Ogłoszenie

Dostawy mięs, mrożonek i produktów mięsnych

lubelskie, Opole Lubelskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
605109-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
03-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Owocowa
Nr telefonu
81 827 69 00
Email
dkw_opole_lubelskie@sw.gov.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 605109-N-2019 z dnia 2019-10-03 r.

Zakład Karny w Opolu Lubelskim: Dostawy mięs, mrożonek i produktów mięsnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny w Opolu Lubelskim, krajowy numer identyfikacyjny 60397166000000, ul. ul. Owocowa  7 , 24-300  Opole Lubelskie, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 827 69 00, e-mail dkw_opole_lubelskie@sw.gov.pl, faks 81 827 35 50.
Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://zp.sw.gov.pl/_layouts/15/ZamowieniaPubliczne/ZP_Start.aspx/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Skarb Państwa - Zakład Karny w Opolu Lubelskim
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://zp.sw.gov.pl/_layouts/15/ZamowieniaPubliczne/ZP_Start.aspx/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830, za pośrednictwem posłańca, osobiście.
Adres:
Zakład Karny w Opolu Lubelskim, 24 - 300 Opole Lubelskie, ul. Owocowa 7.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy mięs, mrożonek i produktów mięsnych
Numer referencyjny: 8/Ż/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I - dostawy produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych CPV 15100000-9 1. ŁOPATKA WIEPRZOWA ŚWIEŻA BEZ SKÓRY I KOŚCI NIENASTRZYKIWANA pakowana próżniowo - termin przydatności do spożycia min. 5 dni od dnia dostawy kg I 3000 2. ŁOPATKA WIEPRZOWA BEZ SKÓRY I KOŚCI mrożona NIENASTRZYKIWANA pakowana próżniowo od 2 kg - do 5 kg. - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 2800 Część II - dostawy wędlin CPV 15131130 - 5 1. KIEŁBASA ZWYCZAJNA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 2800 2. KIEŁBASA MORTADELA HOMOGENIZOWANA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 3300 3. KIEŁBASA PARÓWKOWA -termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 1700 4 KIEŁBASA PIWNA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostaw kg I 2000 5. KIEŁBASA KRAKOWSKA PARZONA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 400 6. KIEŁBASA SZYNKOWA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 500 7. KIEŁBASA KANAPKOWA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 1700 8. KIEŁBASA ŚNIADANIOWA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 1800 9. MIELONKA TYROLSKA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 1800 10. KIEŁBASA CHŁOPSKA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 4000 11. KIEŁBASA CZOSNKOWA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 2000 12. KIEŁBASA LITEWSKA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 1800 13. KIEŁBASA ŻYWIECKA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 400 14. KIELBASA ŚLĄSKA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 1900 15. KIEŁBASA ZIELONOGÓRSKA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 1800 Część III - dostawy wędlin drobiowych CPV 15131135-0 1. POLĘDWICA DROBIOWA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 220 2. BLOK DROBIOWY - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 2000 3. KIEŁBASA MORTADELA DROBIOWA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 300 4. PARÓWKI DROBIOWE - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 400 5. MIELONKA DROBIOWA /prasowana/ - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 300 6. BATON DROBIOWY - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 300 Część IV - dostawy produktów głęboko mrożonych CPV 15896000-5 1. ĆWIARTKA Z KURCZAKA MROŻONA - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 2700 2. MARCHEW MROŻONA KOSTKA - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 600 3. KOTLET DROBIOWY /mielony/ MROŻONY PANIEROWANY - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 1500 4. MIESZANKA WARZYWNA MROŻONA /zupa jarzynowa/ 7 SKŁADNIKOWA - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 9000 5. KLUSKI ŚLĄSKIE MROŻONE - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 300 6. KNEDLE Z TRUSKAWKAMI MROŻONE - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 600 7. KALAFIOR MROŻONY - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 1800 8. KOPYTKA MROŻONE - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 600 9. FASOLKA SZPARAGOWA MROŻONA - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 400 10. USZKA Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI MROŻONE - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 50 11. RYBA MROŻONA KOSTKA glazura max. 10% - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 800 12. BROKUŁY MROŻONE - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 800 13. BRUKSELKA MROŻONA - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 800 14. MIĘSO MIELONE DROBIOWE - MROŻONE op. do 1 kg - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 600 15. FILET MROŻONY Z PIERSI KURCZAKA - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostaw kg I 400 16. SZPINAK ROZDROBNIONY MROŻONY - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 120

II.5) Główny kod CPV: 15131130-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15100000-9
15131135-0
15896000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie dokumentu: 1) aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W sytuacji, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ (należy złożyć z ofertą). 15. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa, lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy Pzp. 16. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 17. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienia zasobów nie ponosi winy. 18. Jeżeli zdolności techniczne, zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne, zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną określoną przez Zamawiającego. 19. W celu oceny, czy Wykonawca - polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 20. Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania - tj. dokumenty wymienione w rozdziale niniejszej SIWZ. 21. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający na podstawie § 9 ust 3 Rozporządzenia w sprawie dokumentów żąda przedstawienia dokumentów dotyczących tych podwykonawców potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, tj. dokumentów, o których mowa w rozdziale niniejszej SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne wymagane jest wniesienie wadium. Oferta musi zostać zabezpieczona wadium w kwocie: w części I - 2 000,00 PLN. w części II - 4000,00 PLN. w części III - 800,00 PLN. w części IV - 3000,00 PLN. Wadium w pieniądzu należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w formie przelewu na konto NBP Oddział w Lublinie, nr rachunku: 06 1010 1339 0003 1613 9120 0000. Pojęcie "wniesienia wadium" należy rozumieć jako fakt wpłynięcia ww. sumy na konto Zamawiającego, a nie datę dokonania polecenia przelewu. Dowód potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. a) wadium wpłacane na konto Zamawiającego powinno mieć adnotację: Wadium - nr sprawy 8/Ż/2019, ( oraz z dopiskiem, której części dotyczy np. cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4 ) b) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w formach innych niż pieniężna Wykonawca deponuje w kasie Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim przed terminem składania ofert. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający zdeponowanie wadium w kasie Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. Powyższy dokument należy dołączyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. c) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. d) Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna, Wykonawcy będą odbierali osobiście w kasie Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim lub zostanie odesłane do Wykonawcy. e) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. f) Oferta w trakcie trwania procedury począwszy od terminu składania ofert podanego w SIWZ poprzez wybór oferty do terminu podpisania umowy (termin związania ofertą - 30 dni) powinna być przez cały okres zabezpieczona wadium. Sposób postępowania ze złożonym wadium określa art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji reklamacji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: , godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawy produktów zwierzęcych, mięs i produktów mięsnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I - dostawy produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych CPV 15100000-9 1. ŁOPATKA WIEPRZOWA ŚWIEŻA BEZ SKÓRY I KOŚCI NIENASTRZYKIWANA pakowana próżniowo - termin przydatności do spożycia min. 5 dni od dnia dostawy kg I 3000 2. ŁOPATKA WIEPRZOWA BEZ SKÓRY I KOŚCI mrożona NIENASTRZYKIWANA pakowana próżniowo od 2 kg - do 5 kg. - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 2800
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji reklamacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawy wędlin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II - dostawy wędlin CPV 15131130 - 5 1. KIEŁBASA ZWYCZAJNA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 2800 2. KIEŁBASA MORTADELA HOMOGENIZOWANA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 3300 3. KIEŁBASA PARÓWKOWA -termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 1700 4 KIEŁBASA PIWNA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostaw kg I 2000 5. KIEŁBASA KRAKOWSKA PARZONA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 400 6. KIEŁBASA SZYNKOWA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 500 7. KIEŁBASA KANAPKOWA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 1700 8. KIEŁBASA ŚNIADANIOWA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 1800 9. MIELONKA TYROLSKA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 1800 10. KIEŁBASA CHŁOPSKA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 4000 11. KIEŁBASA CZOSNKOWA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 2000 12. KIEŁBASA LITEWSKA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 1800 13. KIEŁBASA ŻYWIECKA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 400 14. KIELBASA ŚLĄSKA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 1900 15. KIEŁBASA ZIELONOGÓRSKA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 1800
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15131130-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji reklamacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Dostawy wędlin drobiowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III - dostawy wędlin drobiowych CPV 15131135-0 1. POLĘDWICA DROBIOWA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 220 2. BLOK DROBIOWY - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 2000 3. KIEŁBASA MORTADELA DROBIOWA - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 300 4. PARÓWKI DROBIOWE - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 400 5. MIELONKA DROBIOWA /prasowana/ - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 300 6. BATON DROBIOWY - termin przydatności do spożycia min. 12 dni od dnia dostawy kg I 300
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15131135-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji reklamacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Dostawy produktów głęboko mrożonych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część IV - dostawy produktów głęboko mrożonych CPV 15896000-5 1. ĆWIARTKA Z KURCZAKA MROŻONA - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 2700 2. MARCHEW MROŻONA KOSTKA - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 600 3. KOTLET DROBIOWY /mielony/ MROŻONY PANIEROWANY - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 1500 4. MIESZANKA WARZYWNA MROŻONA /zupa jarzynowa/ 7 SKŁADNIKOWA - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 9000 5. KLUSKI ŚLĄSKIE MROŻONE - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 300 6. KNEDLE Z TRUSKAWKAMI MROŻONE - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 600 7. KALAFIOR MROŻONY - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 1800 8. KOPYTKA MROŻONE - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 600 9. FASOLKA SZPARAGOWA MROŻONA - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 400 10. USZKA Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI MROŻONE - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 50 11. RYBA MROŻONA KOSTKA glazura max. 10% - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 800 12. BROKUŁY MROŻONE - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 800 13. BRUKSELKA MROŻONA - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 800 14. MIĘSO MIELONE DROBIOWE - MROŻONE op. do 1 kg - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 600 15. FILET MROŻONY Z PIERSI KURCZAKA - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostaw kg I 400 16. SZPINAK ROZDROBNIONY MROŻONY - termin przydatności do spożycia min. 45 dni od dnia dostawy kg I 120
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15896000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji reklamacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


drukuj ogłoszenie