Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup wideobronchfiberoskopu z torem wizyjnym oraz automatycznej myjni do endoskopów

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203934-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-519 Gdynia
Ulica
Powstania Styczniowego
Nr telefonu
58 72 60 124
Email
zp@szpital-morski.pl
Strona www
www.szpitalepomorskie.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203934-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599990-N-2019
Data: 20-09-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 19014161200000, ul. Powstania Styczniowego  1, 81-519  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 72 60 124, e-mail zp@szpital-morski.pl, faks 58 72 60 338.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalepomorskie.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: a. dostawa oraz instalacja, uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania niżej wymienionych urządzeń medycznych: Zadanie nr 1: Wideo-bronchofiberoskop HD wraz z procesorem wysokiej rozdzielczości HD, monitorem medycznym 32" HD i wózkiem medycznym; Zadanie nr 2: Automatyczna myjnia do mycia i dezynfekcji endoskopów z drukarką parametrów procesu oraz systemem uzdatniania wody dla Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk, zwanych dalej także wyposażeniem. b. przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wyposażenia, c. wykonywanie zobowiązań w okresie gwarancji z tytułu usuwania usterek, napraw, wymiany części wraz z obowiązkowymi przeglądami technicznymi z częstotliwością zalecaną przez producenta wyposażenia, d. wykonywanie innych czynności niezbędnych do realizacji zamówienia. 2. Asortyment stanowiący przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie ze swoim przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Oferowane wyposażenie musi być fabrycznie nowe, rok produkcji 2019. 3. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.). 4. Wyposażenie powinno być wykonane z materiałów odpornych na środki myjące i dezynfekcyjne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595). 5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany: a) dostarczyć zorganizowanym przez siebie transportem, zamontować, uruchomić wyposażenie, b) przeszkolić personel Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego (zapewnić materiały szkoleniowe na własny koszt) po uprzednim uzgodnieniu terminów z Zamawiającym. Liczbę osób szkolonych określi Zamawiający. Szkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu zostaną udokumentowane Protokołami Szkolenia (wzór - załącznik nr 4 do Wzoru umowy) oraz stosownymi imiennymi zaświadczeniami dla jego uczestników, c) przekazać w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia dokumenty wymienione w Protokole zdawczo-odbiorczym - załączniku nr 3 do wzoru umowy; d) odbiór dokumentowany będzie Protokołem zdawczo-odbiorczym - załącznik nr 3 do wzoru umowy po dostawie oraz instalacji, uruchomieniu wyposażenia i przeszkoleniu personelu. 6. Na mocy art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta 7. Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8. CPV: 33.10.00.00-1- urządzenia medyczne, 33.16.81.00-6 - endoskopy, 33.19.10.00-5 - urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: a. dostawa oraz instalacja, uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania niżej wymienionych urządzeń medycznych: Zadanie nr 1: Wideo-bronchofiberoskop HD wraz z procesorem wysokiej rozdzielczości HD, monitorem medycznym 32" HD i wózkiem medycznym w ilości i o parametrach określonych w załączniku nr 2 i 5 do SIWZ; Zadanie nr 2: Automatyczna myjnia do mycia i dezynfekcji endoskopów z drukarką parametrów procesu oraz systemem uzdatniania wody dla Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk, zwanych dalej także wyposażeniem. b. przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wyposażenia, c. wykonywanie zobowiązań w okresie gwarancji z tytułu usuwania usterek, napraw, wymiany części wraz z obowiązkowymi przeglądami technicznymi z częstotliwością zalecaną przez producenta wyposażenia, d. wykonywanie innych czynności niezbędnych do realizacji zamówienia. 2. Asortyment stanowiący przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie ze swoim przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Oferowane wyposażenie musi być fabrycznie nowe, rok produkcji 2019. 3. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.). 4. Wyposażenie powinno być wykonane z materiałów odpornych na środki myjące i dezynfekcyjne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595). 5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany: a) dostarczyć zorganizowanym przez siebie transportem, zamontować, uruchomić wyposażenie, b) przeszkolić personel Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego (zapewnić materiały szkoleniowe na własny koszt) po uprzednim uzgodnieniu terminów z Zamawiającym. Liczbę osób szkolonych określi Zamawiający. Szkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu zostaną udokumentowane Protokołami Szkolenia (wzór - załącznik nr 4 do Wzoru umowy) oraz stosownymi imiennymi zaświadczeniami dla jego uczestników, c) przekazać w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia dokumenty wymienione w Protokole zdawczo-odbiorczym - załączniku nr 3 do wzoru umowy; d) odbiór dokumentowany będzie Protokołem zdawczo-odbiorczym - załącznik nr 3 do wzoru umowy po dostawie oraz instalacji, uruchomieniu wyposażenia i przeszkoleniu personelu. 6. Na mocy art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta 7. Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8. CPV: 33.10.00.00-1- urządzenia medyczne, 33.16.81.00-6 - endoskopy, 33.19.10.00-5 - urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-02, godzina: 11:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik nr 1
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wideo bronchofiberoskop HD z procesorem wysokiej rozdzielczości HD, monitorem medycznym 32" HD i wózkiem medycznym. Szczegółowe parametry wyposażenia określono w załączniku nr 5 do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wideo bronchofiberoskop HD z procesorem wysokiej rozdzielczości HD, monitorem medycznym 32" HD i wózkiem medycznym. Szczegółowe parametry wyposażenia i ilości określono w załączniku nr 5 i 2 do SIWZ

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: