Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów SzW w Suwałkach

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203664-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
16-400 Suwałki
Ulica
ul. Szpitalna
Nr telefonu
087 5629582, 5629462, 5629595
Email
zamowienia@szpital.suwalki.pl
Strona www
www.szpital.suwalki.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203664-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Suwałki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 600378-N-2019
Data: 20/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Krajowy numer identyfikacyjny 79031936200000, ul. ul. Szpitalna  60, 16-400  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 087 5629582, 5629462, 5629595, e-mail zamowienia@szpital.suwalki.pl, faks 875 629 594.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.suwalki.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 7)
W ogłoszeniu jest: FORMULARZ OFERTOWY sporządzony przez wykonawcę według instrukcji podanej - załącznik nr 1 do SIWZ. Formularz asortymentowo -cenowy Pełnomocnictwo do podpisania oferty - Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału tj. pełnomocnictwo należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby to tego upoważnionej. W przypadku, gdy wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, winien uzyskać elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wówczas do oferty w formie elektronicznej należy załączyć odpis pełnomocnictwa sporządzony przez notariusza w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
W ogłoszeniu powinno być: FORMULARZ OFERTOWY sporządzony przez wykonawcę według instrukcji podanej - załącznik nr 1 do SIWZ. Formularz asortymentowo -cenowy Pełnomocnictwo do podpisania oferty - Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej;

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: