Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ubezpieczenie Mienia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203279-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
Ul. Wieniecka
Nr telefonu
54 412 94 13
Email
szpital_wloclawek@interia.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203279-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Włocławek:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 600124-N-2019
Data: 20/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Krajowy numer identyfikacyjny 34141172700000, ul. Ul. Wieniecka  49, 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 412 94 13, e-mail szpital_wloclawek@interia.pl, faks 54 412 94 13.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 3.2)
W ogłoszeniu jest: Opis potrzeb: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: Przedmiot ubezpieczenia: ? wszystkie środki trwałe, w tym mienie przeznaczone do rozbiórki (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia) należące do / lub użytkowane przez Ubezpieczającego z wyłączeniem pojazdów objętych ubezpieczeniem AC, ? nakłady adaptacyjne/inwestycyjne Kujawsko Pomorskich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o. (dalej KPIM), ? niskocenne składniki majątku (tj. mienie, które zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości zostało jednorazowo wliczone do kosztów operacyjnych i nie jest ujmowane w ewidencji środków trwałych), ? środki obrotowe (tj. mienie zaliczane do rzeczowych aktywów obrotowych w myśl obowiązujących przepisów, takie jak: materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez Ubezpieczającego produkty gotowe zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty, surowce, towary nabyte w celu odsprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty, surowce, towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, a także części zamienne i zapasowe, jeśli nie są w myśl obowiązujących przepisów zaliczane do środków trwałych (np. leki, materiały opatrunkowe, zapasy, stany magazynowe, środki czystości, opał, materiały eksploatacyjne itp.), ? mienie przekazane przez dostawców (materiały i wyroby medyczne) przyjęte w posiadanie, które zostaje rozliczone w chwili wykorzystania, utraty lub zniszczenia, tzw. depozyty/komisy etc. (w zależności od indywidualnego nazewnictwa), ? mienie pacjentów, ? mienie pracownicze (tj. mienie ruchome pracowników znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pojazdów mechanicznych oraz wszelkiego rodzaju dokumentów), ? nieruchomości użytkowane przez Ubezpieczającego na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy etc. ? mienie ruchome użytkowane przez Ubezpieczającego na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy etc., ? gotówka, ? szyby i przedmioty szklane od stłuczenia, ? sprzęt przenośny znajdujący się w karetkach, ? mienie (leki, szczepionki, inne materiały medyczne) przechowywane w urządzeniach bądź pomieszczeniach chłodniczych Łączna wartość majątku objętego ubezpieczeniem: ok. 147 mln. zł
W ogłoszeniu powinno być: Opis potrzeb: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: Przedmiot ubezpieczenia: ? wszystkie środki trwałe, w tym mienie przeznaczone do rozbiórki (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia) należące do / lub użytkowane przez Ubezpieczającego z wyłączeniem pojazdów objętych ubezpieczeniem AC, ? nakłady adaptacyjne/inwestycyjne Kujawsko Pomorskich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o. (dalej KPIM), ? niskocenne składniki majątku (tj. mienie, które zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości zostało jednorazowo wliczone do kosztów operacyjnych i nie jest ujmowane w ewidencji środków trwałych), ? środki obrotowe (tj. mienie zaliczane do rzeczowych aktywów obrotowych w myśl obowiązujących przepisów, takie jak: materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez Ubezpieczającego produkty gotowe zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty, surowce, towary nabyte w celu odsprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty, surowce, towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, a także części zamienne i zapasowe, jeśli nie są w myśl obowiązujących przepisów zaliczane do środków trwałych (np. leki, materiały opatrunkowe, zapasy, stany magazynowe, środki czystości, opał, materiały eksploatacyjne itp.), ? mienie przekazane przez dostawców (materiały i wyroby medyczne) przyjęte w posiadanie, które zostaje rozliczone w chwili wykorzystania, utraty lub zniszczenia, tzw. depozyty/komisy etc. (w zależności od indywidualnego nazewnictwa), ? mienie pacjentów, ? mienie pracownicze (tj. mienie ruchome pracowników znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pojazdów mechanicznych oraz wszelkiego rodzaju dokumentów), ? nieruchomości użytkowane przez Ubezpieczającego na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy etc. ? mienie ruchome użytkowane przez Ubezpieczającego na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy etc., ? gotówka, ? szyby i przedmioty szklane od stłuczenia, ? sprzęt przenośny znajdujący się w karetkach, ? mienie (leki, szczepionki, inne materiały medyczne) przechowywane w urządzeniach bądź pomieszczeniach chłodniczych Łączna wartość majątku objętego ubezpieczeniem: ok. 170 mln. zł

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 3.2)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1. Wniosek o dopuszczenie do postępowania wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami, należy złożyć w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie. 2. Na kopercie należy umieścić następującą treść: "Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego na: "Ubezpieczenie Mienia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku" NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 30.09.2019 r. Godz. 13.00" 3. Wniosek należy złożyć do 30.09.2019 r. godz. 13.00 w EIB S.A., ul. Jęczmienna 21, 87-100 Toruń.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1. Wniosek o dopuszczenie do postępowania wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami, należy złożyć w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie. 2. Na kopercie należy umieścić następującą treść: "Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego na: "Ubezpieczenie Mienia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku" NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 01.10.2019 r. Godz. 13.00" 3. Wniosek należy złożyć do 01.10.2019 r. godz. 13.00 w EIB S.A., ul. Jęczmienna 21, 87-100 Toruń.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 13:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-01, godzina: 13:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: