Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa drogi gminnej nr 107349D dz. nr 357, 358, 368, 369, 378 w miejscowości Różana [intensywne opady deszczu, maj 2019]

dolnośląskie, Udanin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203356-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
55-340 Udanin
Ulica
Udanin
Nr telefonu
76 744 28 70
Email
ug@udanin.pl
Strona www
www.udanin.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203356-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Udanin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 601852-N-2019
Data: 25/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Udanin, Krajowy numer identyfikacyjny 39064810900000, ul. Udanin  26, 55-340  Udanin, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 744 28 70, e-mail ug@udanin.pl, faks 76 8709242.
Adres strony internetowej (url): www.udanin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: ZAKOŃCZENIE do 10 grudnia 2019r.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.3)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin związania ofertą: okres w dniach:30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

 
drukuj ogłoszenie