Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

dostawa energii elektrycznej

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-10-2019
Numer ogłoszenia
610785-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-569 Białystok
Ulica
Borsucza
Nr telefonu
85 740 39 51,
Email
przetargi@st.bialystok.wrotapodlasia.pl,

SzczegółyOgłoszenie nr 610785-N-2019 z dnia 2019-10-16 r.

Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku: dostawa energii elektrycznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Krasne 3, 16-060 Zabłudów, REGON 000206411, osoba do kontaktu: A. Gryguć, trl. 85 717 71 35
Dom Dziecka,16-030 Supraśl, ul. Piłsudskiego 17A, REGON: P-001233953, osoba do kontaktu: Marta Kisiel, tel. 85 718 35 16
Dom Pomocy Społecznej, Czerewki 1, 16-061 Juchnowiec Kościelny, REGON: 001313712, osoba do kontaktu: Ewa Żukowska, tel. 85 719 61 66
Dom Pomocy Społecznej, 16-070 Choroszcz, Al. Niepodległości 4, REGON: 000293019, osoba do kontaktu: K. Sakowski, tel. 85 713 14 41
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaźniach, Łaźnie 23, 16-030 Supraśl, REGON: 200243245, osoba do kontaktu: L. Andrzejuk, tel 85 718 31 44
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 18-100 Łapy, ul. Boh. Westerplatte 8, REGON: 000734541, osoba do konkaktu: Monika Grochowska, tel. 85 715 23 34
Centrum Kształcenia Zawodowego, 18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 15, REGON; 200405699, osoba do kontaktu: Elżbieta Borowska, tel. 85 715 27 20
Zespół Szkół Mechanicznych, 18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 68, REGON: 000187530, osoba do kontaktu: Dorota Kondratiuk, tel. 85 715 28 21
I Liceum Ogólnokształcące, 18-100 Łapy, ul. Boh. Westerplatte 10, REGON: 000734475, osoba do kontaktu: Dariusz Wincenciak, tel. 85 715 27 02
Zespół Szkół, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Sienkiewicza 7, REGON: 050243548, osoba do kontaktu: Marta Daniłowicz, tel. 85 710 40 72
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, REGON: 050869213, osoba do kontaktu: Anna Naumowicz, tel. 85 747 38 05
1Powiatowy Zarząd Dróg, 15-522 Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37, REGON: 050668101, osoba do kontaktu: Agnieszka Owsianiuk, tel. 85 740 22 17 wew. 30
Dom Pomocy Społecznej "JAWOR" w Jałówce, 16-050 Michałowo, Jałówka ul. Leśna 11, REGON: 00301285, osoba do kontaktu: Jan Steckiewicz, tel. 85 713 16 90

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 05065839600000, ul. Borsucza  2 , 15-569  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 740 39 51, , e-mail przetargi@st.bialystok.wrotapodlasia.pl, , faks 85 740 39 82.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Postanowieniami Uchwały Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówieniapublicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2020-2021 utworzona została grupa zakupowa, do której należą: 1) Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok 2) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Krasne 3, 16-060 Zabłudów 3) Dom Dziecka,16-030 Supraśl, ul. Piłsudskiego 17A 4) Dom Pomocy Społecznej "JAWOR" w Jałówce, 16-050 Michałowo, Jałówka ul. Leśna 11 5) Dom Pomocy Społecznej, Czerewki 1, 16-061 Juchnowiec Kościelny 6) Dom Pomocy Społecznej, 16-070 Choroszcz, Al. Niepodległości 4 7) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaźniach, Łaźnie 23, 16-030 Supraśl 8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 18-100 Łapy, ul. Boh. Westerplatte 8 9) Centrum Kształcenia Zawodowego, 18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 15 10) Zespół Szkół Mechanicznych, 18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 68 11) I Liceum Ogólnokształcące, 18-100 Łapy, ul. Boh. Westerplatte 10 12) Zespół Szkół, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Sienkiewicza 7 13) Powiatowy Urząd Pracy, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok 14) Powiatowy Zarząd Dróg, 15-522 Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37 Zgodnie z przedmiotową uchwałą do przeprowadzenia postępowania wyznaczone zostało Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Starostwo Powiatowe w Białymstoku oraz powiatowe jednostki organizacyjne zawierać będą oddzielne umowy wynikające z niniejszego przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830) osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa energii elektrycznej
Numer referencyjny: OR.272.18.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w ramach utworzonej grupy zakupowej do której należą: 1) Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok 2) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Krasne 3, 16-060 Zabłudów 3) Dom Dziecka,16-030 Supraśl, ul. Piłsudskiego 17A 4) Dom Pomocy Społecznej "JAWOR" w Jałówce, 16-050 Michałowo, Jałówka ul. Leśna 11 5) Dom Pomocy Społecznej, Czerewki 1, 16-061 Juchnowiec Kościelny 6) Dom Pomocy Społecznej, 16-070 Choroszcz, Al. Niepodległości 4 7) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaźniach, Łaźnie 23, 16-030 Supraśl 8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 18-100 Łapy, ul. Boh. Westerplatte 8 9) Centrum Kształcenia Zawodowego, 18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 15 10) Zespół Szkół Mechanicznych, 18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 68 11) I Liceum Ogólnokształcące, 18-100 Łapy, ul. Boh. Westerplatte 10 12) Zespół Szkół, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Sienkiewicza 7 13) Powiatowy Urząd Pracy, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok 14) Powiatowy Zarząd Dróg, 15-522 Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37 Starostwo Powiatowe w Białymstoku oraz powiatowe jednostki organizacyjne zawierać będą oddzielne umowy wynikające z niniejszego przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej. Prognozowana ilość energii elektrycznej, którą zamierza kupić Zamawiający w okresie obowiązywania umowy w następujących grupach taryfowych przedstawia się następująco: 1) Grupa taryfowa C11 - 564 300 kWh (+/- 10%) 2) Grupa taryfowa G11 - 917 244 kWh (+/- 10%) 3) Grupa taryfowa G12 - 625 154 kWh (+/- 10%) w tym: strefa dzienna - 457 204 kWh (+/- 10%) strefa nocna - 167 950 kWh (+/- 10%) 4) Grupa taryfowa C 21 - 290 000 kWh (+/- 10%) Określone przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii ma charakter orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Zamawiający zastrzega, że może zakupić większą lub mniejszą ilość energii od ilości prognozowanej. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.) oraz w wydanych do tej ustawy przepisach wykonawczych. Standardy jakościowe energii elektrycznej: Standardy jakościowe energii elektrycznej w publicznych sieciach rozdzielczych są określane w różnych dokumentach o charakterze normatywnym. Podstawowym dokumentem mówiącym o jakości energii elektrycznej w Polsce jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.). Ustawa ta mówi w art. 4 ust. 1 o zakresie jakości energii elektrycznej, cyt.: "Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw lub energii (...) jest obowiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w te paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych." Dodatkowo w art. 5. ust. 2. ustala obowiązek zawarcia w umowie, na podstawie której odbywa się dostarczanie energii, postanowień dotyczących między innymi jakości, niezawodności i ciągłości dostaw oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy. Ostatnim zapisem ustawy odnoszącym się wprost do zagadnień jakości energii jest postanowienie zawarte w art. 11. ust. 1 zwalniające przedsiębiorstwa energetyczne od odpowiedzialności za skutki ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej wprowadzonych przez Radę Ministrów, w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego państwa, zagrożenia bezpieczeństwa osób i znacznych strat materialnych. Koszt cyklu życia energii elektrycznej: Zgodnie z art. 91 ust. 3c ustawy PZP są to w szczególności koszty związane z: ? nabyciem produktu, ? użytkowaniem produktu, w szczególności zużyciem energii i innych zasobów, ? utrzymaniem, ? wycofaniem z eksploatacji, w szczególności koszty zbiórki i recyklingu. Kosztem cyklu życia dostawy energii elektrycznej będzie jedynie koszt związany z nabyciem tej energii. W cenę należy wkalkulować cenę netto za pobraną energię oraz opłatę handlową/abonamentową za punkt poboru energii. Podana przez Wykonawcę wartość dostawy będzie ceną gwarantującą pełną realizację zamówienia i będzie niezmienna do końca realizacji zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 09300000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09310000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do wymogów ustawy Prawo energetyczne. Ponadto, Wykonawca musi posiadać zawartą generalną umowę dystrybucyjną z PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok (OSD), umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom przyłączonym do sieci PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający informuje, iż dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania (na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy) jest odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, który Zamawiający uzyska za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tj. określonych poniżej. Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu a opisanych w punkcie V ppkt a) SIWZ: aktualnie obowiązującą koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do wymogów ustawy Prawo energetyczne Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dot. posiadania zawartej generalnej umowy dystrybucyjnej z PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok (OSD), umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom przyłączonym do sieci PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok (oświadczenie składa się na druku formularza ofertowego).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty wykonawca załącza pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona na okres związania ofertą wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł). 2. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: ? w pieniądzu ? w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym ? w gwarancjach bankowych ? w gwarancjach ubezpieczeniowych ? w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 ze zmianami). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Białymstoku: Bank PKO BP S.A. 46 10201332 0000 1102 0385 2449 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które do terminu składania ofert, znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Poręczenia lub gwarancję bankową, gwarancję ubezpieczeniową należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego lub przekazać za pośrednictwem poczty. Za skuteczne wniesienie wadium w poręczeniu lub gwarancji Zamawiający uważa złożenie do terminu składania ofert oryginału poręczenia lub gwarancji. 5. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, tj. a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: ? odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; ? nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; ? zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy w następującym zakresie: - Zamawiający dopuszcza zmianę cen wskazanych w formularzu cenowym, w przypadku zmiany stawek podatku VAT lub stawek podatku akcyzowego w okresie realizacji umowy, mających wpływ na zaoferowane przez Wykonawcę ceny. Wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT lub podatku akcyzowego. Powyższe może nastąpić na podstawie pisma Wykonawcy lub Zamawiającego, w którym wskazana zostanie podstawa prawna zmiany. Zmiana będzie wymagała podpisania przez obie strony aneksu do umowy, - wartość umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany ilości punktów poboru energii elektrycznej (zgłoszenia nowego punktu poboru energii elektrycznej lub rezygnacji ze wskazanego wcześniej punktu poboru).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-24, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie