Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

wykonanie dokumantcaji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1353P w m.Połajewo".

wielkopolskie, Czarnków

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203560-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-700 Czarnków
Ulica
ul. Gdańska
Nr telefonu
672 552 823
Email
sekretariat@zdpczarnkow.pl
Strona www
http://www.zdpczarnkow.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203560-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Czarnków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599532-N-2019
Data: 19/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Gdańska  56, 64-700  Czarnków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 552 823, e-mail sekretariat@zdpczarnkow.pl, faks 672 552 931.
Adres strony internetowej (url): http://www.zdpczarnkow.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip-czarnkowsko-trzcianecki.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: pisemnie Adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56 , 64-700 Czarnków

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie jest podzielone na części
W ogłoszeniu powinno być: Informacja o możliwości składania ofert częściowych Nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym konsorcja, spółki cywilne ) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu (podstawy wykluczenia - pkt. 1 SIWZ.).Natomiast spełnianie warunków opisanych w pkt. 2 Wykonawcy wykazują wspólnie, łącznie. 8. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi (podwykonawstwo), do realizacji których te zdolności są wymagane. 11. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1. 12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5 SIWZ. Informacje dodatkowe
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3.
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: Zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę opracowania dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę drogi co najmniej klasy L o długości min. 0,5 km z podaniem jej rodzaju oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia - nie spełnia określony warunek,osób: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował wymienionymi poniżej osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającymi odpowiednie kwalifikacje: L.p. Stanowisko Wymagana liczba osób Wymagane uprawnienia 1 Projektant branży drogowej 1 Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej 2 Projektant branży sanitarnej 1 Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 3 Projektant branży elektroenergetycznej 1 Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: Zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawcy: musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę opracowania dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę drogi oraz chodnika wraz z podaniem jej rodzaju oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie wraz z podaniem ich wartości, przed¬miotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowo¬dów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przy¬czyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wyko¬nawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty po¬twierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia - nie spełnia określony warunek. b) osób: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował wymienionymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającymi odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia umożliwiające realizację zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest: Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
W ogłoszeniu powinno być: Tak. Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Podst. Wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Tak
W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-03, godzina: 10:00,

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: I.
Punkt: 1.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Adres strony internetowej (URL): www.zdpczarnkow.pl

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.1.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Określenie warunków: Zamawiający nie określił dodatkowych wymagań dla tego warunku.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: a) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ (składane razem z ofertą); b) Oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ; UWAGA: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu powyższy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy. c) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: a) aktualnego na dzień składania ofert Oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt. 2) i ust. 1 b ustawy - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ (składane razem z ofertą); b) aktualnej polisy, potwierdzającej, iż Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 50 000,00 zł. (Dokument składany na wezwanie Zamawiającego - do złożenia tego dokumentu zostanie zobligowany Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona). c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postę¬powaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przed¬miotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowo-dów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przy¬czyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wyko¬nawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty po¬twierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli z wykazu wynikać będzie wykonanie min. 1 usługi projektowej o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto, której zakresem było wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej w tym kosztorysowej; budowy lub przebudowy drogi co najmniej klasy Lo o długości min 0,5 km wykonanego z nawierzchni asfaltowej zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. (Dokument składany na wezwanie Zamawiającego - do złożenia tego dokumentu zostanie zobligowany Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona). d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowie¬dzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na te¬mat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówie¬nia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Z wykazy musi wynikać dysponowanie minimum: Z wykazu musi wynikać dysponowanie: 1) 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej; oraz posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej trzech projektów przebudowy drogi klasy Lo o dł. min 0,5 km lub budowy chodnika; 2) 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej oraz min. 3 letni staż pracy; 3) 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2. dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem; 3. jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ).

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ. 1) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 2) Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem takich zmian, gdy zajdzie jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP. 3) Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek Wykonawcy zaopiniowany przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego. Okres przedłużenia terminu nie może być dłuższy niż czas trwania tych okoliczności. 4) W przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego usługi nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia do realizacji przez podwykonawców. 5) Zamawiający dopuszcza rezygnację z podwykonawcy lub zmianę podwykonawcy. W przypadku zmiany lub rezygnacji podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6) Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy. 7) Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizacje zamówienia ze strony Zamawiającego. 8) Zmiany niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z: ? koniecznością spowodowania zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, ? okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, ? gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.

 
drukuj ogłoszenie