Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa dróg gminnych w gminie Juchnowiec Kościelny

podlaskie, Juchnowiec Kościelny

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204108-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Lipowa
Nr telefonu
857 132 880
Email
sekretariat@juchnowiec.gmina.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204108-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Juchnowiec Kościelny:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599098-N-2019
Data: 18/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Juchnowiec Kościelny, Krajowy numer identyfikacyjny 00054221500000, ul. ul. Lipowa  10, 16-061  Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 132 880, e-mail sekretariat@juchnowiec.gmina.pl, faks 857 132 881.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: XIV
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Oferta powinna zawierać: 1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 2) wypełnione oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, 4) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO, zawarte w formularzu ofertowym - jeżeli Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące lub gdy nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 5) potwierdzenie wniesienia wadium, 6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), w celu podpisania oferty lub innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 7) kosztorys ofertowy uproszczony składany w celu informacyjnym i poglądowym (W kosztorysie ofertowym pozycje należy rozbić z podziałem na roboty zlokalizowane w pasie drogowym oraz na roboty zlokalizowane poza pasem drogowym.)
W ogłoszeniu powinno być: Oferta powinna zawierać: 1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 2) wypełnione oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, 4) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO, zawarte w formularzu ofertowym - jeżeli Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące lub gdy nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 5) potwierdzenie wniesienia wadium, 6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), w celu podpisania oferty lub innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 7) kosztorys ofertowy uproszczony składany w celu informacyjnym i poglądowym (Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedłożenia kosztorysu uproszczonego z podziałem na roboty zlokalizowane w pasie drogowym drogi gminnej oraz na roboty zlokalizowane w pasie drogowym drogi powiatowej - dotyczy Cz. II i III).

 
drukuj ogłoszenie