Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Dostawa materiałów opatrunkowych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie"

warmińsko-mazurskie, Kętrzyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-10-2019
Numer ogłoszenia
608741-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
10-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
11-400 Kętrzyn
Ulica
ul. Marii Curie-Skłodowskiej
Nr telefonu
897 512 502
Email
szpital.ketrzyn@szpital-ketrzyn.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 608741-N-2019 z dnia 2019-10-10 r.

Szpital Powiatowy w Kętrzynie: "Dostawa materiałów opatrunkowych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy w Kętrzynie, krajowy numer identyfikacyjny 51092936200000, ul. ul. Marii Curie-Skłodowskiej  2 , 11-400  Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 512 502, e-mail szpital.ketrzyn@szpital-ketrzyn.pl, faks 897 513 797.
Adres strony internetowej (URL): http://szpital-ketrzyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://szpital-ketrzyn.pl/index.php/ogloszenia/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://szpital-ketrzyn.pl/index.php/ogloszenia/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Dostawa materiałów opatrunkowych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie"
Numer referencyjny: 27/PN/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 33141110-4 - Opatrunki 33141112-8 - Plastry 33141113-4 - Bandaże 33141114-2 - Gaza medyczna 33141115-9 - Wata medyczna 33141116-6 - Zestawy opatrunkowe 33141119-7 - Kompresy 33631200-4 - Środki zmiękczające i ochronne 33692000-7 - Roztwory lecznicze 33770000-8 - Artykuły higieniczne z papieru 33771200-7 - Pieluszki dla niemowląt 3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 33141110-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33141112-8
33141113-4
33141114-2
33141115-9
33141116-6
33141119-7
33631200-4
33692000-7
33770000-8
33771200-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają koncesję, zezwolenie lub licencję na obrót wyrobami medycznymi lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia albo oświadczą, że obrót przedmiotem zamówienia nie wymaga przedłożenia ww. dokumentów
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) koncesję, zezwolenie lub licencję na obrót wyrobami medycznymi lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia albo oświadczenie, że obrót przedmiotem zamówienia nie wymaga przedłożenia ww. dokumentów; 2) deklaracja zgodności zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z 20.05.2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017, poz. 211); 3) dokumenty producenta takie jak: karty charakterystyki, katalogi, prospekty lub ulotki, zawierające opis składu jakościowego, ilościowego, spektrum działania i instrukcję użytkowania oraz informacje potwierdzające spełnienie szczegółowych wymagań opisanych w formularzu cenowym. Dokumenty te muszą być w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Wykonawca wskaże na dołączonym dokumencie, którego konkretnie pakietu i pozycji asortymentowej dotyczy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa95,00
Termin płatności faktury5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica przedsiębiorstwa" lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty w sposób niebudzący wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Pakiet Nr 1 Materiał opatrunkowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Gaza bawełniana 17 nitkowa szerokość 90 cm , klasa IIA reguła 7. Opakowanie 100 mb. Kompresy niejałowe z gazy z podwijanymi brzegami 16w.;17 n. x 100 szt., klasa IIA reguła 7. Waga jednego kompresu 2,04g. Gaza wyjaławiana 13 N , klasa IIA reguła Gaza wyjałowiona 13 N,klasa IIA reguła 7
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 95,00
Termin płatności faktury5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga , aby gaza bawełniana z której wykonane są produkty w Pakiecie Nr 1 spełniała nornę dotyczącą masy powierzchniowej (g/m2) określoną w Farmakopei Polskiej VI ( rozdział Materiały Opatrunkowe)w zależności od wymaganej nitkowości wyrobu. Na potwierdzenie spełniania wymagań należy załączyć kartę danych technicznych wystawioną przez producenta wyrobu. W celu weryfikacji zamawiający może żądać próbek.


Część nr: 2Nazwa: Pakiet Nr 2 Przylepce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przylepiec na włókninie z klejem akrylowym (rolka od 9 m do 9,2 m) Przylepiec na włókninie z klejem akrylowym (rolka od 9 m do 9,2 m) Przylepiec na tkaninie (rolka od 9m do 9,2m ) Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul,wykonany z hydrofobowej włókniny pokrytej klejem akrylowym posiadający wycięcie pod kaniulę , jałowy . Opakowanie x 50 sztuk Przylepiec jedwabny wykonany ze sztucznego jedwabiu nawinięty na rolkę, dobra przepuszczalność powietrza, hipoalergiczny (rolka od 9m do 9,2m) Przylepiec foliowy wykonany z folii polietylenowej przezroczysty, nawinięty na rolkę, wodoodporny, hipoalergiczny ( rolka od 9m do 9,2m) Przylepiec foliowy wykonany z folii polietylenowej przezroczysty, nawinięty na rolkę, wodoodporny, hipoalergiczny ( rolka od 9m do 9,2m) Opatrunek foliowy do mocowania kaniul wykonany z cienkiej przezroczystej, wodoodpornej i oddychającej folii poliuretanowej, posiadający wycięcie pod kaniulę jałowy. Opakowanie x 50 sztuk.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena95,00
Termin płatności faktury5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Pakiet Nr 3 Opatrunek z wkładem chłonnym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przylepiec z włókniny podklejany papierem, długość 10 m Przylepiec z włókniny podklejany papierem, długość 10 m Przylepiec z włókniny podklejany papierem, długość 10 m Przylepiec z włókniny podklejany papierem, długość 10 m Sterylny plaster z opatrunkiem centralnym hipoalergiczny. Sterylny plaster z opatrunkiem centralnym hipoalergiczny. Sterylny plaster z opatrunkiem centralnym hipoalergiczny. Sterylny plaster z opatrunkiem centralnym hipoalergiczny. Kompres włókninowo - celulozowy wysokochłonny jałowy. Plaster do łączenia brzegów ran. Opakowanie 50 x 6 sztuk
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena95,00
Termin płatności faktury5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Pakiet Nr 4 Opatrunki lecznicze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opatrunek hydro koloidowy składający się z trzech hydrokoloidów Opatrunek hydro koloidowy składający się z trzech hydrokoloidów Opatrunek chłonny złożony z dwóch warstw wykonany w Technologii Hydrofiber, posiadający poprzeczne przeszycia wzmacniające opatrunek. Opatrunek chłonny złożony z dwóch warstw wykonany w Technologii Hydrofibre, posiadający poprzeczne przeszycia wzmacniające opatrunek oraz jony srebra zapewniające szybkie i długotrwałe działanie antybakteryjne. Aquacel Surgical Aquacel Surgical Opatrunek hydro koloidowy cienki wykonany z masy hydro koloidowej, z trzech rodzajów różnych hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny posiadający poliuretanową błonę pokrywającą półprzezroczysty, cienki elastyczny samoprzylepny. Opatrunek hydro koloidowy cienki wykonany z masy hydro koloidowej, z trzech rodzajów różnych hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny posiadający poliuretanową błonę pokrywającą półprzezroczysty, cienki elastyczny, samoprzylepny Żel hydro koloidowy do leczenia ran z tkanką martwiczą 15g Pasta stomijna uszczelniająca 60g Poliuretanowy opatrunek foliowy z ramką nieprzepuszczalny dla bakterii i wody z hipoalergicznym klejem. Opatrunek hydrowłóknisty w technologii Hydrofibre zawierający jony srebra, składający się w 100% z karboksymetylocelulozy sodowej o wysokich właściwościach absorbcyjnych oraz wysokiej skuteczności antybakteryjnej. Sterylny opatrunek regulujący poziom wilgoci w ranie, przylepny wykonany w Technologii Hydrofiber składający się z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej. Opatrunek posiada dodatkowo delikatną , silikonową warstwę klejącą. Wielowarstwowa część chłonna zawiera warstwę pianki poliuretanowej oraz warstwę kontaktową wykonaną w Technologii Hydrofiber ( karboksymetyloceluloza sodowa). Zewnętrzna warstwa błony poliuretanowej zapewnia wodoszczelnośc oraz stanowi barierę dla wirusów i bakterii. Przylepny opatrunek piankowy , regulujący wilgotność rany, składający się z poliuretanowej pianki oraz zewnętrznej części wodoodpornej wykonanej z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Dopasowuje się do ruchów ciała. Opatrunek hydrokoloidowy, półprzeźroczysty samoprzylepny składający się z trzech różnych hydrokoloidów- żelatyny, pektyny i karboksylocelulozy sodowej, zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran, posiada zielony sygnalizator zmiany opatrunku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena95,00
Termin płatności faktury5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Pakiet nr 5. Opatrunki różne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opaska gipsowa 4 - 5 minutowa, obustronnie impregnowana gipsem, pakowana po dwie sztuki w opakowaniu zgrzewanym, minimalna zawartość gipsu naturalnego 94% Opaska nawinięta na trzpień ułatwiający wyciskanie i modelowanie . Karta techniczna wyrobu do wglądu Opaska gipsowa 4 - 5 minutowa, obustronnie impregnowana gipsem, pakowana po dwie sztuki w opakowaniu zgrzewanym, minimalna zawartość gipsu naturalnego 94% Opaska nawinięta na trzpień ułatwiający wyciskanie i modelowanie . Karta techniczna wyrobu do wglądu Opaska dziana wiskozowa w opakowaniach jednostkowych z jednoznaczną identyfikacją Opaska dziana wiskozowa w opakowaniach jednostkowych z jednoznaczną identyfikacją Opaska dziana wiskozowa w opakowaniach jednostkowych z jednoznaczną identyfikacją Opaska elastyczna w opakowaniach jednostkowych z jednoznaczną identyfikacją, pakowana łącznie z zapinką Opaska elastyczna w opakowaniach jednostkowych z jednoznaczną identyfikacją, pakowana łącznie z zapinką Syntetyczny bandaż pod gipsowy Syntetyczny bandaż pod gipsowy Elastyczna siatka opatrunkowa na PALEC , mierzona w stanie relaksacyjnym minimun 11,6 m , w stanie rozciągniętym 25mb Elastyczna siatka opatrunkowa na DŁOŃ, RĘKĘ , mierzona w stanie relaksacyjnym minimum 11,6 m., w stanie rozciągniętym 25mb Elastyczna siatka opatrunkowa na KOLANO , mierzona w stanie relaksacyjnym minimum 11,6 m., w stanie rozciągniętym 25mb Elastyczna siatka opatrunkowa na GŁOWĘ , mierzona w stanie relaksacyjnym minimum 11,6 m., w stanie rozciągniętym 25mb Elastyczna siatka opatrunkowa na BIODRO, KLATKA PIERSIOWA, mierzona w stanie relaksacyjnym minimum 11,6 m., w stanie rozciągniętym 25mb Rękaw podgipsowy bawełniany 7cm x 20m
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena95,00
Termin płatności faktury5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Pakiet Nr 6 Opatrunki różne B
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lignina medyczna bielona w arkuszach , pakowana po 5 kg Lignina rolki ,w zwojach po 150 g Wata opatrunkowa wiskozowo- bawełniana Pieluchomajtki dla dzieci oddychające posiadające wycięcie na pępek Pieluchomajtki dla dzieci oddychające Pieluchomajtki dla dzieci oddychające Pieluchomajtki dla dzieci oddychające Pieluchomajtki dla dorosłych . Laminat zewnętrzny oddychający, przepuszczający powietrze na całej powierzchni pieluchomajtki. Opakowanie x 30 sztuk. Pieluchomajtki dla dorosłych . Laminat zewnętrzny oddychający, przepuszczający powietrze na całej powierzchni pieluchomajtki. Opakowanie x 30 sztuk. Pieluchomajtki dla dorosłych . Laminat zewnętrzny oddychający, przepuszczający powietrze na całej powierzchni pieluchomajtki. Opakowanie x 30 sztuk. Podkład ginekologiczny możliwość sterylizacji w parze wodnej w nadciśnieniu.Opakowanie x 10 sztuk Lignina medyczna bielona w arkuszach , pakowana po 1 kg. Podkłady higieniczne z wkładem chłonnym z rozdrobnionej pulpy celulozowej . Chłonność wg ISO 11948-1 min. 2000 gram. Opakowanie x 30 sztuk. Pieluchomajtki dla dorosłych . Laminat zewnętrzny oddychający, przepuszczający powietrze na całej powierzchni pieluchomajtki. Opakowanie x 30 sztuk.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena95,00
Termin płatności faktury5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Pakiet Nr 7.Pakiety zabiegowe jałowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Serweta jałowa gazowa z podwiniętymi wszystkimi brzegami 17n z nitką RTG i tasiemką pakowane po 6 szt * Serweta jałowa gazowa z podwiniętymi wszystkimi brzegami 17n z nitką RTG i tasiemką pakowane po 4 szt * Serweta jałowa gazowa z podwiniętymi wszystkimi brzegami 17n z nitką RTG i tasiemką pakowane po 2 szt * Serweta jałowa gazowa z podwiniętymi wszystkimi brzegami 17n z nitką RTG i tasiemką pakowane po 2szt * Serweta jałowa gazowa z podwiniętymi wszystkimi brzegami 17n z nitką RTG i tasiemką pakowane po 10 szt * Kompresy gazowe jałowe 17n, 16 w z nitką RTG pakowane po 40, wiązane po 10 szt. ułożone grzbietami w jedną stronę * Kompresy gazowe jałowe 17n, 16w z nitką RTG pakowane po 20, wiązane po 10 szt. ułożone grzbietami w jedną stronę * Kompresy gazowe jałowe 17n, 16w z nitką RTG pakowane po 10szt, ułożone grzbietami w jedną stronę * Kompresy gazowe jałowe 17n 16w pakowane po 10szt ułożone grzbietami w jedną stronę *
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena95,00
Termin płatności faktury5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga , aby gaza bawełniana z której wykonane są produkty w Pakiecie Nr 7 spełniała normę dotyczącą masy powierzchniowej (g/m2), określoną w Farmakopei Polskiej VI (rozdział Materiały Opatrunkowe) w zależności od wymaganej nitkowości wyrobu. Na potwierdzenie spełniania wymagań należy załączyć kartę danych technicznych wystawioną przez producenta wyrobu. * Ponieważ wyroby z gazy będą stosowane na Bloku Operacyjnym do zabiegów chirurgicznych jako wyrób medyczny inwazyjny , muszą być sklasyfikowane w klasie II A reguła 7. Zapakowane w opakowanie do sterylizacji typu folia - papier, zawierające m in. wskaźnik informujący o przejściu procesu sterylizacji. Zamawiający wymaga, aby opatrunki zawierały dwie etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, oraz nazwę producenta.


Część nr: 8Nazwa: Pakiet Nr 8 Tupfery, setony jałowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Tupfer kule z gazy 17N (250 szt) Tupfery kule jałowe pakowane po 10 szt. Sterylizowane parą wodną w nadciśnieniu. Setony z gazy 17N z nitką radiacyjną jałowy. Sterylizowany parą wodną w nadciśnieniu. Pakowane po 1 szt. Setony z gazy 17N z nitką radiacyjną jałowy. Sterylizowany parą wodną w nadciśnieniu. Pakowane po 1 szt. Setony z gazy 17N z nitką radiacyjną jałowy. Sterylizowany parą wodną w nadciśnieniu. Pakowane po 1 szt. Setony z gazy 17N z nitką radiacyjną jałowy. Sterylizowany parą wodną w nadciśnieniu. Pakowane po 1 szt. Kompresy z włókniny typu seton 30 gramowe jałowe x 2 sztuki sterylizowane parą wodną w nadciśnieniu Tampon do tamponady jałowy z 2 trokami wykonany ze ściśle złożonej gazy bawełnianej jałowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena95,00
Termin płatności faktury5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Pakiet Nr 9 Opatrunki hydrożelowe, opatrunek aktywowany roztworem Ringera
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przezroczysty opatrunek hydrożelowy, posiadający skalę ułatwiającą kontrolę rany Przezroczysty opatrunek hydrożelowy, posiadający skalę ułatwiającą kontrolę rany Przezroczysty opatrunek hydrożelowy, posiadający skalę ułatwiającą kontrolę rany Opatrunek do zaopatrywania ran trudno gojących aktywowany roztworem Ringera może pozostawać na ranie do 72 godz. Opatrunek do zaopatrywania ran trudno gojących aktywowany roztworem Ringera może pozostawać na ranie do 72 godz. Tupfery jąłowe z 24 nitkowej gazy bawełnianej z nitką RTG w kształcie fasolki mocno zwiniętej z jednego kawałka gazy .Opakowanie 16x 10 sztuk. Bezszwowy dziany rękaw opatrunkowy z 70%wiskozy i 30% bawełny chłonny , przepuszczający powietrze na tułów numer 8.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 99999997,00
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena95,00
Termin płatności faktury5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Pakiet Nr 10 Opatrunek z gazy nasączony parafiną i chlorheksydyną
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opatrunek siatkowy wykonany z gazy bawełnianej o dużych oczkach pokryty parafiną z dodatkiem 0,5% roztworu octanu chloroheksyny o działaniu antybakteryjnym jałowy. Opatrunek siatkowy wykonany z gazy bawełnianej o dużych oczkach pokryty parafiną z dodatkiem 0,5% roztworu octanu chloroheksyny o działaniu antybakteryjnym jałowy. Opatrunek siatkowy wykonany z gazy bawełnianej o dużych oczkach pokryty parafiną jałowy. Opatrunek siatkowy wykonany z gazy bawełnianej o dużych oczkach pokryty parafiną jałowy. Opatrunek siatkowy wykonany z gazy bawełnianej o dużych oczkach pokryty parafiną jałowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena95,00
Termin płatności faktury5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: Pakiet Nr 11 Zestawy opatrunkowe do terapii ciśnieniowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jałowy zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z opatrunku piankowego z elastycznej czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm, samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5mmi wym. 8 x 8cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającązamknięcie światła drenu, 3 x samoprzylepnej transparetnej folii poliuretanowej 15cm x 20cm. Całość jałowo pakowana umieszczona na poliprpylenowej tacce. Opakowanie x 3 sztuki. Jałowy zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z opatrunku piankowego z elastycznej czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm, samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5mmi wym. 8 x 8cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającązamknięcie światła drenu, 2 x samoprzylepnej transparetnej folii poliuretanowej 20cm x 30cm. Całość jałowo pakowana umieszczona na poliprpylenowej tacce. Opakowanie x 3 sztuki. Jałowy zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z opatrunku piankowego z elastycznej czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm, samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5mmi wym. 8 x 8cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającązamknięcie światła drenu, 3 x samoprzylepnej transparetnej folii poliuretanowej 20cm x 30cm. Całość jałowo pakowana umieszczona na poliprpylenowej tacce. Opakowanie x 3 sztuki. Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml z filtrem powietrznym i węglowym, środkiem żelującym wbudowanymi w zbiornik, wewnętrznym systemem komór oraz okienkiem rewizyjnym połączonym z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm. Opakowanie x 3 sztuki. Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml z filtrem powietrznym i węglowym, środkiem żelującym wbudowanymi w zbiornik, wewnętrznym systemem komór oraz okienkiem rewizyjnym połączonym z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm. Opakowanie x 3 sztuki. Jałowa samoprzylepna podkładka z portem połączona z dwuświatłowym drenem i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu rozmiar portu 8 x8cm, długość drenu 60 cm. Opakowanie x 3 sztuki. Jałowe dodatkowe złącze Y umożliwiające połączenie dwóch opatrunków do jednego zbiornika na wydzielinę. Opakowanie x 3 sztuki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena95,00
Termin płatności faktury5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy urządzenia do terapii ciśnieniowej.


Część nr: 12Nazwa: Pakiet nr 12 Kompresy włókninowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kompresy jałowe z włókniny Klasa IIA, reguła 7, pakowane po 2 szt. Opakowanie 25 x 2 sztuki. Opatrunek foliowy bez wkładu chłonnego ,z systemem apolikacji typu ramka z taśmą do opisu wykonany z folii poliuretanowej pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym jałowy. Opatrunek foliowy bez wkładu chłonnego ,z systemem apolikacji typu ramka z taśmą do opisu wykonany z folii poliuretanowej pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym jałowy. Chusta trójkątna bawełniana
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena95,00
Termin płatności faktury5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13Nazwa: Pakiet Nr 13 Podkłady chłonne na rolce bibułowo - foliowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jednorazowe podkłady ochronne na rolce, bibułowo- foliowe (wchłaniające i nieprzepuszczalne) możliwość odrywania co 50 cm. Długość jednej rolki 50 mb.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena95,00
Termin płatności faktury5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


drukuj ogłoszenie