Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B w Kaliszu

wielkopolskie, Kalisz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203969-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-800 Kalisz
Ulica
Główny Rynek
Nr telefonu
48 627 654 300
Email
zam.publ@um.kalisz.pl
Strona www
http://www.kalisz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203969-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Kalisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 593153-N-2019
Data: 05/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Kalisz, Krajowy numer identyfikacyjny 25085587700000, ul. Główny Rynek  20, 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 48 627 654 300, e-mail zam.publ@um.kalisz.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.kalisz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy: 1)wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni nie mniejszej niż 1.000,00 m2, która została wykonana w sposób należyty,w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona; b) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie boiska o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni nie mniejszej niż 160,00 m2, która została wykonana w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Zamawiający uznaje za wystarczające wskazanie w wykazie, o którym mowa w pkt. III.5.1)1) niniejszego ogłoszenia tylko takich robót budowlanych, które potwierdzą spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego. 2) skierują do realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlaneji pełnić będzie funkcję kierownika budowyw wyżej wymienionej specjalności; 3)skierują do realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotamiw specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i pełnić będzie funkcję kierownika robót w wyżej wymienionej specjalności;Zamawiający dopuszcza łączenie wskazanych powyżej funkcji przez jedną osobę.Kierownik budowy i kierownik robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwojuz dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej(Dz. U.z 2018 r. poz. 2272)).
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy: 1) wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a) jednej roboty budowlanej w zakresie boiska obejmującej wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni nie mniejszej niż 1.000,00 m2, która została wykonana w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona; b) jednej roboty budowlanej w zakresie boiska obejmującej wykonanie podbudowy oraz nawierzchni poliuretanowej o powierzchni nie mniejszej niż 160,00 m2, która została wykonana w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Zamawiający uznaje za wystarczające wskazanie w wykazie, o którym mowa III.5.1)1) niniejszego ogłoszenia tylko takich robót budowlanych, które potwierdzą spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego. 2) skierują do realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i pełnić będzie funkcję kierownika budowy w wyżej wymienionej specjalności; 3)skierują do realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i pełnić będzie funkcję kierownika robót w wyżej wymienionej specjalności; Zamawiający dopuszcza łączenie wskazanych powyżej funkcji przez jedną osobę. Kierownik budowy i kierownik robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej(Dz. U.z 2018 r. poz. 2272)).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:30/09/2019 (dd/mm/rrrr) Godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:02/10/2019 (dd/mm/rrrr) Godzina: 13:00

 
drukuj ogłoszenie