Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łękawica"

śląskie, Łękawica

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203867-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
34-321 Łękawica
Ulica
ul. Wspólna
Nr telefonu
338 651 601
Email
lekawica@lekawica.com.pl
Strona www
www.bip.lekawica.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203867-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Łękawica:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 593852-N-2019
Data: 05/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Łękawica, Krajowy numer identyfikacyjny 72182634000000, ul. ul. Wspólna  24, 34-321  Łękawica, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338 651 601, e-mail lekawica@lekawica.com.pl, faks 338 651 701.
Adres strony internetowej (url): www.bip.lekawica.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia - dot. pkt 3.10 ppkt 3: "3.10.3 Naprawa lub wymiana uszkodzonych w trakcie realizacji umowy pojemników na odpady na własny koszt, jeśli szkody powstały z winy Wykonawcy, w terminie do 7 dni od zgłoszenia w formie telefonicznej lub e-mail przez Zamawiającego.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia - dot. pkt 3.10 ppkt 3: "3.10.3. Naprawa lub wymiana uszkodzonych w trakcie realizacji umowy pojemników na odpady na własny koszt, jeśli szkody powstały z winy Wykonawcy, w terminie do 7 dni od zgłoszenia w formie telefonicznej lub e-mail przez Zamawiającego. Wykonawca może sporządzić wykaz zniszczonych pojemników w trakcie pierwszej zbiórki odpadów w terenie. Wykaz powinien zawierać dane: adres nieruchomości, imię i nazwisko właściciela nieruchomości oraz zdjęcie zniszczonego lub uszkodzonego pojemnika. Wykaz należy dostarczyć do Urzędu Gminy Łękawica w terminie do 7 dni od daty zakończenia pierwszej zbiórki. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzone pojemniki ujęte w w/w wykazie."

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2019-10-04 godz. 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2019-10-18 godz. 09:00

 
drukuj ogłoszenie