Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1342N remont mostu rzeka Pasłęka Bardyny

warmińsko-mazurskie, Braniewo

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203879-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
14-500 Braniewo
Ulica
ul. Królewiecka
Nr telefonu
055 644 22 32
Email
zdp@braniewo.waw.pl
Strona www
www.zdpbraniewo.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203879-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Braniewo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 601099-N-2019
Data: 23/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 17081813100000, ul. ul. Królewiecka  55, 14-500  Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 055 644 22 32, e-mail zdp@braniewo.waw.pl, faks 055 644 22 32.
Adres strony internetowej (url): www.zdpbraniewo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: a) Wykonawcy Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto o charakterze porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia. Za zadanie porównywalne Zamawiający uznaje realizacje budowy, przebudowy lub remontu obiektu mostowego o nadanym nr JNI i położonego w ciągu drogi publicznej. b) Osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji: Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi, kluczowymi osobami: Kierownik Budowy Wymagana liczba osób - min. 1.: Kierownik budowy pełniący równocześnie funkcję kierownika robót budowlanych, Kwalifikacje zawodowe: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej lub równoważne, Doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił co najmniej jeden raz funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji budowlanej, o wartości inwestycyjnej nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą, jakość wykonanych prac. UWAGA: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.).
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków a) Wykonawcy Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert (na podstawie art. 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto o charakterze porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia. Za zadanie porównywalne Zamawiający uznaje realizacje budowy lub przebudowy obiektu mostowego o nadanym nr JNI i położonego w ciągu drogi publicznej. b) Osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji: Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi, kluczowymi osobami: Kierownik Budowy Wymagana liczba osób - min. 1.: Kierownik budowy pełniący równocześnie funkcję kierownika robót budowlanych, Kwalifikacje zawodowe: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej lub równoważne, Doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił co najmniej jeden raz funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji budowlanej, o wartości inwestycyjnej nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą, jakość wykonanych prac. UWAGA: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.).

 
drukuj ogłoszenie