Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie robót drogowych i zagospodarowania terenu w ramach zadania inwestycyjnego nr 11608 pn. "Przebudowa budynku biurowo-sztabowego nr 1 dla...

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203426-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-915 Bydgoszcz
Ulica
Podchorążych
Nr telefonu
261 413 876/261 414 285
Email
rzibydgoszcz.szp@ron.mil.pl
Strona www
www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203426-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 596221-N-2019
Data: 12-09-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Krajowy numer identyfikacyjny 09057078200000, ul. Podchorążych  33, 85-915  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 261 413 876/261 414 285, e-mail rzibydgoszcz.szp@ron.mil.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Cz. IV ust. 2 pkt 2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: Wiedza i doświadczenie: a) wykonał co najmniej 1 robotę zrealizowaną w okresie ostatnich 5 lat w zakresie: ? wykonania nawierzchni drogowych o powierzchni min. 250 m2 wraz z chodnikami o powierzchni min. 400 m2 ? wykonania odwodnienia powierzchniowego i wbudowania wpustów deszczowych o łącznej wartości robót min. 200 tys. zł brutto, ? zagospodarowanie terenu, w tym m.in.: wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, wykonanie trawników dywanowych oraz wykonanie małej architektury (altanki, ławki) o łącznej wartości robót min. 200 tys. zł brutto z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie. Wymienione roboty mogą być wykonane w ramach odrębnych umów Potencjał kadrowy: b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i realizację robót w poniższym zakresie: ? kierownikiem budowy z uprawnieniami o specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń; ? kierownikiem robót sanitarnych z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń; ? kierownikiem robót drogowych z uprawnieniami o specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń należącymi do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP ? geodetą posiadającym uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Cz. IV ust. 2 pkt 2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: Wiedza i doświadczenie: a) wykonał co najmniej 1 robotę zrealizowaną w okresie ostatnich 5 lat w zakresie: ? wykonania nawierzchni drogowych o powierzchni min. 250 m2 wraz z chodnikami o powierzchni min. 400 m2 ? wykonania odwodnienia powierzchniowego i wbudowania wpustów deszczowych o łącznej wartości robót min. 200 tys. zł brutto, ? zagospodarowanie terenu, w tym m.in.: wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, wykonanie trawników dywanowych o łącznej wartości robót min. 200 tys. zł brutto z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie. Wymienione roboty mogą być wykonane w ramach odrębnych umów Potencjał kadrowy: b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i realizację robót w poniższym zakresie: ? kierownikiem budowy z uprawnieniami o specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń; ? kierownikiem robót sanitarnych z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń; ? kierownikiem robót drogowych z uprawnieniami o specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń należącymi do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP ? geodetą posiadającym uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: