Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

04380 "Budowa drogi kategorii gminnej łączącej ul. Miętową z ul. Pełczyńska we Wrocławiu z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Pełczyńską we Wrocławiu".

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203232-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-059 Wrocław
Ulica
ul. Ofiar Oświęcimskich
Nr telefonu
71 77 10 905
Email
magdalena.swiatek@wi.wroc.pl
Strona www
www.wi.wroc.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203232-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599495-N-2019
Data: 20/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 20568529000000, ul. ul. Ofiar Oświęcimskich  36, 50-059  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 77 10 905, e-mail magdalena.swiatek@wi.wroc.pl, faks 71 77 10 904.
Adres strony internetowej (url): www.wi.wroc.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. Wykonanie robót budowlanych, związanych z poszerzeniem ul. Tarnogórskiej, na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego. 1.2. Wdrożenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, 1.3. Wdrożenie docelowej organizacji ruchu, 2. Zakres zamówienia. W ramach zamówienia należy wykonać : 2.1. zgodnie z projektem Biura Studiów i Projektów Drogownictwa - Studio Projekt, ul. Osiedle Sowie 12, 58-100 Bystrzyca Górna: 2.1.1. roboty drogowe, 2.1.2. kanalizacja deszczowa 2.1.3. zabezpieczenie kolidujących odcinków linii kablowych nN i SN, 2.1.4. założenie/ odtworzenie trawników oraz pielęgnacja w okresie gwarancyjnym, 2.1.5. wdrożenie docelowej organizacji ruchu, 2.1.6. rekultywację terenu po zakończonych robotach wszystkich branż, 2.1.7. wykonanie innych robót określonych w załączonej dokumentacji projektowej, jak również wypełnienie wszelkich wymogów i zobowiązań z niej wynikających, 2.1.8 sporządzenie operatu kolaudacyjnego oraz skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W ogłoszeniu powinno być: 1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do budowy drogi kategorii gminnej łączącej ul. Miętową z ul. Pełczyńska z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Pełczyńską we Wrocławiu . 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 2.1. Wykonanie następujących robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i decyzją ZRID: 2.1.1. Przygotowanie terenu pod budowę, 2.1.2. Budowę drogi, budowę chodnika, budowę pobocza gruntowego, 2.1.3 Budowę oświetlenia drogowego, 2.1.4. Wykonanie innych robót wynikających z dokumentacji projektowej; 2.2. Roboty obejmują również: 2.2.1. Urządzenie i likwidacje zaplecza budowy; 2.2.2. Wykonanie czasowej i docelowej organizacji ruchu, 2.2.3. Zabezpieczenie i odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej, 2.2.4. Ustawienie tablic informacyjnych wg wskazań Inżyniera Kontraktu, 2.2.5. Zapewnienie geodezyjnej obsługi budowy, 2.2.6. Uporządkowanie i uformowanie terenu po budowie. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: