Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Modernizacja samochodu dowodzenia i łączności

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204228-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
71-637 Szczecin
Ulica
Firlika
Nr telefonu
(091) 480 88 01
Email
kijowski.krzysztof@szczecin.kwpsp.gov.pl, podwyszynski.sywester@szczecin.kwpsp.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204228-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598718-N-2019
Data: 23/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 00017362800000, ul. Firlika  9/14, 71-637  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. (091) 480 88 01, e-mail kijowski.krzysztof@szczecin.kwpsp.gov.pl, podwyszynski.sywester@szczecin.kwpsp.gov.pl, faks 091 4808804, 4808802.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: III.1.3
W ogłoszeniu jest: "Określenie warunków: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający następujący warunek szczegółowy - wykażą się należytym wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej jednej dostawy dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, wojska, policji, straży granicznej lub innych służb 1 samochodu dowodzenia i łączności, - lub dokonał przebudowy, zabudowy, rozbudowy lub modernizacji samochodów dowodzenia i łączności o wartości robót nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto lub dokonał, - lub wykonał montaż urządzeń radiokomunikacyjnych, teleinformatycznych i urządzeń łączności na samochodzie o wartości robót nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto"
W ogłoszeniu powinno być: "Określenie warunków: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający następujący warunek szczegółowy - wykażą się należytym wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej jednej dostawy co najmniej 1 samochodu dowodzenia i łączności. Zamawiający może odstąpić od ww. warunku, w przypadku gdy Wykonawca starający się o bieżące zamówienie jest jednocześnie producentem i dostawcą samochodu dowodzenia i łączności, który ma zostać poddany modernizacji w przedmiotowym postępowaniu, - lub dokonał przebudowy, zabudowy, rozbudowy lub modernizacji samochodów dowodzenia i łączności o wartości robót nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto, - lub wykonał montaż urządzeń radiokomunikacyjnych, teleinformatycznych i urządzeń łączności na samochodzie o wartości robót nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto".

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: III.5.1
W ogłoszeniu jest: ...w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert...
W ogłoszeniu powinno być: ...w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert...

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: "Data: 2019-10-03, godzina: 09:00"
W ogłoszeniu powinno być: "Data: 2019-10-07, godzina: 10:00"

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: