Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sukcesywne dostawy do magazynu żywnościowego Zamawiającego warzyw oraz owoców przetworzonych i nieprzetworzonych.

warmińsko-mazurskie, Górowo Iławeckie

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-10-2019
Numer ogłoszenia
610945-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Kamińsk, ul. Obrońców Westerplatte
Nr telefonu
897 617 400,
Email
zk_kaminsk@sw.gov.pl,

SzczegółyOgłoszenie nr 610945-N-2019 z dnia 2019-10-16 r.

Zakład Karny w Kamińsku: Sukcesywne dostawy do magazynu żywnościowego Zamawiającego warzyw oraz owoców przetworzonych i nieprzetworzonych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny w Kamińsku, krajowy numer identyfikacyjny 32012400000000, ul. Kamińsk, ul. Obrońców Westerplatte  1 , 11-220  Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 617 400, , e-mail zk_kaminsk@sw.gov.pl, , faks 89 761 70 77.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy do magazynu żywnościowego Zamawiającego warzyw oraz owoców przetworzonych i nieprzetworzonych.
Numer referencyjny: D/Kw.2232.18.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do magazynu żywnościowego Zamawiającego warzyw oraz owoców przetworzonych i nieprzetworzonych. CZĘŚĆ 1 1. Burak ćwikłowy w ilości 15 000 kg; 2. Cebula biała w ilości 15 000 kg; 3. Marchew bez naci w ilości 22 000 kg ; 4. Kapusta biała w ilości 11 000 kg ; 5. Kapusta czerwona w ilości 3 000 kg ; 6. Seler korzeń bez naci w ilości 8 500 kg ; 7. Pietruszka korzeń bez naci w ilości 7 500 kg ; 8. Por w ilości 7 500 kg ; CZĘŚĆ 2 Jabłka w ilości 27 000 kg ; CZĘŚĆ 3 1. Kapusta kiszona w ilości 7 500 kg; 2. Ogórek kwaszony w ilości 5 000 kg; CZĘŚĆ 4 Ziemniaki jadalne w ilości 120 000 kg; CZĘŚĆ 5 1. Fasola suszona - typu Jaś w ilości 2 100 kg; 2. Groch łuskany połówki w ilości 2 000 kg; 3. Soczewica suszona w ilości 200 kg; CZĘŚĆ 6 Puree ziemniaczane w ilości 4 600 kg; CZĘŚĆ 7 1. Koncentrat pomidorowy 30 % w ilości 3 200 kg; 2. Leczo pieczarkowe w ilości 4 200 kg; CZĘŚĆ 8 1. Dżem nisko słodzony w ilości 4 400 kg; 2. Kompot wieloowocowy w ilości 500 l; 3. Kukurydza konserwowa po odsączeniu zalewy w ilości 600 kg; 4. Papryka konserwowa po odsączeniu zalewy w ilości 450 kg; 5. Groszek konserwowy po odsączeniu zalewy w ilości 600 kg; 6. Szczaw konserwowy siekany - w ilości 990 kg; 7. Ogórek konserwowy po odsączeniu zalewy w ilości 600 kg 8. Fasola czerwona konserwowa po odsączeniu zalewy w ilości 400 kg 9. Fasola biała konserwowa po odsączeniu zalewy w ilości 400 kg 10. Surówka warzywna po odsączeniu zalewy w ilości 1 800 kg; 11. Surówka szwedzka po odsączeniu zalewy w ilości 1100 kg; CZĘŚĆ 9 1. Włoszczyzna suszona w ilości 500 kg 2. Susz marchwi kostka w ilości 350 kg 3. Susz buraczków w ilości 20 kg 4. Susz kopru w ilości 50 kg CZĘŚĆ 10 1. Brokuł różyczki mrożony w ilości 750 kg; 2. Kalafior różyczki mrożony w ilości 750 kg; 3. Pieczarki plastry mrożone w ilości 400 kg;

II.5) Główny kod CPV: 15300000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15330000-0
15310000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się spełnieniem tego warunku składając wypełnione przez osobę upoważnioną oświadczenie stanowiące wzór Załącznik nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się spełnieniem tego warunku składając wypełnione przez osobę upoważnioną oświadczenie stanowiące wzór Załącznik nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się spełnieniem tego warunku składając wypełnione przez osobę upoważnioną oświadczenie stanowiące wzór Załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
c) W terminie 5 dni na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przekaże: - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się spełnieniem tego warunku składając wypełnione przez osobę upoważnioną oświadczenie stanowiące wzór Załącznik nr 2 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się spełnieniem tego warunku składając wypełnione przez osobę upoważnioną oświadczenie stanowiące wzór Załącznik nr 2 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy cenowej Wykonawcy - załącznik nr 1 do SIWZ. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę (np. oryginał pełnomocnictwa lub kopia notarialnie poświadczona), o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Postanowienia zawarto we wzorze umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Podczas obowiązywania umowy ceny są stałe, mogą ulec zmianie jedynie w wymienionych poniżej przypadkach: 1) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT - w celu dostosowania do aktualnie obowiązującej stawki - bez zmiany wartości netto produktów objętych zmianą jednak nie wcześniej niż po dacie rozpoczęcia jej obowiązywania. Zmiana umowy w tym zakresie może być wprowadzona tylko na wniosek Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu podstawy prawnej do podwyższenia lub obniżenia cen towarów np.: rozporządzenie, obwieszczenie, ustawa lub innej podstawy do zmiany cen - zmiany umowy. 2) w przypadku obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki cen.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-25, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: WARZYWA NIEPRZETWORZONE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Burak ćwikłowy w ilości 15 000 kg; - musi być dostarczony w stanie świeżym, pochodzący z odpowiednich gleb, nieprzenawożony i zebrany w odpowiednim terminie agrotechnicznym. Wymagania jakościowe: - wygląd korzeni: czyste, bez uszkodzeń, kształt kulisty lub lekko spłaszczony charakterystyczny dla danej odmiany; - zabarwienie przekroju : ciemnoczerwone; - średnica korzeni od 6 cm ; 2. Cebula biała w ilości 15 000 kg; - musi być dostarczona w stanie świeżym, pochodząca z odpowiednich gleb, nieprzenawożona i zebrana w odpowiednim terminie agrotechnicznym. Wymagania jakościowe: - wygląd: czysta, zdrowa, bez uszkodzeń, jędrna, dojrzała, z szyjką zaschniętą, okryta co najmniej dwiema warstwami suchej łuski, w tym jednej niepopękanej; - kształt kulisty lub lekko spłaszczony; - barwa łuski suchej - jasnożółta do jasnobrązowej; - barwa łuski mięsistej - kremowa lub kremowo zielonkawa; - korzenie całkowicie zaschnięte; - powinna być zachowana jednolitość odmiany, średnica nie mniej niż 4 cm.; 3. Marchew bez naci w ilości 22 000 kg ; - dostarczona w stanie świeżym, pochodząca z odpowiednich gleb, nieprzenawożona i zebrana we właściwym terminie agrotechnicznym. Wymagania jakościowe: - korzenie marchwi muszą być : zdrowe, całe, czyste, jędrne, niepopękane, bez bocznych rozgałęzień; - barwa korzeni marchwi musi być : jednolita, typowa dla odmiany; - kształt marchwi musi być stożkowy, gładki o świeżym wyglądzie; - nie może zawierać domieszek innych odmian - musi być zachowana jednolitość odmiany; - średnica mierzona w najszerszym przekroju od 2 cm ; - nie dopuszcza się korzeni o żółtym zabarwieniu; - marchew musi być wolna od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego; 4. Kapusta biała w ilości 11 000 kg ; - musi być dostarczona w stanie świeżym, pochodząca z odpowiednich gleb, nieprzenawożona i zebrana we właściwym terminie agrotechnicznym. Wymagania jakościowe: - wygląd główek: całe, świeże, czyste, zdrowe, jędrne, z liśćmi przyciętymi, prawidłowo wykształcone, okrągłe i ścisłe, o świeżym wyglądzie z usuniętymi zwiędniętymi liśćmi; - jednolite odmianowo, zbliżone pod względem wielkości i średnicy, średnica nie mniejsza niż 15 cm.; 5. Kapusta czerwona w ilości 3 000 kg ; - musi być dostarczona w stanie świeżym, pochodząca z odpowiednich gleb, nieprzenawożona i zebrana we właściwym terminie agrotechnicznym. Wymagania jakościowe: - wygląd główek: całe, świeże, czyste, zdrowe, jędrne, z liśćmi przyciętymi, prawidłowo wykształcone, okrągłe i ścisłe, o świeżym wyglądzie z usuniętymi zwiędniętymi liśćmi; - jednolite odmianowo, zbliżone pod względem wielkości i średnicy, średnica nie mniejsza niż 25 cm.; 6. Seler korzeń bez naci w ilości 8 500 kg ; - musi być dostarczony w stanie świeżym, z odmian późnych, pochodzących z odpowiednich gleb, nieprzenawożony i zebrany w odpowiednim terminie agrotechnicznym. Wymagania jakościowe: - wygląd korzeni: całe, czyste, zdrowe, kształtne, niezwiędnięte, niesparciałe, z krótko przyciętymi korzeniami bocznymi, o miąższu białym lub kremowo - białym bez pustych komór wewnętrznych; - średnica korzeni od 10 cm ; 7. Pietruszka korzeń bez naci w ilości 7 500 kg ; - musi być dostarczona w stanie świeżym, pochodzących z odpowiednich gleb, nieprzenawożona i zebrana w odpowiednim terminie agrotechnicznym. Wymagania jakościowe : - wygląd korzeni : całe, czyste, zdrowe, kształtne, niezwiędnięte, niesparciałe, bez rozgałęzień i narośli; - zabarwienie charakterystyczne dla danej odmiany; - średnica korzeni w najszerszym miejscu od 3 cm ; 8. Por w ilości 7 500 kg ; - musi być dostarczony w stanie świeżym, pochodzący z odpowiednich gleb, nieprzenawożony i zebrany we właściwym terminie agrotechnicznym. Wymagania jakościowe: - wygląd: cały, świeży, czysty, zdrowy, jędrny, z liśćmi przyciętymi do długości nie przekraczającej dwóch długości części wybielonej (cebuli rzekomej), prawidłowo wykształcony, prosty i ścisły; - cebula o świeżym wyglądzie z usuniętymi zwiędniętymi lub uschniętymi liśćmi; - jednolity odmianowo, zbliżony pod względem wielkości i średnicy, średnica części wybielonej nie mniejsza niż 2 cm ;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 8
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: OWOCE NIEPRZETWORZONE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jabłka w ilości 27 000 kg ; - muszą być zebrane we właściwym terminie agrotechnicznym, Wymagania jakościowe : - odmiany jabłek półsłodkich, dostarczone w stanie świeżym, z odmian odpowiednich do pory roku; - owoce: zdrowe, całe, czyste, jędrne, niepopękane, dojrzałe, nieprzemarznięte; - barwa jednolita, typowa dla odmiany; - owoce kształtne, niezwiędnięte o gładkim i świeżym wyglądzie; - dostawa partii przedmiotu zamówienia jednolita pod względem gramatury i wyglądu, nie może zawierać domieszek innych odmian - musi być zachowana jednolitość odmiany, średnica mierzona w najszerszym przekroju poprzecznym od 5 cm, waga 1 sztuki od 100 g do 150 g ; - smak i zapach charakterystyczny dla w/w owoców, bez posmaków i zapachów obcych; - owoce wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 8
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: WARZYWA PRZETWORZONE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kapusta kiszona w ilości 7 500 kg; Wymagania jakościowe - musi być zebrana we właściwym terminie agrotechnicznym, pochodząca z odpowiednich gleb, nieprzenawożona; - barwa kapusty kiszonej musi być: biała do kremowej - jednolita, nie dopuszcza się kapusty o żółtym zabarwieniu; - nie może zawierać domieszek innych odmian; - kształt zewnętrzny na przekroju - skrawki nitkowate, podłużne, jędrne i chrupkie; - smak - kwaskowy, charakterystyczny dla kapusty kiszonej; - opakowanie i oznakowanie kapusta kiszona powinna być pakowana w pojemniki (beczki plastikowe) posiadające atest PZH na możliwość kontaktu z żywnością o wadze (sucha masa - bez jej zalewy) od 80 kg do 110 kg netto, które będą zwracane po ich opróżnieniu; - oznakowanie uwzględniające warunki przechowywania temperatury - minimum 150C ; - data minimalnej trwałości od dnia dostawy minimum 2 miesiące. 2. Ogórek kwaszony w ilości 5 000 kg; Wymagania jakościowe - muszą być zebrane we właściwym terminie agrotechnicznym, pochodzące z odpowiednich gleb, nieprzenawożone; - wygląd: całe, pełne w środku, jednolite odmianowo; - zbliżone pod względem wielkości i średnicy; - opakowanie i oznakowanie ogórki kwaszone powinny być pakowane w pojemniki (beczki plastikowe) posiadające atest PZH na możliwość kontaktu z żywnością o wadze masy netto od 70 kg do 100 kg, które będą zwracane po ich opróżnieniu; - oznakowanie uwzględniające warunki przechowywania temperatury - minimum 150C ; - data minimalnej trwałości od dnia dostawy minimum 2 miesiące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15330000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 8
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: WARZYWA NIEPRZETWORZONE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ziemniaki jadalne w ilości 120 000 kg; - dostarczone w stanie świeżym, powinny pochodzić z odpowiednich gleb lżejszych, racjonalnie nawożonych mineralnie (nieprzenawożone azotem), zebrane we właściwym terminie agrotechnicznym, przechowywane w temperaturze i wilgotności powietrza zalecanej dla danego gatunku. Wymagania jakościowe : - wygląd bulwy ziemniaka: okrągło - owalny, kształtny (regularny charakterystyczny dla danej odmiany), skórka mocna i gładka, czysta bez uszkodzeń mechanicznych, muszą być dojrzałe, zdrowe, suche, niezazielenione; - zabarwienie przekroju: miąższ kremowy o małej zdolności do ciemnienia bulw surowych a tym samym po dokonaniu obróbki termicznej; - musi być zachowana jednolitość odmiany t. j: tego samego pochodzenia, tej samej odmiany, jakości i wielkości; - wymagana średnica: poprzeczna min. 4,0 cm i podłużna min. 6 cm.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15310000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 8
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: WARZYWA PRZETWORZONE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Fasola suszona - typu Jaś w ilości 2 100 kg; 2. Groch łuskany połówki w ilości 2 000 kg; 3. Soczewica suszona w ilości 200 kg; Wymagania jakościowe - data minimalnej trwałości od dnia dostawy minimum 6 miesięcy; - opakowania netto dla fasoli i grochu do 30 kg , natomiast dla soczewicy do 1 kg ; - smak i zapach charakterystyczny dla fasoli suszonej, grochu łuskanego i soczewicy, o dobrej jakości bez obcych posmaków i zapachów, objawów psucia się, wilgotności, stęchlizny.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15330000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: WARZYWA PRZETWORZONE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Puree ziemniaczane w ilości 4 600 kg; Wymagania jakościowe: - data minimalnej trwałości od dnia dostawy minimum 10 miesięcy; - opakowania netto do 30 kg.; - wygląd i konsystencja jednolita pod względem wyglądu, barwa biała, lekko kremowa; - struktura konsystencji: sypkie płatki, nieklejące się lub zbrylone.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15330000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: WARZYWA PRZETWORZONE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Koncentrat pomidorowy 30 % w ilości 3 200 kg; 2. Leczo pieczarkowe w ilości 4 200 kg; Wymagania jakościowe: - data minimalnej trwałości od dnia dostawy minimum 10 miesięcy; - konsystencja gęsta, jednolita, charakterystyczna dla koncentratu pomidorowego o zawartości ekstraktu 30 %; - opakowania dla koncentratu pomidorowego hermetycznie zamknięte, jednorazowe bezzwrotne słoiki, o gramaturze netto od 0,9 kg do 5 kg ; - opakowania dla lecza pieczarkowego, słoiki jednorazowe lub metalowe puszki bezzwrotne, o gramaturze netto od 0,9 kg do 5 kg; - skład podstawowy dla lecza pieczarkowego: pieczarki, cebula, papryka czerwona lub żółta, koncentrat pomidorowy, olej, przyprawy, o łącznej zawartości warzyw min. 50 %
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15330000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: WARZYWA PRZETWORZONE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dżem nisko słodzony w ilości 4 400 kg; Wymagania jakościowe: - data minimalnej trwałości od dnia dostawy minimum 10 miesięcy; - opakowania jednorazowe bezzwrotne wiaderka, o wadze powyżej 5 kg, - wygląd i konsystencja jednolita, płynna widoczne owoce, masa klarowna o zawartości owoców nie mniej niż 50 % ; 2. Kompot wieloowocowy w ilości 500 l; Wymagania jakościowe: - data minimalnej trwałości od dnia dostawy minimum 10 miesięcy; - opakowania, jednorazowe bezzwrotne słoiki, o gramaturze netto 0,9 l, - wygląd i konsystencja jednolita, płynna widoczne owoce, zalewa klarowna o zawartości owoców nie mniej niż 30 % ; 3. Kukurydza konserwowa po odsączeniu zalewy w ilości 600 kg; Wymagania jakościowe: - data minimalnej trwałości od dnia dostawy minimum 10 miesięcy; - produkt spożywczy - soczyste nasiona uzyskane z wysokiej jakości surowców o barwie słonecznej i klarownej zalewie; - barwa - żółta, jednolita w całej masie; - nasiona naturalnie słodkie i chrupiące; - opakowanie jednostkowe - puszki o wadze od 0,220 kg do 3 kg, posiadające system łatwego otwarcia lub słoiki, zapewniających właściwe cechy produktu w okresie przydatności do spożycia. 4. Papryka konserwowa po odsączeniu zalewy w ilości 450 kg; Wymagania jakościowe : - data minimalnej trwałości od dnia dostawy minimum 10 miesięcy; - produkt spożywczy - papryka marynowana paski lub ćwiartki, otrzymany z papryki spożywczej półsłodkiej, słodkiej, pozbawione gniazd nasiennych i innych części niejadalnych owoce uzyskane z wysokiej jakości surowców o barwie czerwonej lub żółtej i klarownej zalewie; - barwa - jednolita w całej masie; - papryka nierozpadająca się - jędrna; - opakowanie jednostkowe - o wadze od 0,5 kg do 5 kg, zapewniające właściwe cechy produktu w okresie przydatności do spożycia. 5. Groszek konserwowy po odsączeniu zalewy w ilości 600 kg; Wymagania jakościowe: - data minimalnej trwałości od dnia dostawy minimum 10 miesięcy; - produkt spożywczy - otrzymany z groszku - części jadalnych, owoce uzyskane z wysokiej jakości surowców o barwie zielonej i klarownej zalewie; - barwa - jednolita w całej masie; - groszek nie rozpadający się - jędrny; - opakowanie jednostkowe - puszki o wadze od 0,240 kg do 3 kg , posiadające system łatwego otwarcia lub słoiki, zapewniających właściwe cechy produktu w okresie przydatności do spożycia. 6. Szczaw konserwowy siekany - w ilości 990 kg; Wymagania jakościowe : - data minimalnej trwałości od dnia dostawy minimum 10 miesięcy; - opakowania netto - jednorazowe bezzwrotne słoiki o gramaturze 0,9 kg; - wygląd i konsystencja jednolita, ciemnozielona półpłynna masa (przetarta masa z liści szczawiu) o zawartości szczawiu siekanego minimum 60 %; 7. Ogórek konserwowy po odsączeniu zalewy w ilości 600 kg Wymagania jakościowe : - data minimalnej trwałości od dnia dostawy minimum 10 miesięcy; - opakowania netto - jednorazowe bezzwrotne słoiki o gramaturze do 1 kg; - wygląd i konsystencja - ogórki podłużne, proste, grubo-brodawkowe, wyrównanej wielkości, proporcjonalne; w przekroju widoczne słabo wykształcone nasiona, ściśle przylegające, brak pustych komór; ogórki chrupkie i jędrne; barwa zmieniona procesem fermentacji: oliwkowozielona o różnych odcieniach, w przekroju barwa wyrównana, jaśniejsza, zalewa klarowna; - skład podstawowy i smak - bez obcych posmaków i zapachów, kwaśno-słodki z wyraźnie wyczuwalnym smakiem użytych przypraw: wywar z pieprzu, ziela angielskiego, liścia laurowego, gorczycy i kopru; 8. Fasola czerwona konserwowa po odsączeniu zalewy w ilości 400 kg Wymagania jakościowe : - data minimalnej trwałości od dnia dostawy minimum 10 miesięcy; - produkt spożywczy - nasiona fasoli o różnej wielkości w zalewie z wody i soli - opakowanie jednostkowe puszki o wadze od 0,400 kg do 3 kg , posiadające system łatwego otwarcia lub słoiki, zapewniających właściwe cechy produktu w okresie przydatności do spożycia. - konsystencja i smak - fasola ugotowana jest twarda w dotyku, śliska a smak typowy dla ugotowanej fasoli 9. Fasola biała konserwowa po odsączeniu zalewy w ilości 400 kg Wymagania jakościowe : - data minimalnej trwałości od dnia dostawy minimum 10 miesięcy; - produkt spożywczy - nasiona fasoli o różnej wielkości w zalewie z wody i soli - opakowanie jednostkowe puszki o wadze od 0,400 g do 3 kg , posiadające system łatwego otwarcia lub słoiki, zapewniających właściwe cechy produktu w okresie przydatności do spożycia. - konsystencja i smak - fasola ugotowana jest twarda w dotyku, śliska a smak typowy dla ugotowanej fasoli 10. Surówka warzywna po odsączeniu zalewy w ilości 1 800 kg; Wymagania jakościowe : - data minimalnej trwałości od dnia dostawy minimum 10 miesięcy; - opakowania netto - jednorazowe bezzwrotne słoiki o gramaturze do 1 kg; - wygląd i konsystencja jednolita, płynna o zawartości sałatki po odcieku minimum 0,6 kg; - skład podstawowy: marchewka, por, ogórek, seler, pietruszka, kapusta biała, cebula, olej, przyprawy. 11. Surówka szwedzka po odsączeniu zalewy w ilości 1100 kg; Wymagania jakościowe : - data minimalnej trwałości od dnia dostawy minimum 10 miesięcy; - opakowania netto - jednorazowe bezzwrotne słoiki o gramaturze do 1 kg; - wygląd i konsystencja jednolita, płynna o zawartości sałatki po odcieku minimum 0,6 kg; - skład podstawowy: ogórki, marchewka, cebula, olej, ocet, przyprawy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15330000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: WARZYWA PRZETWORZONE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Włoszczyzna suszona w ilości 500 kg - w skład mieszanki wchodzą jednakowe ilości marchwi, pora, selera i pietruszki, opakowania netto do 10 kg; 2. Susz marchwi kostka w ilości 350 kg - w skład której wchodzi marchew cięta suszona, opakowania netto do 20 kg; 3. Susz buraczków w ilości 20 kg - w skład których wchodzą buraczki cięte suszone, opakowania netto do 10 kg; 4. Susz kopru w ilości 50 kg - w skład którego wchodzi koperek cięty suszony, opakowania netto do 10 kg; Wymagania jakościowe: - data minimalnej trwałości od dnia dostawy na w/w artykuły minimum 6 miesięcy; - smak i zapach charakterystyczny dla suszonych warzyw, bez posmaków i zapachów obcych objawów psucia się, wilgotności, stęchlizny; - konsystencja sypka, nieznacznie łamliwa, nie zlepiająca się przy nacisku; - opakowania - zbiorcze jednorazowe (papierowe worki polietylenowych jedno i trzywarstwowe) bezzwrotne, wszystkie muszą być dopuszczone do kontaktu z żywnością, posiadać atest PZH.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15330000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: WARZYWA PRZETWORZONE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Brokuł różyczki mrożony w ilości 750 kg; 2. Kalafior różyczki mrożony w ilości 750 kg; 3. Pieczarki plastry mrożone w ilości 400 kg; Wymagania jakościowe: - wyrób głęboko mrożony (o temperaturze poniżej 180 C w środku termicznym) gotowy po rozmrożeniu do przeprowadzenia obróbki cieplnej; - dopuszczalne całe lub krojone różyczki - główki; - kształt i wielkość charakterystyczne dla przedmiotu zamówienia, jednolity pod względem gramatury, kształtu, wyglądu; - smak i zapach charakterystyczny dla danego surowca, o dobrej jakości i dobrych walorach smakowych oraz zastosowanych składników; - pakowania zbiorcze jednorazowe bezzwrotne, podlegające recyklingowi o wadze netto (po rozmrożeniu ) nie mniej niż 2 kg do 5 kg; - data minimalnej trwałości od dnia dostawy - 3 miesiące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15330000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


drukuj ogłoszenie