Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym: "Budowa ulicy Świerkowej,...

podlaskie, Augustów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-10-2019
Numer ogłoszenia
610357-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
16-300 Augustów
Ulica
3 Maja
Nr telefonu
87 643 42 28,
Email
zp@urzad.augustow.pl,

SzczegółyOgłoszenie nr 610357-N-2019 z dnia 2019-10-16 r.

Gmina Miasto Augustów: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym: "Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej, Leśnej w Augustowie"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Augustów, krajowy numer identyfikacyjny 79067081700000, ul. 3 Maja  60 , 16-300  Augustów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 643 42 28, , e-mail zp@urzad.augustow.pl, , faks 87 643 42 11.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.augustow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.augustow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, osobiście.
Adres:
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, woj. podlaskie, pokój nr 7 - biuro obsługi klienta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym: "Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej, Leśnej w Augustowie"
Numer referencyjny: ZP.271.47.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym: "Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej, Leśnej w Augustowie". 1. Stan istniejący: Ulice objęte inwestycją posiadają nawierzchnie gruntowe. Na ul. Leśnej istniejąca nawierzchnia z trylinki jest w złym stanie technicznym. W obrębie pasa drogowego występują: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kable elektroenergetyczne oraz linia oświetlenia ulicznego. 2. Stan projektowany: Zakres prac projektowanych obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej układu komunikacyjnego z jego odwodnieniem i likwidacją kolizji oraz uzupełnieniem infrastruktury. Ulice objęte są miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego terenów miasta Augustowa, uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/268/01 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2001r. i Uchwałą Nr XXIII/136/08 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2008r. i opublikowane w Dz. Urz. Województwa. Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować na dopuszczalne naciski 115kN/oś. ul. Świerkowa - 0,569 km, ul. Jesionowa - 0,190 km, ul. Grabowa - 0,136 km, ul. Klonowa - 0,166 km, ul. Dębowa - 0,127 km, ul. Bukowa - 0,250 km, ul. Leśna - 0,423 km. Razem ulice: 1,861 km. Razem ciągi pieszo-rowerowe- 0,334 km Należy zaprojektować: - jezdnię z obustronnymi chodnikami i zjazdami, zgodnie z MPZP: ? dla ulicy Świerkowej, Bukowej i Klonowej jezdnia o szerokości 6,0 m z chodnikami 2,0 m , ? dla ulicy Grabowej, Jesionowej, Dębowej jezdnia o szerokości 5,0 m z chodnikami 2,0 m. ? dla ulicy Leśnej jezdnia o szerokości 6,00-7,00 m z obustronnymi chodnikami 2,00 m, oddzielonymi od jezdni pasem zieleni lub zatoką parkingową. - ciąg pieszo-rowerowy łączący ul. Turystyczną z ul. Tartaczną o szerokości 3,0m, - odwodnienie drogi, - brakujące elementy sieci kanalizacyjnej (zgodnie z warunkami wydanymi przez PWiK Sp. z o.o.), - linię oświetlenia ulicznego na ul Leśnej ( zgodnie z warunkami wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki), - kanał technologiczny, - ewentualną przebudowę istniejących urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją (zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządców sieci uzbrojenia terenu). - montaż sterowników na słupach oświetleniowych na ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej. Działki objęte inwestycją będące własnością Zamawiającego : 1216 - ul. Świerkowa, Dębowa, Klonowa, 1245/2 - ul. Bukowa, Klonowa, Świerkowa, Grabowa, Jesionowa, 1289 - ul. Bukowa, Grabowa, Jesionowa, 1036 - ul. Świerkowa ciąg pieszo-rowerowy, 1153/25 - ul. Świerkowa, 921/2, 924, 920/2, 937, 931/4, 932, 931/5, 931/3, 930 - ul Leśna. 1284, 1224, - ciągi pieszo-rowerowe, 1153/102, 1153/103 -ul. Klonowa, 1027 - Powiat Augustowski - Powiatowy Zarząd Dróg 3. Kompletna dokumentacja techniczna powinna zawierać: 3.1 Opracowanie koncepcji w zakresie przebiegu drogi, rozwiązań technicznych i technologicznych. Koncepcja zagospodarowania w skali 1:500. Opracowanie koncepcji w terminie 21 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający będzie miał 7 dni na zatwierdzenie przedstawionej koncepcji. Uzgodniona przez Zamawiającego koncepcja nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uzgodnienia kompletnej dokumentacji technicznej tj. projektów budowlanych lub wykonawczych. 3.2 Wykonanie map do celów projektowych będzie należało do Zamawiającego. 3.4 Opracowanie badań geologicznych gruntu. Nowe opracowania lub niezbędne uzupełnienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i: 1) zawierać niezbędne analizy i wyniki badań opartych na pracach terenowych (wierceniach) i laboratoryjnych w celu rozpoznania warunków geologiczno - inżynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicznych dla drogi, określenia przydatności podłoża pod budowę/rozbudowę/przebudowę drogi, 2) zawierać metrykę odwiertu, 3) zawierać mapę z zaznaczoną lokalizacją odwiertów. Odwierty winny być wykonane w koronie drogi istniejącej i projektowanej, w ilości co najmniej 1 odwiert na każe 100m drogi. Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego o terminie wykonania badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych. Ilość - 2 egz. 3.5 Projekt budowlany ze szczegółowością projektu wykonawczego z planem zagospodarowania terenu - po 5 egz. plus wersje elektroniczne. 3.6 Projekty techniczne wykonawcze branżowe tj. drogowe, sanitarne, telekomunikacyjne, stałej organizacji ruchu, likwidacji kolizji - po 3 egz. plus wersje elektroniczne. Projekty wykonawcze branży drogowej winny zawierać m. innymi: - układ warstwicowy skrzyżowań ulic, - profile podłużne wlotów ulic do ulicy projektowanej w niezbędnym zakresie, - bilanse robót ziemnych wraz z przekrojami poprzecznymi, - na projekcie zagospodarowania terenu naniesione wszystkie projektowane elementy, w tym zieleńce, skarpy itp. - projekty rozbiórek elementów kolidujących z projektowanymi elementami, jeśli będzie zachodziła taka potrzeba, jako odrębne opracowanie, - rzędne projektowanych zjazdów i bram. - przekroje podłużne zjazdów z uwzględnieniem wysokości bram. 3.7 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla każdej z branż - po 3 egz. plus wersja elektroniczna, 3.8 Przedmiary i kosztorysy inwestorskie w rozbiciu na poszczególne ulice oraz poszczególne branże - po 2 egz. plus wersja elektroniczna. Kosztorysy - 2 egz. plus wersja elektroniczna. Kosztorysy i przedmiary robót zapisane w programie Rodos lub innym programie umożliwiającym zapis kosztorysu w rozszerzeniu *.ath, Wykonawca będzie zobowiązany do dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie ważności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. 3.9 Inne prace i opracowania wynikające z warunków i uzgodnień niezbędne do kompletu dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia umożliwiającego wykonanie całego zakresu robót. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych. Gwarancja 36 miesięcy 4.UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową; 2. Zamawiający może zlecić przeprowadzenie kontroli opracowań projektowych niezależnemu Wykonawcy; 3. Zamawiający może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy, jeżeli niedociągnięcia w wykonywaniu prac będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań projektowych i dopuścić dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych; 4. Zamawiający opiniuje wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień; 5.Zamawiający ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie 6. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa w celu uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych. 5.OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1.Projekt należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urząd Miasta Augustów oraz zarządców i właścicieli urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją drogową w myśl art. 32 ust. O drogach publicznych (Dz.U. 2018.2068 t.j. z dn. 2018.10.30). 2.W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do : -wykonania badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym do rozpoznania warunków gruntowo wodnych; -przygotowania niezbędnych materiałów do wystąpienia o wszelkie uzgodnienia i opinie, -uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego, -przedłożenia Zamawiającemu do zaopiniowania ustalone i uściślone zakresy kolizji urządzeń obcych z inwestycją drogową na podstawie szczegółowych warunków technicznych. -sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z procesem uzyskiwania opinii i pozwoleń; - wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji; - ewentualnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie ważności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych ( maksymalnie dwukrotnie); 3.W związku z tym, iż dokumentacja wykorzystana zostanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest wykonać tę dokumentację zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983). 4.Wykonawca powinien przeanalizować opis przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi dokumentami i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę - umowa jest ryczałtowa tz. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. 6.NADZÓR AUTORSKI W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane: 1. Czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie realizacji inwestycji, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej (równoważne) - kontrolować parametry tych materiałów i urządzeń. 2. Uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót. 3. Sporządzania dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne. 4. Wprowadzanie rozwiązań zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym. 5. Udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach przez kierownika budowy. 6. Sporządzenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. 7. Wykonania czynności nadzoru autorskiego Wykonawca (Projektant) nie może powierzyć innym osobom, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 71221000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-13

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Doświadczenie. Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył zadanie a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonał jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy/ rozbudowy/ przebudowy/ remontu drogi publicznej o powierzchni min. 1 500,00 m2, wraz z budową/ przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanału deszczowego, kanału technologicznego oraz sieci energetycznej wraz z podaniem, powierzchni, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, oraz 2) Potencjał kadrowy O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: a) co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b) co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. c) co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. d) co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Uwaga: 1) Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej należy rozumieć uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku wskazanego w pkt 4.2.3 ppkt 2) lit a) - c) może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725). 2) Jeżeli w rozdziale 5 SIWZ użyto pojęcia: "budowa", "rozbudowa", "przebudowa", "remont"- należy je odczytywać zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 5.2.3. ppkt. 1). b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 5.2.3. ppkt. 2).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
6.2.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie Wykonawcy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: a. w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu usług; b. z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; c. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający; d. jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron; e. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; f. konieczności wykonania usług zamiennych, rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, g. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, h. w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy. 4. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 5. Wystąpienie przypadków wskazanych w ust. 1 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje roszczenia po którejkolwiek ze stron do zmiany umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie