Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie oczyszczenia zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem...

świętokrzyskie, Starachowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203631-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
27-200 Starachowice
Ulica
ul. Radomska
Nr telefonu
+48412738275
Email
zamowienia@starachowice.eu
Strona www
https://starachowice.eu/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203631-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Starachowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 600066-N-2019
Data: 20-09-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Starachowice, Krajowy numer identyfikacyjny 29100989200000, ul. ul. Radomska  45, 27-200  Starachowice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48412738275, e-mail zamowienia@starachowice.eu, faks 41 274-63-05.
Adres strony internetowej (url): https://starachowice.eu/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie oczyszczenia zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej" w ramach zadania: "Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej" Zadanie będzie współfinasowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej oczyszczenia zamulonego zbiornika wodnego "Pasternik" w części rekreacyjnej i ujęciowej w miejscowości Starachowice, w zakresie: 1. Wykonania projektu rekultywacji zbiornika wodnego. Dokumentacja powinna obejmować zintegrowane działania rekultywacyjne dla zbiornika wodnego oraz zawierać rozwiązanie zawarte w koncepcji oczyszczenia zamulonego zbiornika wodnego "Pasternik" w części rekreacyjnej i ujęciowej oraz szczegółową analizę stanu zbiornika wodnego, w szczególności warunków gruntowo - wodnych. Koncepcja w załączeniu. 2. Wykonania projektu zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego, obejmującego. Rekreacyjne i edukacyjne zagospodarowanie terenów przyległych, w szczególności: zaprojektowanie ścieżki rowerowej, elementów małej architektury, nasadzenia zieleni, a także elementów związanych z edukacją ekologiczną użytkowników korzystających ze zbiornika wodnego. Projekt zagospodarowania obejmować ma m.in. wykonanie i montaż urządzeń małej architektury: ławki, kosze na odpady, oświetlenie, monitoring (2 kamery widokowe), pergole, tablice informacyjne, stojaki na rowery, wykonanie dojść, ścieżki rowerowej o dł. ok. 2,0 km, wykonanie przystani dla kajaków i rowerów wodnych oraz mola i pomostów. Projekt powinien nawiązywać charakterem do projektu zagospodarowania Północnej linii brzegowej zbiornika Pasternik - będącego w posiadaniu Zmawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Koncepcję zagospodarowania terenu oraz przyjętych rozwiązań - 2 egz. 2. Opracowanie prac rekultywacyjno-konserwacyjnych - 2 egz. 3. Projekt budowlany rekultywacji zbiornika wodnego wraz z jego docelowym zagospodarowaniem dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych, sporządzony zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), zaopatrzony w oświadczenie o kompletności i dokonane uzgodnienia - 6 egz. (2 egz. dla Starostwa Powiatowego + 4 egz. dla Zamawiającego, w tym 2 egz. z oryginalnymi pieczątkami organów wydających pozwolenie na budowę). 4. Projekt wykonawczy dla każdej z branż - 5 egz. 5. Przedmiar robót wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013 poz. 1129.) - 2 egz. 6. Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) - 2 egz. 7. Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U z 2013 poz. 1129) - 2 egz. 8. Pozyskanie przez projektanta mapy do celów projektowych oraz wypisów z rejestru gruntów. 9. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii, pozwoleń przekazania dokumentacji gotowej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę. 10. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę / zaświadczenie, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. 11. Geodezyjne wyznaczenie granicy obszaru użytku ekologicznego. 12. Geodezyjne wyznaczenie obszaru wykaszania roślinności wodnej wzdłuż brzegu zbiornika i obszaru użytku ekologicznego. 13. Określenie metody zapewnienia stałego natleniania toni wodnej. 14. Określenie sposobu zagospodarowania wykoszonej roślinności wodnej. 15. Określenie sposobu wydobycia, odwodnienia i zagospodarowania wydobytych namułów. 16. Określenie obszaru usuwania namułu i jego grubości. 17. Wykonanie badań gruntu pod względem składu chemicznego przeznaczonego do oczyszczenia zbiornika wodnego. 18. Podanie sposobu zagospodarowania wydobytego urobku, zgodnie z wykonanymi badaniami. 19. Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia będzie oczekiwał od Wykonawcy: a) Konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty. b) Aktualizację kosztorysu inwestorskiego - wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia takiej konieczności przez Gminę Starachowice - 1 szt. c) Odpowiadanie na pytania dot. Dokumentacji projektowej zadawane przez startujących w przetargu na roboty budowlane, w terminie wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego, a umożliwiającym udzielenie odpowiedzi zgodnie z terminem wskazanym w Prawie zamówień publicznych. d) Odpowiedzi na pytania oraz przygotowywanie dokumentów żądanych od instytucji do których Zamawiający będzie składał wnioski o dofinasowanie i udzielał uzupełnień w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia. e) Przekazywanie na żądanie Zamawiającego pisemnej informacji o stanie zaawansowania prac. f) Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, w sytuacji przystąpienia przez Zamawiającego do realizacji inwestycji w oparciu o opracowaną dokumentację wykonawczą, do pełnienia nadzoru autorskiego. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego ustalone zostanie w odrębnej umowie. Dla całości opracowania przygotowanie materiałów oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień spoczywa na projektancie. Dokumentacja powinna zawierać oświadczenie Projektanta o jej kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zamawiający wymaga przekazania Zamawiającemu dokumentacji w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku /-ach (pamięć masowa) w: formacie pdf, formacie edytowalnym: dokumenty tekstowe - doc lub odt, pliki graficzne - dwg lub dxf, kosztorysy i przedmiary - ath, tabele, zestawienia np. kosztorysów branżowych - xls lub ods. Przedmiotem zamówienia jest również przekazanie praw autorskich do ww. dokumentacji zamawiającemu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas postępowania przetargowego na roboty budowlane i podczas realizacji. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny". Ze względu na charakter czynności objętych zamówieniem Zamawiający nie wymaga zatrudniania osób biorących udział w realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie oczyszczenia zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej" w ramach zadania: "Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej" Zadanie będzie współfinasowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej oczyszczenia zamulonego zbiornika wodnego "Pasternik" w części rekreacyjnej i ujęciowej w miejscowości Starachowice, w zakresie: 1. Wykonania projektu rekultywacji zbiornika wodnego. Dokumentacja powinna obejmować zintegrowane działania rekultywacyjne dla zbiornika wodnego oraz zawierać rozwiązanie zawarte w koncepcji oczyszczenia zamulonego zbiornika wodnego "Pasternik" w części rekreacyjnej i ujęciowej oraz szczegółową analizę stanu zbiornika wodnego, w szczególności warunków gruntowo - wodnych. Koncepcja w załączeniu. 2. Wykonania projektu zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego, obejmującego. Rekreacyjne i edukacyjne zagospodarowanie terenów przyległych, w szczególności: zaprojektowanie ścieżki rowerowej, elementów małej architektury, nasadzenia zieleni, a także elementów związanych z edukacją ekologiczną użytkowników korzystających ze zbiornika wodnego. Projekt zagospodarowania obejmować ma m.in. wykonanie i montaż urządzeń małej architektury: ławki, kosze na odpady, oświetlenie, monitoring (2 kamery widokowe), pergole, tablice informacyjne, stojaki na rowery, wykonanie dojść, ścieżki rowerowej o dł. ok. 2,0 km, wykonanie przystani dla kajaków i rowerów wodnych oraz mola i pomostów. Projekt powinien nawiązywać charakterem do projektu zagospodarowania Północnej linii brzegowej zbiornika Pasternik - będącego w posiadaniu Zmawiającego. Wykonanie mola: długość 300,00 m - 350,00 m, szerokość 2,00 m - 3,00 m, wysokość nad poziomem lustra wody 1,00 m, molo wykonać w konstrukcji drewnianej (pale nośne-słupy wbijane w grunt do poziomu warstwy nośnej). Zamawiający dopuszcza przyjęcie innych rozwiązań niż w wytycznych i koncepcji, powodujące korzyść ekonomiczną lub okaże się rozwiązaniem skuteczniejszym i trwalszym. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Koncepcję zagospodarowania terenu oraz przyjętych rozwiązań - 2 egz. 2. Opracowanie prac rekultywacyjno-konserwacyjnych - 2 egz. 3. Projekt budowlany rekultywacji zbiornika wodnego wraz z jego docelowym zagospodarowaniem dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych, sporządzony zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), zaopatrzony w oświadczenie o kompletności i dokonane uzgodnienia - 6 egz. (2 egz. dla Starostwa Powiatowego + 4 egz. dla Zamawiającego, w tym 2 egz. z oryginalnymi pieczątkami organów wydających pozwolenie na budowę). 4. Projekt wykonawczy dla każdej z branż - 5 egz. 5. Przedmiar robót wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013 poz. 1129.) - 2 egz. 6. Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) - 2 egz. 7. Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U z 2013 poz. 1129) - 2 egz. 8. Pozyskanie przez projektanta mapy do celów projektowych oraz wypisów z rejestru gruntów. 9. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii, pozwoleń przekazania dokumentacji gotowej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę. 10. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę / zaświadczenie, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. 11. Geodezyjne wyznaczenie granicy obszaru użytku ekologicznego. 12. Geodezyjne wyznaczenie obszaru wykaszania roślinności wodnej wzdłuż brzegu zbiornika i obszaru użytku ekologicznego. 13. Określenie metody zapewnienia stałego natleniania toni wodnej. 14. Określenie sposobu zagospodarowania wykoszonej roślinności wodnej. 15. Określenie sposobu wydobycia, odwodnienia i zagospodarowania wydobytych namułów. 16. Określenie obszaru usuwania namułu i jego grubości. 17. Wykonanie badań gruntu pod względem składu chemicznego przeznaczonego do oczyszczenia zbiornika wodnego. 18. Podanie sposobu zagospodarowania wydobytego urobku, zgodnie z wykonanymi badaniami. 19. Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia będzie oczekiwał od Wykonawcy: a) Konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty. b) Aktualizację kosztorysu inwestorskiego - wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia takiej konieczności przez Gminę Starachowice - 1 szt. c) Odpowiadanie na pytania dot. Dokumentacji projektowej zadawane przez startujących w przetargu na roboty budowlane, w terminie wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego, a umożliwiającym udzielenie odpowiedzi zgodnie z terminem wskazanym w Prawie zamówień publicznych. d) Odpowiedzi na pytania oraz przygotowywanie dokumentów żądanych od instytucji do których Zamawiający będzie składał wnioski o dofinasowanie i udzielał uzupełnień w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia. e) Przekazywanie na żądanie Zamawiającego pisemnej informacji o stanie zaawansowania prac. f) Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, w sytuacji przystąpienia przez Zamawiającego do realizacji inwestycji w oparciu o opracowaną dokumentację wykonawczą, do pełnienia nadzoru autorskiego. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego ustalone zostanie w odrębnej umowie. Dla całości opracowania przygotowanie materiałów oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień spoczywa na projektancie. Dokumentacja powinna zawierać oświadczenie Projektanta o jej kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zamawiający wymaga przekazania Zamawiającemu dokumentacji w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku /-ach (pamięć masowa) w: formacie pdf, formacie edytowalnym: dokumenty tekstowe - doc lub odt, pliki graficzne - dwg lub dxf, kosztorysy i przedmiary - ath, tabele, zestawienia np. kosztorysów branżowych - xls lub ods. Przedmiotem zamówienia jest również przekazanie praw autorskich do ww. dokumentacji zamawiającemu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas postępowania przetargowego na roboty budowlane i podczas realizacji. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny". Ze względu na charakter czynności objętych zamówieniem Zamawiający nie wymaga zatrudniania osób biorących udział w realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-01, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-04, godzina: 10:30,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: