Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204281-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-368 Łódź
Ulica
Piotrkowska
Nr telefonu
+48426649100
Email
zamowienia@lsi.net.pl
Strona www
www.lsi.net.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204281-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 585751-N-2019
Data: 23/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 10007730100000, ul. Piotrkowska  190, 90-368  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48426649100, e-mail zamowienia@lsi.net.pl, faks +48426649102.
Adres strony internetowej (url): www.lsi.net.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym celu wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: pięciu zatwierdzonych opracowań wynikających z ustawy Prawo Wodne i/lub Prawo Geologiczne i Górnicze, o charakterze przedmiotu zamówienia (analizy ryzyka lub operaty wodnoprawne lub dokumentacje hydrogeologiczne lub projekty robót geologicznych), w tym co najmniej 2 opracowania dotyczyły ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.2016,poz.2033). Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 1) i 2) SIWZ. Ocena spełniania warunku, o którym mowa powyżej, w stosunku do Wykonawcy, który powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem (tj. Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z wykonawców wspólnych/członków konsorcjum) zostanie dokonana na podstawie udziału danego Wykonawcy w realizacji tego zamówienia, na które powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w realizacji wykazanej części zamówienia W przypadku gdy wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić rodzajowo usługę, o której mowa powyżej. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dla każdej części może przedstawić te same usługi. W przypadku wykazywania ww. warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, Zamawiający żąda wykazania spełnienia ww. warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, aby przynajmniej jeden podmiot posiadał doświadczenie w wykonaniu zamówień, o których mowa w ww. warunku 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym celu Wykonawca: 2.1. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem oraz wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykaże, że dysponuje następującymi osobami spełniającymi wymagania: a. Ekspert ds. hydrogeologii- 1 osoba ? posiadający wykształcenie wyższe z zakresu hydrologii lub hydrogeologii lub geologii lub ochrony środowiska lub geografii lub gospodarki wodnej; ? posiadający doświadczenie zawodowe zgodne z uzyskanym wykształceniem z wymienionych powyżej; ? posiada uprawnienia geologiczne kategorii IV lub V (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz.U. 2016, poz. 425) ? wykonał co najmniej 2 opracowania hydrogeologiczne (inne niż wymagane do uzyskania uprawnień geologicznych) lub uczestniczył w zespołach sporządzających opracowania hydrogeologiczne b. Ekspert ds. ochrony środowiska- 1 osoba ? posiadający wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub geografii lub gospodarki wodnej lub hydrologii lub hydrogeologii lub geologii lub inżynierii sanitarnej; ? posiadający doświadczenie zawodowe zgodne z uzyskanym wykształceniem z wymienionych powyżej; ? wykonał co najmniej 2 dokumentacje, z których każda obejmowała zakresem wyznaczenie strefy ochronnej dla ujęcia wody lub uczestniczył w zespołach opracowujących dokumentacje strefy ochronnej c. Ekspert ds. ryzyka zdrowotnego - 1 osoba ? posiadający wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub chemii lub gospodarki wodnej lub hydrologii lub hydrogeologii; ? posiadający doświadczenie zawodowe zgodne z uzyskanym wykształceniem; ? wykonał co najmniej 2 opracowania z dziedziny bezpieczeństwa zdrowotnego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub uczestniczył w zespołach opracowujących takie dokumentacje Wymieniony skład zespołu ekspertów należy traktować jako minimalne wymaganie zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego do rzetelnego wykonania zamówienia. UWAGA!: 1. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu dla każdej części może przedstawić te same osoby. 2. Dopuszcza się aby osoby wskazane przez Wykonawcę w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu pełniły ww. funkcje łącznie. Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 1), 3) SIWZ; Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 443 000,00 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), przyjętego Uchwałą Nr 212/2018 Zarządu "Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej" sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2018 r., na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym celu wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: pięciu zatwierdzonych opracowań wynikających z ustawy Prawo Wodne i/lub Prawo Geologiczne i Górnicze, o charakterze przedmiotu zamówienia (analizy ryzyka lub operaty wodnoprawne lub dokumentacje hydrogeologiczne lub projekty robót geologicznych), w tym co najmniej 2 opracowania dotyczyły ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.2016,poz.2033). Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 1) i 2) SIWZ. Ocena spełniania warunku, o którym mowa powyżej, w stosunku do Wykonawcy, który powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem (tj. Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z wykonawców wspólnych/członków konsorcjum) zostanie dokonana na podstawie udziału danego Wykonawcy w realizacji tego zamówienia, na które powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w realizacji wykazanej części zamówienia W przypadku gdy wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić rodzajowo usługę, o której mowa powyżej. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dla każdej części może przedstawić te same usługi. W przypadku wykazywania ww. warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, Zamawiający żąda wykazania spełnienia ww. warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, aby przynajmniej jeden podmiot posiadał doświadczenie w wykonaniu zamówień, o których mowa w ww. warunku 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym celu Wykonawca: 2.1. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem oraz wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykaże, że dysponuje następującymi osobami spełniającymi wymagania: a. Ekspert ds. hydrogeologii- 1 osoba ? posiadający wykształcenie wyższe z zakresu hydrologii lub hydrogeologii lub geologii lub ochrony środowiska lub geografii lub gospodarki wodnej; ? posiadający doświadczenie zawodowe zgodne z uzyskanym wykształceniem z wymienionych powyżej; ? posiada uprawnienia geologiczne kategorii IV lub V (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz.U. 2016, poz. 425) ? wykonał co najmniej 2 opracowania hydrogeologiczne (inne niż wymagane do uzyskania uprawnień geologicznych) lub uczestniczył w zespołach sporządzających opracowania hydrogeologiczne b. Ekspert ds. ochrony środowiska- 1 osoba ? posiadający wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub geografii lub gospodarki wodnej lub hydrologii lub hydrogeologii lub geologii lub inżynierii sanitarnej; ? posiadający doświadczenie zawodowe zgodne z uzyskanym wykształceniem z wymienionych powyżej; ? wykonał co najmniej 2 dokumentacje, z których każda obejmowała zakresem wyznaczenie strefy ochronnej dla ujęcia wody lub uczestniczył w zespołach opracowujących dokumentacje strefy ochronnej c. Ekspert ds. ryzyka zdrowotnego - 1 osoba ? posiadający wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub chemii lub gospodarki wodnej lub hydrologii lub hydrogeologii; ? posiadający doświadczenie zawodowe zgodne z uzyskanym wykształceniem; ? wykonał co najmniej 2 opracowania w których dokonano szczegółowej charakterystyki i analizy jakości wód w zakresie ryzyka i bezpieczeństwa zdrowotnego wody lub uczestniczył w zespołach opracowujących takie dokumentacje. Wymieniony skład zespołu ekspertów należy traktować jako minimalne wymaganie zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego do rzetelnego wykonania zamówienia. UWAGA!: 1. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu dla każdej części może przedstawić te same osoby. 2. Dopuszcza się aby osoby wskazane przez Wykonawcę w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu pełniły ww. funkcje łącznie. Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 1), 3) SIWZ; Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 443 000,00 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), przyjętego Uchwałą Nr 212/2018 Zarządu "Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej" sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2018 r., na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-04, godzina: 11:30

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: