Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa paliw do pojazdów administrowanych przez Gminę Międzylesie w okresie trzech lat

dolnośląskie, Międzylesie

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-10-2019
Numer ogłoszenia
610866-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
57-530 Międzylesie
Ulica
pl. Wolności
Nr telefonu
748 126 327
Email
urzad@miedzylesie.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 610866-N-2019 z dnia 2019-10-16 r.

Miasto Gmina Międzylesie: Dostawa paliw do pojazdów administrowanych przez Gminę Międzylesie w okresie trzech lat
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Gmina Międzylesie, krajowy numer identyfikacyjny 53062000000000, ul. pl. Wolności  1 , 57-530  Międzylesie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 126 327, e-mail urzad@miedzylesie.pl, faks 748 126 126.
Adres strony internetowej (URL): www.miedzylesie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.miedzylesie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.miedzylesie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczone osobiście
Adres:
Gmina Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie, Sekretariat pok. nr 7

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw do pojazdów administrowanych przez Gminę Międzylesie w okresie trzech lat
Numer referencyjny: ITiG.271.15.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem usługi jest: "Dostawa paliw do pojazdów administrowanych przez Gminę Międzylesie w okresie trzech lat". a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych tj: oleju napędowego - ON, benzyny bezołowiowej - Pb 95 do eksploatacji pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminy Międzylesie, w okresie od 02.12.2019 r. do 01.12.2022 roku. b) Zakup paliw odbywał się będzie poprzez bezpośrednie tankowanie paliw do zbiorników pojazdów samochodowych lub kanistrów na stacji paliw. c) W okresie obowiązywania umowy Zamawiający przewiduje zakup do systematycznego tankowania pojazdów w paliwa w następujących ilościach: - olej napędowy - ON w ilości - 15.000 litrów rocznie, - benzyna bezołowiowa - Pb 95 w ilości - 1.500 litrów rocznie. d) Zapotrzebowania ilościowe podanych paliw są przewidywane -szacunkowe (+/-). Podane zapotrzebowanie w okresie wykonania zamówienia nie jest wiążące dla zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych, które uzależnione będzie od warunków pogodowych i innych zdarzeń mogących mieć wpływ na ilość zużytego paliwa. e) Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 1680) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych o normie PN-EN 228:2013-04 - dla benzyny bezołowiowej; oraz normie PN-EN 590:2013-12 dla oleju napędowego. f) Wykonawca gwarantuje, że jego stacja paliw spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać stacje paliw płynnych, bazy, rurociągi przemysłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych oraz ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1853). g) Bezgotówkowy zakup paliw i produktów do eksploatacji pojazdów odbywał się będzie na podstawie rejestrowanych transakcji zakupu dokonywanych w danym dniu na stacji paliw. Wykonawca będzie wystawiał każdorazowo fakturę Vat, która musi zawierać: datę tankowania, miejsce tankowania, ilość tankowanego paliwa, ceny 1 litra paliwa, numeru rejestracyjnego pojazdu, wartości zakupu paliwa po uwzględnieniu oferowanego rabatu, termin płatności faktury. h) Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz pojazdów i kierowców, którzy będą upoważnieni do bezgotówkowego zakupu paliw płynnych i potrzebnych produktów do eksploatacji pojazdów, a w przypadku zmian będzie je aktualizował. i) Rozliczenie za wydane Zamawiającemu ilości paliwa dokonywane będzie po aktualnych cenach brutto (zawierających podatek Vat) pomniejszonych o udzielony upust. j) Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów i urządzeń odbywać się będzie we wszystkie dni miesiąca przez 24 godziny na dobę. k) Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw paliw. l) Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną stacją paliw zlokalizowaną na terenie Gminy Międzylesie, umożliwiającą tankowanie min. autobusów, busów, czynną we wszystkie dni robocze, oraz w dni wolne od pracy.

II.5) Główny kod CPV: 09134100-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09132100-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-12-01

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie;
Informacje dodatkowe oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania - Załącznik nr 2 do SIWZ (Wykonawcy dołączają do oferty). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie;
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców;
Informacje dodatkowe oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania - Załącznik nr 2 do SIWZ (Wykonawcy dołączają do oferty). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie;
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną stacją paliw zlokalizowaną na terenie Gminy Międzylesie, umożliwiającą tankowanie min. autobusów, busów, czynną we wszystkie dni robocze, oraz w dni wolne od pracy-Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania - Załącznik nr 2 do SIWZ (Wykonawcy dołączają do oferty). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie;
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie; oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Uwaga: dokumenty wymienione w pkt 5.1 -5.2 nie należy składać wraz z ofertą, Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony przez Zamawiającego odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda następujących dokumentów zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp: 1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania - Załącznik nr 2 do SIWZ (Wykonawcy dołączają do oferty). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 1.2. Wykonawca przedstawi koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 2. W celu potwierdzenia spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp: 2.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania - Załącznik nr 2 do SIWZ (Wykonawcy dołączają do oferty). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 2.2 dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców; 3. W celu potwierdzenia spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp: 3.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania - Załącznik nr 2 do SIWZ (Wykonawcy dołączają do oferty). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 3.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną stacją paliw zlokalizowaną na terenie Gminy Międzylesie, umożliwiającą tankowanie min. autobusów, busów, czynną we wszystkie dni robocze, oraz w dni wolne od pracy - Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców; Uwaga: dokumenty wymienione w pkt 1.2 , 2.2 i 3.2. nie należy składać wraz z ofertą, Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony przez Zamawiającego odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
18.1. Formularz ofertowy zgodny z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ. 18.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu zgodne z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ. 18.3. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) - (jeżeli dotyczy). 18.4. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę i oświadczenia - jeśli uprawnienie tej osoby nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (jeżeli dotyczy). 18.5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy). oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 7. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 7.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 5 pkt 5.1 - 5.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 7.1.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 7.1.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 7.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (w odniesieniu do ppkt 7.1.1 - data wystawienia nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w odniesieniu do ppkt 7.1.2 - data wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 7.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 7.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Termin płatności faktur40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-24, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie