Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo ? rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta...

kujawsko-pomorskie, Brodnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-10-2019
Numer ogłoszenia
607618-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-300 Brodnica
Ulica
Mazurska
Nr telefonu
564 941 612
Email
sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 607618-N-2019 z dnia 2019-10-09 r.

Gmina Brodnica: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiegona lata 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brodnica, krajowy numer identyfikacyjny 87111839400000, ul. Mazurska   13 , 87-300  Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 564 941 612, e-mail sekretariat@brodnica.ug.gov.pl, faks 564 941 640.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.brodnica.ug.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.brodnica.ug.gov.pl/?bip=1&cid=139&bsc=N

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.brodnica.ug.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13, 87 - 300 Brodnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy
Numer referencyjny: PPOŚI.271.9.2019.JK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ścieżki pieszo - rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy o długości 6.630 m i szerokości 2,5 m z nawierzchnią z betonu asfaltowego. 2. Początek projektowanej ścieżki pieszo - rowerowej zlokalizowano w Brodnicy, około km 3+001 drogi wojewódzkiej, na skrzyżowaniu ulic Podgórnej - Długiej - Al. Józefa Piłsudskiego (Rondo Warszawskie), na wlocie ulicy Podgórnej. Ścieżka łączy się w tym miejscu z istniejącymi ciągami pieszym i rowerowym. Na początkowym odcinku (około 300 m) projektuje się ścieżkę bezpośrednio przy krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej, po jej prawej stronie. Na dalszym odcinku przebieg ścieżki projektuje się w odsunięciu od jezdni, za rowami i skarpami drogi wojewódzkiej. W miejscowości Gorczenica, ze względu na korzystniejsze ukształtowanie terenu, przebieg ścieżki pieszo - rowerowej projektuje się po lewej stronie drogi wojewódzkiej. W niektórych miejscach, ze względu na niekorzystne ukształtowanie lub zagospodarowaniem terenu, ścieżkę projektuje się zbliżyć do jezdni drogi wojewódzkiej w odległości minimum 0,5m od krawędzi jezdni. Koniec odcinka projektuje się około km 9+655 drogi wojewódzkiej w miejscowości Osiek z dowiązaniem do istniejącego chodnika. W rejonie dowiązania do istniejącego chodnika szerokość ścieżki projektuje się równą 3,5m. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac: 1) Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 3 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm i warstwie gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 Mpa o grubości 15 cm. Ograniczenie ścieżki obrzeżem betonowym 8x25 cm posadowionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, a przypadku bezpośredniego położenia przy krawędzi jezdni krawężnikiem betonowym. Szczelinę pomiędzy jezdnią a krawężnikiem należy uzupełnić masą zalewową. Na odcinkach, na których ścieżka prowadzona jest w nasypie o wysokości większej niż 0,5m, projektuje się ustawienie balustrad ochronnych o wysokości h=1,2m. 2) Przebudowa zjazdów - nawierzchnia w zależności od lokalizacji z kostki betonowej ograniczona opornikiem betonowym 12x25 a od strony jezdni krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 lub z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna AC8S o grubości 4 cm, warstwa wiążąca AC 11W o grubości 4 cm). Kostka betonowa ułożona na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 5 cm, podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm i warstwie gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 Mpa o grubości 15 cm. Betono asfaltowy ułożony na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm i warstwie gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 Mpa o grubości 15 cm. 3) Budowa dojść do ścieżki z kostki betonowej od zatok autobusowych i przejść dla pieszych z nawierzchniami ostrzegawczymi z kostki polimerobetonowej z wypustkami. 4) Budowa nowych oraz przebudowa istniejących przepustów. 5) Budowa ściany oporowej o wysokości 2 m oraz długości około 29 m ze ścianek szczelnych z balustradą stalową. 6) Budowa i przebudowa elementów odwodnienia - odwodnienie poprzez pochylenia podłużne i poprzeczne nawierzchni cieki do istniejących rowów odwodniających lub na teren przyległy. W miejscach zbliżeń ścieżki do drogi wojewódzkiej, wzdłuż krawędzi jezdni ściek betonowy "trójkątny" z odprowadzeniem wody do rowów odwadniających ściekami skarpowymi. Na odcinkach, na których ścieżka przebiega po śladzie istniejących rowów odwadniających, projektuje się na długości odcinka ścieżki wykonać rów kryty z rury PCV. Elementy odwodnienia stanowi kanalizacja deszczowa fi 0.30 m o długości około 250 m, przykanaliki deszczowe od wpustów fi 0,20 m - 7 szt., studzienki kanalizacyjne fi 1,0 m - 3 szt., studzienki kanalizacyjne fi 0,6 m - 3 szt., wpusty uliczne typowe fi 0,50m - 4 szt., wpusty uliczne podkrawężnikowe fi 0,50m - 3 szt. 7) Rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania terenu, kolidujących z robotami budowlanymi - tj. nawierzchni drogowych w miejscach dowiązań projektowanej ścieżki do istniejącego układu drogowego i innych elementów np. barier ochronnych, ogrodzeń. 8) Wycinka drzew i krzewów wskazanych w projekcie. 9) Regulacja i zabezpieczenie istniejących elementów sieci uzbrojenia terenu - sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych. 10) Montaż oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 11) Budowa oświetlenia drogowego w rejonie skrzyżowań, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów na słupach stalowych z oprawami oświetleniowymi LED wraz z turbinami wiatrowymi o mocy minimum 300W i panelami fotowoltaicznymi o mocy minimum 250 W (8 szt.) oraz przebudowa istniejącego słupa oświetleniowego. 12) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. 13) Wykonanie elementów małej architektury - ławki parkowe (4 szt). 14) Humusowanie z wysiewem trawy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania uzgodnień organów i instytucji, które uzgadniały dokumentację projektową. 5. Wykonawca opracowuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskuje zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i ponosi wszelkie koszty związane z tym zajęciem. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SIWZ - dokumentacja projektowa.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233162-2
45233161-5
45233222-1
45231300-8
45316110-9
77211400-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-04-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 4.000.000,00 PLN. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców (podwykonawców, podmiotów) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganą kwotę.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną, w skład której weszło wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni co najmniej 15.000 m2 oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni co najmniej 1.500 m2; Zamawiający dopuszcza, aby ww. rodzaje robót były wykonane również w ramach oddzielnych robót budowlanych, b) dysponuje osobami, które będą pełniły następujące funkcje i które posiadają następujące uprawnienia budowlane: kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej, kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przy czym zamawiającymi dopuszcza uprawnienia równoważne w danej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane oraz uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; zamawiający dopuszcza także możliwość łączenia przez jedną osobę dwóch lub wszystkich specjalności. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 1a zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców (podwykonawców, podmiotów) wykonał wymagane roboty budowlane lub poszczególni wykonawcy wykonali oddzielenie wskazane roboty w zakresie układania nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z kostki brukowej. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 1b zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców (podwykonawców, podmiotów) będzie dysponował osobą/osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 3 do SIWZ), 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wykonawcy , który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dokumenty wymieniony w pkt 1-2 będą żądane również w zakresie podmiotów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w SIWZ. 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ), 3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta oprócz oświadczenia określonego w pkt III .3musi zawierać: 1)Wypełniony wzór formularza oferty. 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) W przypadku wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4)Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej, zawierającego tabelę elementów scalonych, sporządzonego na podstawie przedmiarów robót w celu rozliczenia dofinansowania przedmiotu umowy ze środków unijnych 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy, 00/100). 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. Nr 42, poz. 359 z poźn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego w Banku Gospodarki Żywnościowej Nr 87203000451110000002022250 z adnotacją "Wadium na przetarg pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy". 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje się termin jego "wniesienia". Przez "wniesienie" rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ, b) odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ, c) zawierać w swej treści okoliczności (zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP) w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela), 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszą. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Wykonawca lub podmiot wystawiający gwarancję bankową/ubezpieczeniową nie może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, dodatkowych oświadczeń złożonych przez wykonawcę lub inny podmiot pod rygorem wykluczenia Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie terminu wykonania zamówienia, gdy wystąpią następujące okoliczności: a) niekorzystne warunki atmosferyczne, trwające dłużej niż 10 dni, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlanych z powodu technologii realizowania prac, określonej normami i innymi przepisami technicznymi, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem w dziennik budowy lub protokołem, przy czym okoliczność ta nie będzie miała zastosowania przy wystąpieniu zjawisk charakterystycznych dla danej pory roku np. opady śniegu, ujemna temperatura w okresie zimowym, b) natrafianie na niewypały i niewybuchy, c) natrafienie na wykopaliska archeologiczne, d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w tym nieterminowe przekazanie terenu (placu) budowy, wstrzymanie robót przez Zamawiającego powyżej 2 tygodni, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, e) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w tym: brak wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, mimo, iż wystąpienie Wykonawcy spełniało wszystkie warunki formalne, wydanie decyzji administracyjnej zmieniającej decyzję, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, odmowa wydania przez właściwy organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy. f) przyczyny niezależne od działania Stron, których nie można uniknąć, ani im zapobiec, w szczególności: protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, wystąpiły kolizje z planowanymi lub równolegle prowadzonymi pracami, których nie sposób uniknąć, a ich wystąpienie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, wystąpiły środki ochrony prawnej wg ustawy Prawo zamówień publicznych, g) działanie siły wyższej. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 1, termin wykonania zamówienia ulega wydłużeniu o czas ich trwania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie