Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont drogi powiatowej nr 4305Z ? ulicy Jedności Narodowej w Resku

zachodniopomorskie, Łobez

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203695-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
73-150 Łobez
Ulica
ul. Niepodległości
Nr telefonu
913 974 066
Email
zdp@powiatlobeski.pl
Strona www
http://zdp.lobez.ibip.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203695-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Łobez:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 600290-N-2019
Data: 20/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie, Krajowy numer identyfikacyjny 81242966000000, ul. ul. Niepodległości  35, 73-150  Łobez, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 913 974 066, e-mail zdp@powiatlobeski.pl, faks 913 974 066.
Adres strony internetowej (url): http://zdp.lobez.ibip.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: 1. DOKUMENTY(Y) potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (wymagana suma gwarancyjna min. 500.000,00 PLN). 2. Dokumenty dot. warunku zdolności technicznej lub zawodowej a) WYKAZ 1 ROBOTY BUDOWLANEJ wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których została wykonana (sporządzony wg Załącznika nr 4 do SIWZ) z załączeniem dowodów* określających, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Dla wykazanych robót budowlanych Wykonawca musi załączyć wymagany(e) dowód(y). *Dowodami dla wykazanych robót budowlanych są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane; - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w dokumentów (Wykonawca musi pisemnie uzasadnić brak możliwości uzyskania w/w dokumentów) b) WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia - dot. osoby która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającej uprawnienia upoważniające do kierowania robotami drogowymi bez ograniczeń (sporządzony wg Załącznika nr 5 do SIWZ).
W ogłoszeniu powinno być: 1. DOKUMENTY(Y) potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (wymagana suma gwarancyjna min. 500.000,00 PLN). 2. Dokumenty dot. warunku zdolności technicznej lub zawodowej a) WYKAZ 1 ROBOTY BUDOWLANEJ wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których została wykonana (sporządzony wg Załącznika nr 4 do SIWZ) z załączeniem dowodów* określających, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Dla wykazanych robót budowlanych Wykonawca musi załączyć wymagany(e) dowód(y). *Dowodami dla wykazanych robót budowlanych są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane; - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w dokumentów (Wykonawca musi pisemnie uzasadnić brak możliwości uzyskania w/w dokumentów) b) WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia - dot. osoby która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającej uprawnienia upoważniające do kierowania robotami drogowymi bez ograniczeń (sporządzony wg Załącznika nr 5 do SIWZ). DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2.1 niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Pozostałe oświadczenia/dokumenty wymagane w prowadzonym postępowaniu, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa takie same jak Wykonawca polski (oświadczenia /dokumenty wymienione w pkt X ppkt 1,3,4 niniejszej SIWZ). W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Załącznik nr 10 do SIWZ SZ.261.08.2019 - składany razem z ofertą Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie, ul. Niepodległości 35, 73 - 150 Łobez; ? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont drogi powiatowej nr 4305Z - ulica Jedności Narodowej w Resku" nr SZ.261.08.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; ? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej "ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ? posiada Pani/Pan: ? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ? nie przysługuje Pani/Panu: ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: