.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-04, godzina: 11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz.650) z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy. 2. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga do Sądu. 3.Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1)określenia warunków udziału w postępowaniu; 2)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3)odrzucenie oferty odwołującego; 4)opisu przedmiotu zamówienia; 5)wyboru najkorzystniejszej oferty. 4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp wraz z dowodem uiszczenia wpisu.6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 8.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu "oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia", części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom z podaniem procentowego udziału lub wartości część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom oraz nazwę firmy podwykonawcy/podwykonawców, o ile już są znani. 10. Wykonawca, którego ofertazostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 2,5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Zamawiający informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane będą dane osobowe, a także o przysługujących prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych zostały opisane w rozdziale XXIV SIWZ. 12. Zamawiający informuje, że wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. 13. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 27.09.2019 r. o godz. 11:30 w budynku przy ul. Wyzwolenia 30 w Olsztynie w pok. 16 (sala konferencyjna)
W ogłoszeniu powinno być: W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz.650) z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy. 2. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga do Sądu. 3.Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1)określenia warunków udziału w postępowaniu; 2)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3)odrzucenie oferty odwołującego; 4)opisu przedmiotu zamówienia; 5)wyboru najkorzystniejszej oferty. 4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp wraz z dowodem uiszczenia wpisu.6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 8.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu "oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia", części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom z podaniem procentowego udziału lub wartości część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom oraz nazwę firmy podwykonawcy/podwykonawców, o ile już są znani. 10. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 2,5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Zamawiający informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane będą dane osobowe, a także o przysługujących prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych zostały opisane w rozdziale XXIV SIWZ. 12. Zamawiający informuje, że wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. 13. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 04.10.2019 r. o godz. 11:30 w budynku przy ul. Wyzwolenia 30 w Olsztynie w pok. 16 (sala konferencyjna)

 
drukuj ogłoszenie