Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Modernizacja starej części budynku dydaktycznego "J" na potrzeby kształcenia inżynierskiego PUSS w Pile

wielkopolskie, Piła

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-10-2019
Numer ogłoszenia
607794-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-920 Piła
Ulica
ul. Podchorążych
Nr telefonu
673 522 632,
Email
Dag@pwsz.pila.pl,

SzczegółyOgłoszenie nr 607794-N-2019 z dnia 2019-10-09 r.

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile : Modernizacja starej części budynku dydaktycznego "J" na potrzeby kształcenia inżynierskiego PUSS w Pile
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile , krajowy numer identyfikacyjny 57088912400000, ul. ul. Podchorążych  10 , 64-920  Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 673 522 632, , e-mail Dag@pwsz.pila.pl, , faks 673 522 609.
Adres strony internetowej (URL): www.pwsz.pl
Adres profilu nabywcy: www.pwsz.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pwsz.pila.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pwsz.pila.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja starej części budynku dydaktycznego "J" na potrzeby kształcenia inżynierskiego PUSS w Pile
Numer referencyjny: AG-2240-08-19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych niezbędny do oddania przewidzianego specyfikacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja starej części budynku dydaktycznego J na potrzeby kształcenia inżynierskiego PUSS w Pile 1. Przedmiotowe roboty budowlane obejmują remont, przebudowę istniejącego obiektu kubaturowego (budynek dydaktyczny) Zamawiającego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (instalacje wewnętrzne wody, c.o., sprężonego powietrza, elektryczną oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną instalację niskoprądową, teletechniczną, informatyczną, multimedialną). Wykonawca zobowiązuje się do informowania i uzgadniania z Zamawiającym wszelkich działań dotyczących terminów, czasu, organizacji i nadzoru zabezpieczenia i koordynacji robót, tak, aby przebiegały bez zakłóceń odnośnie użytkowania i funkcjonowania obiektów uczelni. 1) Ogólny zakres zadania inwestycyjnego (rzeczowy robót) obejmuje wykonanie: 1.1) robót budowlanych: 1.1.1) roboty rozbiórkowe, 1.1.2) remont, przebudowę istniejącego obiektu kubaturowego, 1.1.3) wewnętrzną instalację wody wraz z przyłączem do istniejącej instalacji wody, 1.1.4) wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do istniejącej kanalizacji sanitarnej, 1.1.5) wewnętrzną instalację elektryczną włączoną do istniejącej instalacji, 1.1.6) wewnętrzną instalację niskoprądową, teletechniczną, informatyczną, multimedialną, 1.1.7) wewnętrzną instalację c.o. i c.t. włączoną do istniejącej instalacji, 1.2) towarzyszących robotom budowlanym dostaw i usług niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia: 1.2.1) wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i oznakowania ppoż. oraz zakup i montaż podręcznego sprzętu ppoż., w ilościach zgodnych z instrukcją (min. gaśnice zamykane w szafkach, tabliczki oznakowania dróg ewakuacyjnych); 1.2.2) dostawa wyposażenia pomieszczeń w tym min.: suszarek elektrycznych do rąk wieszaki na ubrania, śmietniki, szczotki toaletowe, pojemniki na papier toaletowy , lustra w toaletach, dozowniki mydła kompletne wyposażenie toalety dla osób niepełnosprawnych ( umywalka, lustro poręcze, suszarka, uchwyty na papier, dozownik mydła)powyższe wyposażenie dostosować do rozmieszczenia i w ilości wg projektu umywalek i zlewów, tabliczki numeracji i opisu pomieszczeń na drzwi dostosowane do ilości pomieszczeń, rolety dzień -noc (3 szt. w pom.03,11,31), 1.2.3) przeprowadzenie rozruchu zamontowanych instalacji, urządzeń i wyposażenia; 1.2.4) przeprowadzenie szkolenia użytkowników z obsługi zamontowanych urządzeń (potwierdzone protokołem szkolenia), 1.2.5) wykonanie innych prac budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotowego zakresu robót, a niezbędnego do prawidłowego wykonania całości zadania i możliwości dokonania odbioru, 1.2.6) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem zestawienia (z podaniem nazw i typów) fizycznie zamontowanych urządzeń, 1.2.7) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku J (po przeprowadzonych pracach), 1.2.8) wykonanie kontroli systemu ogrzewania lub klimatyzacji zgodnie ze wzorem protokołu z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w (Dz.U. 2015 poz. 247), 1.2.9) wykonanie przeglądów technicznych (bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego) w ramach umownego wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy (dopuszczających urządzenia do użytkowania/eksploatacji) w ramach udzielonej gwarancji, zgodnie z zapisami gwarancyjnymi poszczególnych urządzeń i ich instrukcjami eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz do roku w okresie obowiązywania udzielonej Zamawiającemu gwarancji. W ramach wykonywanych przeglądów będą min. realizowane przeglądy i konserwacje central wentylacyjnych i wyciągów (obejmujące wymianę filtrów oraz pasków) oraz wykonywanie przeglądów i konserwacji instalacji systemów klimatyzacji. Wymagany harmonogram przeglądów technicznych sporządzi Wykonawca i będzie stanowił on załącznik do dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa § 16 ust. 2 Wzoru umowy. Uwaga! W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z przeglądów technicznych, o których mowa powyżej, Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki gwaranta względem Zamawiającego za ewentualną utratę gwarancji na poszczególne urządzenia/instalację/materiały oraz wykonane przez Wykonawcę prace na podstawie niniejszej umowy; w przypadku urządzeń, które ze względu swej specyfiki wymagają przeglądów wynikających z przepisów prawa Zamawiający może skorzystać z wykonawcy zastępczego a kosztami obciąży Wykonawcę. 1.2.10) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po budowie, 1.2.11) zabezpieczenie lokali i miejsca prowadzenia robót w trakcie prowadzenia prac oraz zabezpieczenie terenu budowy, 1.2.12) porządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach i przywróceniu go do stanu jak sprzed rozpoczęcia inwestycji wraz z wywozem i utylizacją gruzu, 1.2.13) przygotowanie wykonanie i dostarczenie protokołów min. z: pomiarów oświetlenia, badań i sprawdzenia wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych, sprawdzenia wyłączników przeciwpożarowych, pomiarów zadziałania i badania natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, pomiarów skuteczności samoczynnego wyłączenia, pomiarów obwodów piorunochronnych, badanie rezystancji izolacji obwodów, 1.2.14) badanie ciśnienia statycznego, ciśnienia dynamicznego oraz wydajności hydrantów, 1.2.15) sprawdzenie skuteczności działania instalacji klimatyzacji i sprężonego powietrza, Wykonawca musi potwierdzić, że wykonane systemy zapewnią skuteczną pracę, 1.2.16) wykonanie harmonogramu rzeczowo - finansowego, 1.2.17) wykonanie projektu organizacji placu budowy i zasilania w media placu budowy, 1.2.18) wykonanie planu B. i O. Z., 1.2.19) wykonanie dokumentacji roboczej (warsztatowej), 1.2.20) wszelkie zmiany rozwiązań technicznych, plastycznych i technologicznych w stosunku do przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji wymagają wcześniejszej akceptacji Zamawiającego i projektanta, 1.2.21) wykonanie projektów montażu dla nowobudowanych elementów, 1.2.22) wykonanie rys. montaż. rozdzielnic elektrycznych wraz z opisem zabezpieczeń, 1.2.23) wykonanie scenariusza rozwoju zdarzeń - wypadków w czasie pożaru z matrycą sterowań urządzeń przeciwpożarowych, 1.2.24) wykonanie projektów rozwiązań wynikających z przyjętej technologii realizacji i organizacji robót, a dotyczące deskowań, rusztowań, rozbiórek, przebudów, konstrukcji pomocniczych, lub wzmocnień elementów budowlanych, czasowych przebudów instalacji, zabezpieczeń obiektów sąsiednich itp. 1.2.25) wykonanie wszystkich prac konstrukcyjnych (przekuć, rozbiórek) musi być poprzedzone odkrywkami, jednoznacznie określającymi układ konstrukcyjny budynku w rejonie prac, 1.2.26) jeżeli zastosowanie rozwiązań, lub technologii odmiennych w stosunku do zatwierdzonych wcześniej PB i PW wymagać będzie sporządzenia dokumentacji zamiennej, lub uzupełniającej, to zostanie ona opracowana przez Wykonawcę, który winien uzyskać dla niej wszystkie wymagane opinie, decyzje administracyjne itp. Dokumentacja zamienna wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego i projektanta przed skierowaniem do realizacji, jeżeli taka dokumentacja zostanie sporządzona, to jej autor powinien zapewnić nadzór autorski nad jej realizacją, 1.2.27) z uwagi na wysokie nasycenie projektowanego obiektu sieciami infrastrukturalnymi prace przy ich wykonaniu muszą być realizowane w sposób szczególnie starannie skoordynowany, w związku z tym obowiązkiem Wykonawcy robót będzie dokonanie koordynacji międzybranżowej przed przystąpieniem do wykonywania prac, skutki odstąpienia od takiej koordynacji będą go obciążać; 1.2.28) dostarczenie instrukcji użytkowania, eksploatacji, konserwacji i serwisowania obiektu, wbudowanych, lub dostarczonych systemów i urządzeń, procedury postępowania na wypadek awarii (+ ewentualne szkolenie odpowiedzialnych przedstawicieli Zamawiającego), wytyczne dotyczące realizacji gwarancji na obiekt wraz z wyposażeniem, 1.2.29) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 1.2.30) deklaracje własności użytkowych, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne na zastosowane w obiekcie wyroby budowlane i urządzenia przeciwpożarowe służące ochronie przeciwpożarowej, 1.2.31) protokoły z przeprowadzonych odpowiednich dla danego urządzenia przeciwpożarowego prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania, 1.2.32) protokoły z wykonania zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz ogniochronnego przejść i przepustów instalacyjnych oraz elementów budowlanych, 1.2.33) dokumenty związane z postępowaniem z substancjami kontrolowanymi nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonowa oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemach ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi w tym w szczególności: instrukcje w języku polskim dotyczące przeznaczenia i funkcjonowania systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic, Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej opracowane oddzielnie dla każdego systemu ochrony przeciwpożarowej zawierającego, co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych, certyfikaty wykonawcy uprawniające do instalacji, konserwacji lub serwisowania systemów ochrony przeciwpożarowej, certyfikaty personelu uprawniające do wykonywania poszczególnych czynności w tym do dokonywania wpisu do Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, instalacji, kontroli szczelności, konserwacji, serwisowania systemów ochrony przeciwpożarowej oraz odzysku i unieszkodliwiania systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic, 1.2.34) przygotowanie i dostarczenie wszystkich dokumentów w trakcie dokonywania poszczególnych odbiorów, a także sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie ostatecznej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania Inwestycji i oddania jej do użytkowania, 1.2.35) załączone przedmiary maja charakter pomocniczy. Wykonawca w swojej ofercie powinien przewidzieć wszystkie roboty, czynności i dostawy niezbędne dla wykonania robót i pozytywnego odbioru obiektu, 1.2.36) Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z dostawcą wyposażenia stacji diagnostycznej w zakresie jej prawidłowego uruchomienia i uzyskania wszelkich dopuszczeń i pozwoleń użytkowania w tym min,: TDT, UDT. 1.2.37) Wykonawca wykona wycinkę 2 szt. drzew oraz wykona nasadzenia zastępcze. 2) Szczegółowy zakres przedmiotowych robót został określony za pomocą dokumentacji: a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, b) Projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym; c) Przedmiaru robót, d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w odpowiednich branżach (zwane STWiORB),zwanej dalej także dokumentacją techniczną - stanowiącą Załącznik nr 7 do specyfikacji. 3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej specyfikacją), dokumentacją techniczną, wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, gdyż Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach jak określone w ww. wzorze oraz wykonał ją zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz kierując się zasadą gospodarności, a także przestrzegając przepisów prawa, a w szczególności w zakresie techniczno-budowlanym, warunkami wykonawstwa i odbioru robót oraz normami obowiązującymi w tym zakresie. 4. UWAGA! W dokumentacji technicznej, we wszystkich wskazanych pozycjach, w których występuje nazwa lub znak producenta, norma związana z produktem, Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania produktów równoważnych, tzn. spełniających wszystkie parametry techniczne, co wskazane za pomocą znaku towarowego, pochodzenia produktu lub normy. Zamawiający, zatem dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów niż zaproponowano w dokumentacji technicznej, ale o parametrach nie gorszych niż zaproponowane, jednakże wyłącznie za zgodą Zamawiającego i projektanta. Wszelkie nazwy towarowe lub producenta oraz normy, (jeżeli występują) podane w dokumentacji technicznej należy traktować, jako przykładowe. 5. Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty i dostarczone urządzenia, wykonawca udzielił min. 5-letniej rękojmi oraz min. 5-letniej gwarancji, z wyłączeniem dostaw materiałów określonych, na które Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji wynikającej z przepisów prawa oraz gwarancji producenta. 6. W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca: 1) dokonanie (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizji lokalnej w miejscu prowadzenia prac budowlanych i jego otoczeniu określonych w niniejszym postępowaniu przetargowym przed przygotowaniem i złożeniem oferty, 2) szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją techniczną - Załącznikiem nr 7 do specyfikacji. 7. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga, aby faktyczne wykonanie czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. prace ogólnobudowlane i prace branżowe budowlane (z wyłączeniem czynności polegających na wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie polegających na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi oraz czynności obsługi inwestycji) odbywały się przy pomocy osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) . art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 8. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego, wykazu pracowników wykonujących roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia. Tabelaryczny (podpisany przez Wykonawcę) wykaz osób realizujących zamówienie, o których mowa w pkt. 7 (minimum: nazwisko i imię) musi się znajdować na stałe na terenie budowy. 9. Wykaz, o którym mowa w pkt. 8 będzie okazywany przez kierownika budowy na każde żądanie inspektora nadzoru lub/i innego przedstawiciela Zamawiającego, pod rygorem naliczenia kar umownych. 10. Wykonawca zobowiąże się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach personalnych poprzez aktualizację wykazu w formie pisemnej, najpóźniej w dniu wprowadzenia zmiany. 11. Wykonawca zobowiąże się do prowadzenia ewidencji czasu pracy personelu Wykonawcy lub podwykonawcy i udostępniania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających podstawę dysponowania personelem skierowanym do realizacji zamówienia (poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę, ewidencja czasu pracy). 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli i żądania od Wykonawcy, w dniu zawarcia umowy oraz w każdym czasie we wskazanym w wezwaniu Zamawiającego terminie, potwierdzenia dysponowania personelem Wykonawcy lub podwykonawcy świadczącym roboty budowlane, w szczególności poprzez przedłożenie wykazu pracowników, kopii umów o pracę oraz ewidencji ich czasu pracy. 13. Wykaz pracowników, poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopia umów o pracę oraz ewidencja czasu pracy pracowników powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 15. Wszyscy pracownicy i przedstawiciele wykonawcy (w tym podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy) będą oznakowani trwałymi identyfikatorami firmy wykonawcy lub/i podwykonawcy. 16. W przypadku braku w/w identyfikatorów Zamawiający naliczy kary umowne, zgodnie z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do specyfikacji. 17. Niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, będzie skutkowało naliczaniem kar umownych. 18. Realizacja zamówienia będzie przebiegać na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do specyfikacji. 19. Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia: Polska, woj. wielkopolskie, 64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, budynek J. 20. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 21. Zamawiający wskazuje, że na podst. art. 36a ustawy, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 22. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę: 1) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; 2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. 23.W przypadku, o którym mowa powyżej, na podst. art. 36b ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 1) W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 2) Zamawiający może żądać informacji, o których mowa, w ppkt. 1, w przypadku zamówień na dostawy, usługi inne niż dotyczące zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane. 3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 5) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 6) Przepisy ppkt. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 7) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 24.Zamawiający informuje, że zasady udziału podwykonawców w realizacji zamówienia zostały uregulowane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do specyfikacji.

II.5) Główny kod CPV: 45214400-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45310000-3
45330000-9
45400000-1
51000000-9
71000000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych zawartych w SIWZ stanowiących nie więcej niż 15% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców, którzy: 1) w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli: 1.1) co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o podobnym charakterze do robót stanowiących przedmiot zamówienia (należy przez to rozumieć budowę, przebudowę lub rozbudowę: budynku użyteczności publicznej, budynku wielorodzinnego, budynku zamieszkania zbiorowego) o wartości min. 2.000.000,00 PLN brutto (dwa miliony złotych). W przypadku Wykonawców, którzy realizowali roboty w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość brutto tych robót po średnim kursie NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu; 2) wykażą się dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.: 2.1) minimum jedna (1) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy; 2.2) minimum jedna (1) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 2.3) minimum jedna (1) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga wraz ze wstępnym oświadczeniem wykonawcy złożenia referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego osoba ta pełniła funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, niezbędne do oceny kryterium Doświadczenie osoby, uczestniczącej w realizacji zamówienia, z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej na stanowisku kierownika budowy. Punktowane zostanie doświadczenie osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie powyższych okoliczności
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Załącznik nr 8 do specyfikacji - wzór wykazu robót budowlanych); 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, z których 2.1) minimum jedna (1) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, 2.2) minimum jedna (1) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 2.3) minimum jedna (1) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wraz z ? informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, ? a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, ? oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, Załącznik nr 9 do specyfikacji
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 1-9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwanego dalej "rozporządzeniem o dokumentach" (jeżeli dotyczy), pod warunkiem, że dokumentów tych żądał od Wykonawcy; 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do specyfikacji (jeżeli dotyczy). 4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do specyfikacji. 5. parafowany wzór umowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 6. Wstępne oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ. 7. Formularz oferty - załącznik nr 3 do SIWZ. 8. Oświadczenie wykonawców występujących wspólnie (jeśli dotyczy) - załącznik nr 5 do SIWZ. 9. Kosztorysy ofertowe.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 20. 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium będzie mogło być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu - wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy. 4. Wadium w pieniądzu: 1) wadium w formie przelewu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Santander Bank Polska SA: 56 1500 1041 1215 9001 1439 0000 z zaznaczeniem, że dotyczy zamówienia pn.: "Modernizacja starej części budynku dydaktycznego "J" na potrzeby kształcenia inżynierskiego PUSS w Pile" 2) za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego, 3) Zamawiający określa porządkowy wymóg załączenia do oferty kserokopii przelewu, 4) Zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto. 5. Wadium w pozostałych formach dopuszczonych: 1) oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji, o których mowa w pkt. 2 lit. b) - e) należy załączyć do oferty przetargowej, albo 2) alternatywnie oryginał dokumentu można złożyć w kasie Zamawiającego - zlokalizowanej w siedzibie Zamawiającego, natomiast (wymóg porządkowy) kserokopię dokumentu oraz potwierdzenie złożenia dokumentu (z określeniem dnia i godziny złożenia) załączyć do oferty. 3) Wadium składane w tych formach musi mieć datę początkową ważności równą, co najmniej ostatecznemu terminowi składania ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. W razie zawieszenia biegu terminu związania ofertą lub przedłużenia terminu składania ofert, końcowy termin ważności wadium, o którym mowa w pkt. 2 lit. b - e albo zostanie przedłużony przez Wykonawcę, albo wniesie on nowe wadium na przedłużony okres. 6. Zamawiający zastrzega, że w razie składania gwarancji lub poręczeń, jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wadium przetargowego: 1) gwarancje oraz poręczenia powinny być wystawione na Zamawiającego, w treści tych gwarancji oraz poręczeń nie mogą być żadne postanowienia ograniczające prawo Zamawiającego do ich realizacji, 2) gwarancje oraz poręczenia muszą określać bezwarunkowe prawo Zamawiającego do ich realizacji, 3) gwarancje oraz poręczenia, w których ograniczono prawa Zamawiającego lub w których uzależniono realizację od spełnienia jakichkolwiek nieracjonalnych warunków przez Zamawiającego, do wykonania, których Zamawiający nie wyraził zgody na piśmie, uznane zostaną, jako niespełniające warunków. 7. Wadium (złożenie, zwrot, zatrzymanie) realizowane będzie według zasad określonych w ustawie. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, gwarancja lub poręczenie powinno zapewnić wypłatę należnej kwoty w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 z tytułu działań lub zaniechań wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia30,00
skrócenie terminu realizacji zamówienia5,00
przedłużenie terminu gearancji i rękojmi5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 Ustawy przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień przedmiotowej Umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następujących okolicznościach i warunkach: 1) zmianą założeń lub warunków realizacji zamówienia spowodowaną koniecznością powstałą w trakcie prowadzenia prac, niezależną od Wykonawcy, 2) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, udokumentowanymi w dzienniku budowy, lub innymi okolicznościami, mającymi znamiona działania siły wyższej, rozumiane, jako spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niemożliwymi do przewidzenia, 3) koniecznością wykonania robót dodatkowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia i wynikającej stąd zmiany terminów wykonania zadania, 4) ujawnieniem w trakcie robót urządzeń elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji, 5) zmianą technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę, 6) zmianą zakresu robót powierzonych podwykonawcom, zmianą podwykonawców zaangażowanych za zgodą Zamawiającego - pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 7) dotyczących zatrudnienia podwykonawców /w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ/, 8) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 9) gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy, których na Zamawiającego lub Wykonawcę nałożony zostanie obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie lub obowiązek zmiany trybu wykonania inwestycji - z zastrzeżeniem, że treść zmiany przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku, którego zawarto niniejszą Umowę, 10) terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę, 11) terminu wykonania w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców, 12) terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 13) terminu wykonania prac w przypadku zwłoki instytucji opiniujących i uzgadniających ponad łączny czas wykonania przypisanych im czynności przewidziany obowiązującymi przepisami - o okres równy tej zwłoce, 14) opóźnienie w przekazaniu terenu budowy lub innych dokumentów, do których zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający był zobowiązany, 15) wstrzymanie lub zawieszenie robót przez Zamawiającego, (jeżeli przyczyna nie wynikała z winy lub zaniedbań Wykonawcy), 16) zmiana Wykonawcy w przypadku wystąpienia sukcesji uniwersalnej określonej przepisami obowiązującego prawa. 2. Zamawiający dopuszcza ponadto możliwość wprowadzenia zmian do umowy w sytuacjach określonych przepisami art. 144 Ustawy. 3. Podstawą do stosownych zmian w Umowie, będzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podjęciem działań przez Wykonawcę, mających na celu realizację robót w terminie założonym i udokumentowaniem faktu opóźnienia uzyskania odpowiedniej decyzji, opinii lub uzgodnienia, wynikającego ze zwłoki spowodowanej przez właściwą jednostkę lub instytucję, do której zwrócił się Wykonawca o powyższe, niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację zadania zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 4. Dopuszcza się również zmiany w Umowie z uwagi na inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania Umowy; w takim przypadku zostanie podpisany aneks do Umowy. 5. Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony stosownie do okresu zaistniałego opóźnienia w sytuacjach opisanych powyżej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany założeń lub warunków realizacji zamówienia, niezależnej od Wykonawcy. 6. Za zwłokę, która może stanowić podstawę do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, może zostać uznany okres oczekiwania Wykonawcy na wydanie odpowiedniej opinii, uzgodnienia, wykraczający poza 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia o powyższe. W przypadku decyzji administracyjnej, okres zwłoki będzie wynikał z opóźnienia wydania danej decyzji w stosunku do terminu wynikającego ze stosownych przepisów. 7. Zmiana technologii wykonania elementów realizowanego przedmiotu zamówienia lub zmiana rozwiązań projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodują istotne opóźnienie robót) - zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku wymuszenia konieczności dokonania takiej zmiany poprzez np. stanowisko jednostek uzgadniających, opiniujących i inne ujawnione w toku prac okoliczności, które mają wpływ na przyjęte założenia w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a których me można było przewidzieć na etapie opracowania opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty. 8. Wszelki zmiany umowy wymagają formy aneksu pisemnego pod rygorem ich nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie