Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie schodów wejściowych i pochylni oraz przebudowie zadaszenia nad wejściem do budynku przychodni...

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204315-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-637 Warszawa
Ulica
ul. Szajnochy
Nr telefonu
228 335 888
Email
zamowienia.publiczne@spzzlo.pl
Strona www
https://www.spzzlo.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204315-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 596968-N-2019
Data: 12/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, Krajowy numer identyfikacyjny 31409800000000, ul. ul. Szajnochy  8, 01-637  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 335 888, e-mail zamowienia.publiczne@spzzlo.pl, faks 228 335 882.
Adres strony internetowej (url): https://www.spzzlo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 80 lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:
W ogłoszeniu powinno być: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 15.04.2020 r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 13:30
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-11, godzina: 13:30

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: