Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa medycznych środków materiałowych dla RBZMed

mazowieckie, Celestynów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203562-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-430 Celestynów
Ulica
Wojska Polskiego
Nr telefonu
261 894 218
Email
wofitm@ron.mil.pl
Strona www
https//wofitm.wp.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203562-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Celestynów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 597505-N-2019
Data: 16/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Krajowy numer identyfikacyjny 10043013000000, ul. Wojska Polskiego  57, 05-430  Celestynów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 894 218, e-mail wofitm@ron.mil.pl, faks 261 894 091.
Adres strony internetowej (url): https//wofitm.wp.mil.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data 2019-09-27 godz. 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data 2019-10-01 godz.09:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.1
W ogłoszeniu jest: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Opis spełnienia warunku: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę ( zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ)
W ogłoszeniu powinno być: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Opis spełnienia warunku: Zamawiający dla zadania nr 1 wymaga zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne Dz. U. 2001 r. nr 126 poz. 1381." W pozostałych zadaniach Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę (zgodnego z Załącznikiem nr 2 do SIWZ).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 4. Zamawiający zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy, w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający żąda załączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy zgodnie z: a) w przypadku złożenia oferty na produkty lecznicze oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 4a do SIWZ; b) w przypadku złożenia oferty na wyroby medyczne oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 4b do SIWZ; c) w przypadku złożenia oferty na produkty biobójcze oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 4c do SIWZ;
W ogłoszeniu powinno być: Opis spełnienia warunku: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ).

 
drukuj ogłoszenie