Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

sukcesywna 24 miesięczna dostawa materiałów medycznych i opatrunków dla SPZOZ w Wolsztynie

wielkopolskie, Wolsztyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-10-2019
Numer ogłoszenia
607637-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-200 Wolsztyn
Ulica
ul. Wschowska
Nr telefonu
68 347 73 00, 347 73 63
Email
przetargi@spzozwolsztyn.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 607637-N-2019 z dnia 2019-10-09 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: sukcesywna 24 miesięczna dostawa materiałów medycznych i opatrunków dla SPZOZ w Wolsztynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 97077342600000, ul. ul. Wschowska  3 , 64-200  Wolsztyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 68 347 73 00, 347 73 63, e-mail przetargi@spzozwolsztyn.pl, faks 683 842 590.
Adres strony internetowej (URL): www.spzozwolsztyn.pl
Adres profilu nabywcy: www.spzozwolsztyn.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
SPZOZ
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.spzozwolsztyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna 24 miesięczna dostawa materiałów medycznych i opatrunków dla SPZOZ w Wolsztynie
Numer referencyjny: PN/19/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna 24 miesięczna dostawa materiałów medycznych i opatrunków dla SPZOZ w Wolsztynie (zwanych dalej sprzętem jednorazowego użytku), nr sprawy: PN/19/2019 z dopuszczeniem składania ofert częściowych. 2.Przedmiot zamówienia został podzielony na 21 niezależne zadania/części/ pakiety 1-21. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Zamawiający wymaga jednak, aby składając ofertę Wykonawca uwzględnił wszystkie pozycje asortymentowe w poszczególnych pakietach. Pominięcie pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. w Pakietach od nr 1 do nr 21. 4.Tak opisany przedmiot zamówienia w dalszej części SIWZ będzie nazywany przedmiotem zamówienia, przedmiotem umowy lub materiałami medycznymi 5.Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia dotyczy pakietu nr 1-21: a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. b) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania minimalne opisane w poszczególnych pakietach 1-21 tj. w załączniku nr 2 do SIWZ. c) Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt jednorazowego użytku w dniu dostawy posiadał nie krótszy niż 12 miesięczny termin ważności, a na każdym dostarczonym opakowaniu przedmiotu umowy była podana data ważności. d) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia, który został zakwalifikowany jako wyrób medyczny spełniał narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1975 t.j.), e) Wszystkie sprzęty jednorazowego użytku muszą spełniać właściwe dla każdego z nich wymogi jakościowe, wymogi co do opakowania (znak CE na opakowaniu) i przechowywania oraz posiadać pozwolenie dopuszczające do obrotu (deklaracje CE, certyfikaty CE - szczegółowe wymagania w tym zakresie określono w załączniku nr 2 do SIWZ odrębnie dla każdego z Pakietów). f) Zamawiający wymaga termin płatności - 60 dni. 6.Informacja dodatkowa ? W przypadku zaoferowania oferty na pakiet nr 1, nr 16, poz. 2-4 - wymagana jest zgodność z Dyrektywą 2007/47/EC (Certyfikat CE), ? W przypadku zaoferowania oferty na pakiet nr 9, poz. 1-5; pakiet nr 11, 12, 13. poz. 2-3, pakiet 15, 16, poz. 2-4, pakiet nr 20- wymagana jest zgodność z normą EN13795: 1-3 lub równoważną, ? W przypadku zaoferowania oferty na pakiet nr 20, Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane produkty pochodziły od jednego producenta, 7.Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy załącznik nr 7, która stanowi integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8.Warunki realizacji zamówienia ? Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne 24 miesięczne dostawy ? Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb, na koszt i ryzyko Wykonawcy. ? Dostawy należy realizować od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1400. ? Miejscem dostawy jest: Apteka szpitalna mieszczący się przy ul. Wschowskiej 3. ? Dostawy odbywać się będą na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo - asortymentowych w maksymalnym terminie do 4 dni roboczych od daty otrzymania, faksowego, e-mail lub pisemnego zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 33140000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33141112-8
33141110-4
33141112-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wydłużenie terminu realizacji całej umowy może nastąpić w przypadku, gdy w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy nie zostanie kwotowo lub ilościowo zrealizowany cały jej przedmiot umowy. W takim przypadku Zamawiający powiadomi o tym fakcie wykonawcę. Umowa w takim przypadku może zostać przedłużona do czasu jej całkowitego zrealizowania nie dłużej jednak niż na okres kolejnych 6 miesięcy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie): zrealizował lub realizuje: ? Na Część 1 zamówienia (Pakiet nr 1) co najmniej 2 dostawy materiałów opatrunkowych o wartości co najmniej 4500 zł brutto każda; ? Na Część 2 zamówienia (Pakiet nr 2) co najmniej 2 dostawy materiałów medycznych obejmujących przedmiot zamówienia opisany w pakiecie o wartości co najmniej 46 000 zł brutto każda; ? Na Część 3 zamówienia (Pakiet nr 3) co najmniej 2 dostawy materiałów opatrunkowych co najmniej sterylne serwety o wartości co najmniej 1300 zł brutto każda; ? Na Część 4 zamówienia (Pakiet nr 4) co najmniej 2 dostawy materiałów opatrunkowych o wartości co najmniej 24 000 zł brutto każda; ? Na Część 5 zamówienia (Pakiet nr 5) co najmniej 2 dostawy materiałów opatrunkowych o wartości co najmniej 28 000 zł brutto każda; ? Na Część 6 zamówienia (Pakiet nr 6) co najmniej 2 dostawy materiałów opatrunkowych o wartości co najmniej 55 000 zł brutto każda; ? Na Część 7 zamówienia (Pakiet nr 7) co najmniej 2 dostawy materiałów opatrunkowych o wartości co najmniej 38 000 zł brutto każda; ? Na Część 8 zamówienia (Pakiet nr 8) co najmniej 2 dostawy materiałów opatrunkowych o wartości co najmniej 5 500 zł brutto każda; ? Na Część 9 zamówienia (Pakiet nr 9) co najmniej 2 dostawy materiałów opatrunkowych o wartości co najmniej 10 000 zł brutto każda; ? Na Część 10 zamówienia (Pakiet nr 10) co najmniej 2 dostawy materiałów opatrunkowych o wartości co najmniej 1 800 zł brutto każda; ? Na Część 11 zamówienia (Pakiet nr 11) co najmniej 2 dostawy obłożeń do zabiegów operacyjnych o wartości co najmniej 11 000 zł brutto każda; ? Na Część 12 zamówienia (Pakiet nr 12) co najmniej 2 dostawy obłożeń do zabiegów operacyjnych o wartości co najmniej 53 000 zł brutto każda; ? Na Część 13 zamówienia (Pakiet nr 13) co najmniej 2 dostawy materiałów opatrunkowych o wartości co najmniej 17 000 zł brutto każda; ? Na Część 14 zamówienia (Pakiet nr 14) co najmniej 2 dostawy materiałów opatrunkowych o wartości co najmniej 2 000 zł brutto każda; ? Na Część 15 zamówienia (Pakiet nr 15) co najmniej 2 dostawy obłożeń do zabiegów operacyjnych o wartości co najmniej 30 000 zł brutto każda; ? Na Część 16 zamówienia (Pakiet nr 16) co najmniej 2 dostawy materiałów opatrunkowych o wartości co najmniej 110 000 zł brutto każda; ? Na Część 17 zamówienia (Pakiet nr 17) co najmniej 2 dostawy materiałów opatrunkowych o wartości co najmniej 29 000 zł brutto każda; ? Na Część 18 zamówienia (Pakiet nr 18) co najmniej 2 dostawy materiałów opatrunkowych o wartości co najmniej 9 000 zł brutto każda; ? Na Część 19 zamówienia (Pakiet nr 19) co najmniej 2 dostawy materiałów opatrunkowych o wartości co najmniej 2 000 zł brutto każda; ? Na Część 20 zamówienia (Pakiet nr 20) co najmniej 2 dostawy fartuchów chirurgicznych o wartości co najmniej 67 000 zł brutto każda; ? Na Część 21 zamówienia (Pakiet nr 21) co najmniej 2 dostawy materiałów opatrunkowych o wartości co najmniej 1 000 zł brutto każda; Uwaga! Wykonawca może posługiwać się tym samym doświadczeniem na większą liczbę pakietów, z zastrzeżeniem zachowania wymagań kwotowych dla danego pakietu. W przypadku posługiwania się doświadczeniem realizowanym w ramach konsorcjum (podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie) doświadczenie konsorcjanta to wyłącznie zakres faktycznie zrealizowanych przez niego prac. Jeżeli pojedynczy członek konsorcjum chciałby powołać się na doświadczenie całego konsorcjum to powinien skorzystać ze wsparcia pozostałych jego członków w trybie art. 22 a ustawy PZP. Przez usługi wykonane należy rozumieć: zamówienia rozpoczęte i zakończone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie). Przez usługi zakończone w ww. okresie należy rozumieć usługi, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie. Ocena przedmiotowego warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnianie warunków uczestnictwa, o których mowa w Rozdziale 5. pkt. 1 ppkt 2. Natomiast brak podstaw wykluczenia wykazuje każdy z członków konsorcjum odrębnie. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rozdziale 5. pkt. 1 ppkt 2.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór oświadczenia do wykorzystania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). Dokumenty podmiotów zagranicznych: a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII pkt. 8 ppkt 2 litera a, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII pkt. 9 litera a) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający dopuści, aby wykaz: dotyczył dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII pkt 8 ppkt 2 litera a). 12. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII pkt 8.1) i 8.2) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W tym przypadku, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego (skierowane w trybie art. 26 ust. 2), zamiast oświadczeń lub dokumentów dostępnych w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych bądź oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, wskazuje w jaki sposób są one dostępne dla Zamawiającego lub w jakim konkretnie postępowaniu zostały złożone, o ile są one aktualne. Jeżeli ww. bazy danych są prowadzone w języku innym niż język polski, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 13. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII pkt 8.1) i 8.2), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 14. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w Rozdziale VII pkt. 8 ppkt 1 oraz 2 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda: a) próbek, opisów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Wymagania dotyczące ilości próbek oraz rodzaju została określona w załączniku nr 2 SIWZ dla każdego pakietu odrębnie (pod tabelą), b) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, tj.: ? Certyfikat CE - dotyczy Pakietów nr 1, nr 16, poz. 2-4 - zgodność z Dyrektywą 2007/47/EC, ? Dokument potwierdzający zgodność z normą EN13795: 1-3 lub równoważną- dotyczy Pakietów nr 9, poz. 1-5; nr 11, 12, 13. poz. 2-3, nr 15, 16, poz. 2-4, nr 20 Wymóg przedstawienia dokumentów, o których mowa w literze b) został szczegółowo określony w załączniku nr 2 SIWZ dla każdego pakietu odrębnie (pod tabelą). Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2. litera b) złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na ofertę składają się: a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. b) Wypełniony odpowiednio załączniki nr 2 (formularze asortymentowo-ilościowo- cenowe) na Pakiety 1-21, c) informacja o części zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy - na formularzu oferty, d) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1, 2, 3, 4, (załącznik nr 3 A, B). e) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - zobowiązanie tych podmiotów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, f) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryteriach oceny ofert - na formularzu oferty, g) oświadczenie w zakresie RODO na formularzu ofertowym, h) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. i) dokumenty potwierdzające równoważność tj. o których mowa w rozdziale 3 pkt. 8 o ile wykonawca ofertuje materiały równoważne.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Termin realizacji zamówienia (sukcesywne dostawy)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony na zasadzie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wg zasad i na warunkach określonych poniżej. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach: a) zmiany nie powodujące zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz terminu realizacji zamówienia tj. w przypadku zaistnienia następujących okoliczności : 1. zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), 2. zmiany nazwy handlowej oferowanego przedmiotu Umowy, 3. zmiany sposobu konfekcjonowania przedmiotu Umowy . W takim przypadku nastąpi przeliczenie ilości sztuk na odpowiednią ilość opakowań. 4. zmiany wyglądu opakowań wprowadzonych przez producenta, 5. zmiany zasad etykietowania przedmiotu Umowy wskutek zmienionych regulacji prawnych, 6. zmian numerów katalogowych 7. wystąpienia braku przedmiotu Umowy na rynku z przyczyn niezależnych od dostawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji, wstrzymanie produkcji przez właściwe organy nadzoru farmaceutycznego), wstrzymanie produkcji przez producenta, brak dostępności przedmiotu umowy na rynku a istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej niż określona w umowie, b) zmiany, w zakresie asortymentu objętego przedmiotem umowy nie powodujące zmian wysokości wynagrodzenia oraz zmian terminu realizacji zamówienia tj: 1) dopuszcza się możliwość wystąpienia zmian asortymentu (dot. między innymi zmiany nr katalogowego, nazwy handlowej produktu, sposobu konfekcjonowania, wprowadzenia zamiennika lub produktu nowszej generacji) przy zachowaniu jego minimalnych parametrów jakościowych określonych w Umowie i przy cenie nie wyższej niż określona w Umowie oraz uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, 2) zmian asortymentu objętego przedmiotem Umowy spowodowanego zmianą przepisów prawa lub zmian w wykonywanych procedurach medycznych, 3) w przypadku zaistnienie incydentu medycznego - możliwość wprowadzenia produktu równoważnego o tych samych lub wyższych parametrach i zastosowaniu za wyraźną zgodą zamawiającego, 4) Dopuszcza się możliwość zastąpienia oferowanego przedmiotu Umowy innym pod warunkiem, że będą spełniać wszystkie minimalne wymogi jakościowe przedstawione w SIWZ, a dodatkowo ze względu na zmiany produkcyjne czy technologiczne jakość produkowanych materiałów medycznych okaże się nie gorsza niż pierwotnie oferowane, wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany lub udoskonalony. c) zmiany w zakresie zmiany wynagrodzenia wykonawcy: 1) Dopuszcza się możliwość zmniejszenia ilości poszczególnego asortymentu - zmiana ta może być związana ze zmianą obowiązujących przepisów, zmianą w wykonywanych procedurach medycznych, różnego - nierównomiernego wykorzystania poszczególnego przedmiotu Umowy. Przy czym Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia na poziomie 60 % wartości umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwało roszczenie do zrealizowania całości umowy oraz naliczania kar umownych. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone za faktycznie zrealizowane dostawy. 2) W przypadku braku dostępności produktów na rynku z przyczyn niezależnych od dostawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) a nie istnieje możliwość zastąpienia go produktem o tym samym zastosowaniu. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie do zrealizowania całości umowy, a wynagrodzenia Wykonawcy zostanie umniejszone o wartość niezrealizowanej dostawy. 3) W przypadku zmiany: a) stawki podatku VAT (zarówno w górę jak i w dół). W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena netto nie ulegnie zmianie. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości. d) zmiana terminu realizacji umowy 1. W przypadku gdy w czasie trwania umowy nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy pod względem ilościowym lub kwotowym, a strony wyrażą wolę jej kontynuacji, Umowa zostanie przedłużona na dotychczasowych zasadach do czasu zrealizowania całości zamówienia, jednak nie dłużej niż o kolejne 6 m-cy. 2. Dopuszcza się możliwość skrócenia czasu trwania umowy jeżeli zwiększy się liczba wykonywanych badań, pacjentów a przedmiot Umowy zostanie zrealizowany. 3. Dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 8 uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej. 4. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy. 2) zasady wprowadzania zmian do umowy a) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Umowy strona zainteresowana przekazuje drugiej stronie wniosek na piśmie na adres wskazany w umowie. b) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. c) Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym strona dowiedziała się, lub powinna dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. d) Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-24, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Pakiet nr 1, poz. 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:serweta do wycierania rąk; szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. w Pakiecie nr 1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji zamówienia (sukcesywne dostawy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Pakiet nr 2, poz. 1-28
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Materiały opatrunkowe; szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. w Pakiecie nr 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji zamówienia (sukcesywne dostawy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Pakiet nr 3, poz. 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:opaska elastyczna; szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. w Pakiecie nr 3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji zamówienia (sukcesywne dostawy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Pakiet nr 4, poz. 1-12
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Materiały medyczne, opatrunki; szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. w Pakiecie nr 4.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji zamówienia (sukcesywne dostawy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Pakiet nr 5; poz. 1-16
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:materiały medyczne, taśmy, opaski, kompresy; szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. w Pakiecie nr 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
termin realizacji zamówienia (sukcesywne dostawy)40,00
cena60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Pakiet nr 6, poz. 1-8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:materiały medyczne, gaza, kompresy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. w Pakiecie nr 8.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji zamówienia (sukcesywne dostawy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Pakiet nr 7, poz. 1-2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Serwety operacyjne; szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. w Pakiecie nr 7
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji zamówienia (sukcesywne dostawy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Pakiet nr 8, poz. 1-4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Materiały medyczne- opatrunki; szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. w Pakiecie nr 8
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji zamówienia (sukcesywne dostawy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Pakiet nr 9, poz. 1-5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Serwety jałowe; szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. w Pakiecie nr 9
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji zamówienia (sukcesywne dostawy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Pakiet nr 10, poz. 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Materiały medyczne, opatrunek poiniekcyjny, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. w Pakiecie nr 10
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji zamówienia (sukcesywne dostawy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: Pakiet nr 11, poz. 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:obłożenia do zabiegów ginekologicznych; szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. w Pakiecie nr 11
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji zamówienia (sukcesywne dostawy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12Nazwa: Pakiet nr 12, poz. 1-
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:obłożenia do laparoskopii; szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. w Pakiecie nr 12
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141116-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji zamówienia (sukcesywne dostawy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13Nazwa: Pakiet nr 13, poz. 1-3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:materiały medyczne, serwety, osłony, pokrowce; szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. w Pakiecie nr 13
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji zamówienia (sukcesywne dostawy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14Nazwa: Pakiet nr 14, poz. 1-2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Plastry do zamykania ran; szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. w Pakiecie nr 14
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji zamówienia (sukcesywne dostawy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15Nazwa: Pakiet nr 15, poz. 1-3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Materiały medyczne, zestawy serwet; szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. w Pakiecie nr 15
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji zamówienia (sukcesywne dostawy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16Nazwa: Pakiet nr 16, poz. 1-4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:serwety, na stolik Mayo, zestawy do zabiegów chiurugicznych; szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. w Pakiecie nr 16
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji zamówienia (sukcesywne dostawy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 17Nazwa: Pakiet nr 17, poz. 1-11
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:materiały medyczne, opatrunki; szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. w Pakiecie nr 17
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji zamówienia (sukcesywne dostawy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 18Nazwa: Pakiet nr 18, poz. 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestawy dla noworodka; szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. w Pakiecie nr 18
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena0,00
termin realizacji zamówienia (sukcesywne dostawy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 19Nazwa: Pakiet nr 19, poz. 1-6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:tupfery, setony; szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. w Pakiecie nr 19
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji zamówienia (sukcesywne dostawy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 20Nazwa: Pakiet nr 20, poz. 1-6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sterylne fartuchy; szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. w Pakiecie nr 20
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji zamówienia (sukcesywne dostawy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 21Nazwa: Pakiet nr 21, poz. 1-5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:folie opatrunkowe, opatrunki; szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. w Pakiecie nr 21
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji zamówienia (sukcesywne dostawy)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


drukuj ogłoszenie