Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa młyna z przeznaczeniem na obiekt muzealno-edukacyjny "Młyn w Turtulu" w ramach zadania:

podlaskie, Jeleniewo

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-10-2019
Numer ogłoszenia
606907-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
16-404 Jeleniewo
Ulica
Malesowizna
Nr telefonu
530757543
Email
turtulspk@gmail.com

SzczegółyOgłoszenie nr 606907-N-2019 z dnia 2019-10-09 r.

Suwalski Park Krajobrazowy : Budowa młyna z przeznaczeniem na obiekt muzealno-edukacyjny "Młyn w Turtulu" w ramach zadania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Oś Priorytetowa VI. "Ochrona Środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami", działanie 6.3 "Ochrona zasobów bio-georóżnorodności oraz krajobrazu".
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie prowadzi Suwalski Park Krajobrazowy (SPK). Park jest właścicielem działek na których położony jest obiekt będący przedmiotem zamówienia. SPK będzie końcowym użytkownikiem obiektu który powstanie w wyniku realizacji inwestycji
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Województwo Podlaskie Adres: ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 , 15-888 Białystok NIP: 542-25-42-016, REGON: 050667685 reprezentowane przez Suwalski Park Krajobrazowy, Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Marek Wrona, email - marekw2@vp.pl w zakresie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Teresa Świerubska, email - teresa.swierubska7@gmail.com w zakresie opisu przedmiotu zamówienia

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Suwalski Park Krajobrazowy , krajowy numer identyfikacyjny 790123179, ul. Malesowizna  24 , 16-404  Jeleniewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 530757543, e-mail turtulspk@gmail.com, faks 875697636.
Adres strony internetowej (URL): www.spk.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Park Krajobrazowy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.spk.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Suwalski Park Krajobrazowy adres: Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa młyna z przeznaczeniem na obiekt muzealno-edukacyjny "Młyn w Turtulu" w ramach zadania:
Numer referencyjny: 0321-3/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa młyna z przeznaczeniem na obiekt muzealno-edukacyjny "Młyn w Turtulu". Gabaryty projektowanego budynku: a) wysokość - 10,00 m b) szerokość - 11,68 m c) długość elewacji frontowej- 22,23 m, d) powierzchnia zabudowy - 256,9 m2 e) powierzchnia użytkowa - 634,90 m2 f) kubatura - 2 870,00 m3 1) Projektowany budynek zlokalizowano w miejscu ruiny budynku młyna o wymiarach (10,10 m x 11,01 m, Zamówienie obejmuje rozbiórkę istniejących ruin młyna wykonanych z betonowych pustaków i kamienia polnego, powierzchnia zabudowy 111,2 m2, szacowana ilość gruzu do wywiezienia ok.140 m3. Około 50% kamienia do odzyskania i ponownego użycia, 2) Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z dachem dwuspadowym. Budynek zaprojektowano w formie dwóch brył o zróżnicowanym wykończeniu, połączonych przeszklonym łącznikiem. Po stronie południowo-wschodniej zaprojektowano taras o pow. ok. 55,5 m2 3) Od strony rzeki ściana oporowa ScPO - 33,61 m2 z kamieni polnych do wysokości połowy kondygnacji podziemnej. 4) Fundamenty budynku w formie ław i płyty fundamentowej oparte na palach wykonanych w technologii DSM 5) Wykonanie ścian fundamentowych piwnic w technologii żelbetowej i wykonanie izolacji przeciw wodnych (m.in. ścianka Larsena, odwodnienie wykopu, płyta fundamentowa, schody żelbetowe), wykonanie ściany zewnętrznej-fundamentowej, oporowej 6) Ściany i stropy piwnic i parteru w technologii żelbetowej 7) Wykonanie ścian działowych (bloczki silikatowe), 8) Wykonanie schodów zewnętrznych (żelbetonowych) i wewnętrznych (żelbetowych), 9) Wykonanie nadproży (systemowe prefabrykowane), 10) Wykonanie tynków, 11) Wykonanie prac malarskich i wykończeniowych - ok. 570 m2, 12) Wykonanie posadzek z płyt gresowych +cokoliki (555 m2) i epoksydowych (242 m2) i z tworzyw sztucznych (22 m2), 13) Wykonanie i wyposażenie węzłów sanitarnych 14) Wykonanie stalowej konstrukcji i pokrycia dachu z blachy tytanowo - cynkowej, - 267 m2, 15) Montaż stolarki okiennej i drzwiowej, aluminiowej - około 170 m2, w tym 90,82 m2 witryna, 16) Wykonanie szybu windy, dostawa, instalacja i uruchomienie windy 17) Wykonanie izolacji cieplnej i okładzin ścian zewnętrznych w technologii wentylowanej - 450 m2, w tym 32 m2 z ciętego kamienia polnego, 18) Wykonanie przyłącza wodociągowego o długości 18,30 m, 19) Wykonanie instalacji elektrycznych: 230 i 480V oświetleniowa i gniazd wtykowych 20) Instalacje c.o podłogowe i cwu zasilane z pompy ciepła oraz płaskich kolektorów słonecznych 21) Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wewnętrzna i zewnętrzna wyposażona w mechaniczno-biologiczną oczyszczalnie ścieków o wydajności ok. 3 m3/dobę z drenażem rozsączającym 22) Instalacja wentylacji mechanicznej o wydajności 2900 m3/h (nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, uzupełniona przez gruntowy wymiennik ciepła; rozprowadzania powietrza z klimatyzatora kanałowego), 23) Instalacja klimatyzatora 24) Zagospodarowanie zieleni i otoczenia): a) zbiornik dydaktyczny - kształt zbiornika nieregularny; w miejscu najszerszym 7,22 m, w miejscu najdłuższym 10,93 m; miejsce najgłębsze - 120 cm. b) zagospodarowanie terenu wokół budynku - wytyczenie ciągów komunikacyjnych z naturalnych materiałów (drewno, kamień), wyposażonych w drewniane siedziska (5 szt.) w układzie liniowym i w formie kamiennych kół młyńskich (5 szt.), oraz donice z kortenu bez dna- 4 szt. (50x200 cm; wys. do 30 cm. c) plenerowa galeria głazów polodowcowych - przed budynkiem; z fragmentami oszlifowanymi każdego kamienia, ukazującymi strukturę skały (15 szt.). d) napis na budynku "TURTUL" ze stali kortenowej gładkiej lub perforowanej - czcionka z logotypu obiektu muzealno-edukacyjnego, wys. min. 50 cm, grubość liter ok. 1-3 cm, mocowanie pojedynczych liter do ściany budynku co ok. 5-7 cm. 2. W zakres zamówienia wchodzi również: 1) ustanowienie kierownika i prowadzenie dokumentacji budowy 2) obsługa geodezyjna budowy 3) ogrodzenie i zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budowy do czasu przekazania obiektu zamawiającemu 4) utrzymanie porządku na terenie budowy 5) uporządkowanie terenu przyległego do placu budowy i naprawa drogi dojazdowej, jeżeli zostanie ona uszkodzona w trakcie transportu materiałów i sprzętu wykorzystywanego w trakcie prac budowlanych. 3. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia określono w: 1) opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 11 do SIWZ 2) projekcie budowlano - wykonawczym -załącznik nr 12 do SIWZ 3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (-STWiORB) - załącznik nr 13 do SIWZ;

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45331100-7
45331230-7
45420000-7
45330000-9
45311000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie określa się
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie określa się
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a. w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie budynku kategorii IX do XIV i XVI do XVII (zgodnie z nomenklaturą ustawy Prawo Budowlane) o kubaturze nie mniejszej niż 700 m3 wraz z instalacją elektryczną, wodno-kanalizacyjną i c.o; o wartości nie mniejszej niż 3 mln zł brutto każdy z nich. b. dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą sprawowały kluczowe stanowiska w trakcie realizacji zamówienia a w szczególności osobą: a) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót budowlanych i jednocześnie kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej c. dysponuje lub będzie dysponował urządzeniem do wykonania kolumn fundamentowych w technologii DSM. b) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych c) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę osób wskazanych w wykazie osób pod warunkiem, że nowo wprowadzone osoby będą posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż wymagane w SIWZ. O zmianie Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na 7 dni przed powołaniem nowego kierownika. W dniu zawarcia umowy oraz przez okres jej trwania - osoby z uprawnieniami budowlanymi muszą posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. UWAGA! Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielniej funkcji technicznej w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia jak określone wyżej. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika , że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 65). c. dysponuje lub będzie dysponował urządzeniem do wykonania kolumn fundamentowych w technologii DSM.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu Zamawiający żąda: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmującego co najmniej roboty, o których mowa w Rozdziale 4 ust.2 pkt 3 lit. a, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz robót budowlanych należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. b) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, obejmujących co najmniej osoby, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt. 3) lit. b SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. c) Wykazu sprzętu, obejmującego, co najmniej urządzenia wymienione w Rozdziale 4 ust. 2 pkt.3) litera c, jakim Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia. Do wykazu należy dołączyć opis lub fotografię urządzenia pozwalające na jego identyfikację. Załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit a) i b) niniejszego rozdziału. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa także zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. a) 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie z pkt 1) lit. a) składa wykonawca główny w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenie z pkt 1) lit. b) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa wykonawca główny oraz pozostali wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w zakresie, w którym wykazuj spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. W takim przypadku wraz z ofertą należy złożyć stosowne pełnomocnictwo określające sposób współdziałania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres Gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 2. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 3. Umowa może ulec zmianie w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie, jak również w przypadkach gdy nie jest to sprzeczne z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych,. 4. Umowa może ulec zmianie w szczególności w zakresie: 1) zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku: a. przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanej i potwierdzonej przez inspektora nadzoru, wpisem w dzienniku budowy przerwie w realizacji robót budowlanych, b. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych dotyczących Inwestycji, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych c. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy; d. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania Inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, jeżeli spowodowało to brak możliwości dotrzymania pierwotnych terminów; o ilość dni wymaganą na uzyskanie tych danych, zgód lub pozwoleń, e. wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia zakończenie realizacji określonych prac -o ilość dni wstrzymania realizacji usługi, f. przerwy w realizacji robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych o ilość dni od zaistnienia konieczności przerwania robót do wznowienia prac, liczonych od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy konieczności wstrzymania prac. g. zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy - o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych h. zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego -o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych i. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku uprzedniego wydłużenia terminu realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Oś Priorytetowa VI. "Ochrona Środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami", działanie 6.3 "Ochrona zasobów bio-georóżnorodności oraz krajobrazu". 2) zmiany siedziby stron umowy i numeru rachunku bankowego. 3) zmiany osób, o których mowa w § 7 Umowy, pod warunkiem uprzedniego wykazania przez Wykonawcę, że nowa osoba, która będzie realizować przewidziane tam poszczególne prace wchodzące w zakres przedmiotu niniejszej Umowy, posiada stosowne wskazane przez Zamawiającego w SIWZ kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków. 4) powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, w przypadku gdy zostanie uprzednio wykazane przez Wykonawcę, że zachowane będą warunki wynikające z ustawy PZP oraz że zrealizowane będą w odpowiednim zakresie wynikającym z części realizowanych usług warunki stawiane dla tej części przez Zamawiającego w SIWZ. 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia w stosunku do treści umowy w przypadkach: a. wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących zmiany podatku VAT, b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę lub c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w szczególności poprzez podwyższenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały istotny wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku zaistnienia w/w zmian Strona wnioskująca o zmianę, złoży drugiej Stronie pisemny wniosek. Następnie Wykonawca złoży w terminie 3 dni od złożenia takiego wniosku informację zawierającą szczegółową kalkulację wpływu opisanych zmian na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych osób realizujących umowę, zakres ich zaangażowania w realizację umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów. Zamawiający może odmówić waloryzacji w przypadku, gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany. Waloryzacja może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian, a w przypadku stawki podatku VAT - wyłącznie faktur wystawianych po wejściu w życie tych zmian. Koszty w przypadkach wymienionych wyżej rozkładane są proporcjonalnie na strony umowy po połowie. 6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie