Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zadanie nr 1-"Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 728 - ul. Kieleckiej do drogi krajowej nr 42 - ul. Spacerowej w Końskich" w ramach...

świętokrzyskie, Końskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204018-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-200 Końskie
Ulica
ul. Partyzantów
Nr telefonu
041 3723249, 3723720
Email
przetargi@umkonskie.pl
Strona www
www.umkonskie.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204018-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Końskie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 597714-N-2019
Data: 17/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Końskie, Krajowy numer identyfikacyjny 29100979700000, ul. ul. Partyzantów  1, 26-200  Końskie, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3723249, 3723720, e-mail przetargi@umkonskie.pl, faks 413 722 955.
Adres strony internetowej (url): www.umkonskie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium najpóźniej do dnia 02.10.2019 do godziny 09:00 (czasu lokalnego) w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). (zad. 1) i/lub 11 000 zł ( słownie: jedenaście tysięcy złotych ) - ( zad. 2)
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium najpóźniej do dnia 04.10.2019 do godziny 09:00 (czasu lokalnego) w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). (zad. 1) i/lub 11 000 zł ( słownie: jedenaście tysięcy złotych ) - ( zad. 2)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-02, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-04, godzina: 09:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4.
W ogłoszeniu jest: :? Zad.2- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: "Budowa ul. Wschodniej w miejscowości Rogów, gmina Końskie" zgodnie z załączonym projektem budowlanym. Budowę drogi planuje się na odcinku ul. Wschodniej w Rogowie, która w obecnej chwili jest nieurządzona o nawierzchni gruntowej częściowo utwardzonej kruszywem. Na terenie mogą występować istniejące urządzenia tj. wodociąg, gaz, kable teletechniczne, a w części południowej drogi (skrzyżowanie z ul. Graniczną), gdzie zamawiający przewiduje wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej również kanalizacja deszczowa i sanitarna. Projekt obejmuje wykonanie ulicy o parametrach: - szerokość jezdni o szerokości 5 m, - zjazdy na posesje o szerokości 4 m, Szerokość pasa drogowego jest zmienna i pokazana w projekcie. Zgodnie z projektem Zamawiający przewiduje budowę drogi od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Graniczną) do km 0+525 (skrzyżowanie z drogą do cmentarza w Rogowie- dr po prawej stronie drogi). Niemniej jednak w ramach zadania Zamawiający przewiduje wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej zakończonej 2 wpustami ulicznymi na odcinku budowanej drogi i włączeniu ich do istniejącej kanalizacji deszczowej (studni kd) w rejonie skrzyżowania z ul. Graniczną. Na tym też odcinku naruszona przez roboty instalacyjne nawierzchnia bitumiczna winna być po wykonaniu przyłącza deszczowego (2 szt. studnia kd, 2 szt. wpustów ulicznych z osanikami) odbudowana?"
W ogłoszeniu powinno być: "?Zad.2- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: "Budowa ul. Wschodniej w miejscowości Rogów, gmina Końskie" zgodnie z załączonym projektem budowlanym. Budowę drogi planuje się na odcinku ul. Wschodniej w Rogowie, która w obecnej chwili jest nieurządzona o nawierzchni gruntowej utwardzonej kruszywem. Na terenie mogą występować istniejące urządzenia tj. wodociąg, gaz, kable teletechniczne, a w części południowej drogi (skrzyżowanie z ul. Graniczną), gdzie zamawiający przewiduje wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej również kanalizacja deszczowa i sanitarna. Projekt obejmuje wykonanie ulicy o parametrach: - szerokość jezdni o szerokości 5 m, - zjazdy na posesje o szerokości 4 m, Szerokość pasa drogowego jest zmienna i pokazana w projekcie. Zgodnie z projektem Zamawiający przewiduje budowę drogi zgodnie z projektem od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Graniczną) do km 0+640. Na odcinku drogi od km 0+000 do km 0+425 (skrzyżowanie z drogą do cmentarza w Rogowie- dr po prawej stronie drogi) zamówienie obejmuje budowę konstrukcji nawierzchni o parametrach określonych poniżej. Na tym odcinku drogi zamówienie obejmuje również budowę chodnika zlokalizowanego po prawej stronie drogi o szerokości 1,5 m i utwardzonego kruszywem pobocza gr. 20 cm po lewej stronie drogi. Na dalszym odcinku tj. od km 0+425 do km 0+640 (skrzyżowanie z ul. Kozubskiego- po lewej stronie drogi) zamówienie obejmuje budowę chodnika po prawej stronie drogi i utwardzonego kruszywem pobocza gr. 20 cm po lewej stronie drogi. W ramach zadania Zamawiający przewiduje wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej zakończonej 2 wpustami ulicznymi na odcinku budowanej drogi i włączeniu ich do istniejącej kanalizacji deszczowej (studni kd) w rejonie skrzyżowania z ul. Graniczną. Na tym też odcinku naruszona przez roboty instalacyjne nawierzchnia bitumiczna winna być po wykonaniu przyłącza deszczowego (2 szt. studnia kd, 2 szt. wpustów ulicznych z osanikami) odbudowana?" Analogicznie zmiana dotyczy także załącznika nr 1 do ogłoszenia w części nr 2

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: