Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie "Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z uwzględnieniem obsługi i ...

lubelskie, Biłgoraj

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-10-2019
Numer ogłoszenia
610686-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
23-400 Biłgoraj
Ulica
Bohaterów Monte Cassino
Nr telefonu
846 850 000,
Email
zamowienia@pupbilgoraj.pl,

SzczegółyOgłoszenie nr 610686-N-2019 z dnia 2019-10-16 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju: Usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie "Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z uwzględnieniem obsługi i wymiany butli gazowych" z egzaminem zewnętrznym przed Komisją UDT w ramach RPO WL V.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. "AKTYWNOŚĆ I PRACA V" finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju, krajowy numer identyfikacyjny 95003169200000, ul. Bohaterów Monte Cassino  38 , 23-400  Biłgoraj, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 850 000, , e-mail zamowienia@pupbilgoraj.pl, , faks 846 861 671.
Adres strony internetowej (URL): http://pup.bilgoraj.ibip.pl/public/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://pup.bilgoraj.ibip.pl/public/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami.
Adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23 - 400 Biłgoraj, pok. 102 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie "Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z uwzględnieniem obsługi i wymiany butli gazowych" z egzaminem zewnętrznym przed Komisją UDT w ramach RPO WL V.
Numer referencyjny: OA.2710.15.2019.JM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji grupowego szkolenia dla 10 osób bezrobotnych w zakresie: "Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z uwzględnieniem obsługi i wymiany butli gazowych" z egzaminem zewnętrznym przed Komisją UDT. Szkolenie będzie realizowane w ramach Projektu pn. "AKTYWNOŚĆ I PRACA V" finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kod CPV: 80530000 - 8 Usługi szkolenia zawodowego. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników poprzez nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych do egzaminu przed Komisją UDT nadającego kwalifikacje w zawodzie "Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z uwzględnieniem obsługi i wymiany butli gazowych" oraz do podjęcia zatrudnienia w tym zawodzie. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny odbywać się zgodnie z zatwierdzonym dla jednostki szkoleniowej programem uprawniającym do przeprowadzania szkoleń z zakresu operatora wózków jezdniowych podnośnikowych uwzględnieniem obsługi i wymiany butli gazowych. Szkolenie powinno obejmować 67 godzin zajęć (tj. każdy uczestnik powinien odbyć 67 godzin zajęć). Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00. Zajęcia nie mogą trwać mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu maksymalnie po 8 godzin lekcyjnych (45 min.) przedzielone 15 minutowymi przerwami. Zajęcia powinny odbywać się maksymalnie przez kolejnych 10 dni roboczych. Wykonawca powinien przygotować i załączyć do oferty szczegółowy program szkolenia. Program powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667). Określone w programie tematy zajęć edukacyjnych powinny zostać uszczegółowione przez wykonawcę poprzez określenie ich treści w tabeli "Opis treści - kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych". Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. Miejsce odbywania szkolenia: Biłgoraj. Sale wykładowe i miejsca przeznaczone do prowadzenia zajęć praktycznych powinny spełniać wymogi bhp i p.poż. uregulowane w przepisach odrębnych. Zamawiający wymaga, aby zajęcia praktyczne odbywały się w miejscu dostosowanym do realizacji tego typu zajęć, spełniającym wymogi bhp. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt i urządzenia niezbędne do odbycia zajęć praktycznych. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć dla uczestników szkolenia taką ilość wózków, jaka jest niezbędna do tego, aby każdy uczestnik szkolenia mógł odbyć wymaganą ilość godzin zajęć praktycznych. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem szkolenia do skierowania osób bezrobotnych na badania do lekarza medycyny pracy celem wydania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania szkolenia w zakresie będącym przedmiotem szkolenia. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz osób, które mają zostać skierowane na badania nie później niż do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Jeżeli zamawiający będzie kierował osobę niepełnosprawną na szkolenie poinformuje o tym wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji zamówienia uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych w stopniu równym jak pozostałych uczestników szkolenia. Każda osoba powinna otrzymać na własność następujące materiały: 1. podręcznik dotyczący zakresu tematycznego szkolenia min. 80 stronicowy (nie może być to podręcznik kopiowany); 2. długopis; 3. notatnik (blok w kratkę klejony min. 100 kartek format A4); 4. teczkę z rączką do przechowywania i transportu dokumentów. Materiały szkoleniowe przekazywane nieodpłatnie każdemu uczestnikowi szkolenia muszą być nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia oraz dobre jakościowo. Materiały te muszą być przekazane każdemu uczestnikowi szkolenia za pokwitowaniem odbioru w dniu rozpoczęcia szkolenia. Wykonawca w ramach kosztu szkolenia powinien zapewnić uczestnikom w czasie trwania szkolenia serwis kawowy w tym: kawę i herbatę z dodatkiem cukru oraz wodę mineralną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonawcy obowiązkowego kosztu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania Szkolenia uczestników, którym nie przysługuje stypendium oraz uczestników, którym przysługuje stypendium w związku z podjęciem w trakcie szkolenia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i kontynuują szkolenie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności zgłoszenia osoby do ubezpieczenia niezwłocznie po zaistnieniu w/w sytuacji. Każda osoba powinna mieć możliwość przystąpienia po ukończeniu szkolenia do egzaminu zewnętrznego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, a po jego zdaniu otrzymać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków. Na zakończenie szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania egzaminu zewnętrznego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego celem uzyskania uprawnień. Egzamin powinien odbyć się w ostatnim dniu szkolenia. W przypadku niemożności zorganizowania egzaminu w ostatnim dniu szkolenia z przyczyn niezależnych od wykonawcy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia egzaminu niezwłocznie w terminie uzgodnionym z zamawiającym. Czas trwania egzaminu nie wlicza się do liczby godzin szkolenia. Koszt przeprowadzenia egzaminu pokrywa wykonawca. Osoby, które ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym powinny otrzymać: 1. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w § 71 ust 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667), wzór zaświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do umowy szkoleniowej; 2. zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego. Oprócz dokumentów wymienionych w pkt 1. i 2. wykonawca może wydać inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia lub uzyskanie kwalifikacji. Materiały, dokumentacja szkoleniowa i miejsca odbywania szkolenia powinny być oznaczone zgodnie z wymogami o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r oraz Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) Nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014r. oraz zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji dostępnymi na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego opracowanymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WL na lata 2014 - 2020 z dnia 29 kwietnia 2016r. Wykonawca zapewni nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia oraz dokona sprawdzenia efektów szkolenia. Na zakończenie szkolenia wykonawca przeprowadzi wśród uczestników ankietę oceniającą szkolenie. Wzór ankiety określa załącznik nr 3 do umowy szkoleniowej. Podana w ofercie cena powinna obejmować ogólny koszt szkolenia oraz koszt jednej osobogodziny szkolenia (jedna osobogodzina szkolenia = cena szkolenia/liczba godzin szkolenia/liczba osób na szkoleniu). 32. Termin realizacji zamówienia (wymagany): listopad - grudzień 2019r. Szczegółowa data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia zostanie ustalona po wyborze najkorzystniejszej oferty.

II.5) Główny kod CPV: 80530000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 10685,23
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia (wymagany): listopad - grudzień 2019r. Szczegółowa data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia zostanie ustalona po wyborze najkorzystniejszej oferty.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1482 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż: 1. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 3 szkolenia grupowe dla co najmniej 5 osób dorosłych każde, w tym co najmniej jedno szkolenie w zakresie tematycznym związanym z zakresem szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. 2. dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, które: 2.1. przeprowadziły co najmniej 3 szkolenia/bloki tematyczne w zakresie objętym wykonywanymi czynnościami w zamówieniu lub 2.2. posiadają co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe jako nauczyciel przedmiotu związanego z wykonywanymi czynnościami w zamówieniu (dotyczy nauczycieli zatrudnionych w systemie oświaty lub nauczycieli akademickich).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. 2) Wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Wykaz należy przygotować na Załączniku Nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. 2.1. Dowodami potwierdzającymi, czy usługi zostały wykonane należycie są: 2.1.1. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane; 2.1.2. oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których mowa w pkt 2.1.1. (w takim przypadku wykonawca zobowiązany jest wskazać obiektywne przyczyny uniemożliwiające uzyskanie przedmiotowych dokumentów). 2.2. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie wykonanych usług, o którym mowa w pkt 2. zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa pkt 2.1. Wykonawca powinien jednak wskazać na tą okoliczność jako uzasadniającą nieprzedłożenie dowodu należytego wykonania zamówienia. 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy przygotować na Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. 4) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy przygotować zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. 5) W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadkach wskazanych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Oświadczenie należy przygotować zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w punkcie III.1.1) niniejszego Ogłoszenia składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a w przypadku spółki cywilnej spółka lub każdy ze wspólników samodzielnie. b) dokumenty potwierdzające spełnianie każdego z warunków, o których mowa w punktach III.1.3).1. i III.1.3).2. niniejszego Ogłoszenia składa co najmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy wspólnie. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, określonych w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp do oferty należy załączyć oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. W przedmiotowym oświadczeniu wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej powinien złożyć oddzielnie każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dodatkowe informacje oraz wzory w/w załączników zawarte są w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne dostępnym na stronie internetowej zamawiającego http://pup.bilgoraj.ibip.pl/public/
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Całkowity koszt szkolenia (cena)55,00
Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia30,00
Doświadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkoleń z obszaru zlecanego szkolenia15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Strony dopuszczają zmiany umowy zgodnie z art.144 ust.1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych gdy dotyczą one: 1) terminu wykonania zamówienia; 2) harmonogramu szkolenia; 3) ceny; 4) numeru konta; 5) osób wykonujących zamówienie; 6) miejsca wykonania zamówienia; 7) programu szkolenia; 8) sposobu organizacji szkolenia; 9) materiałów szkoleniowych; 10) konsekwencji zmian wytycznych dotyczących realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 11) konsekwencji zmian umowy nr RPLU.09.02.00-06-0025/18-00 z dnia 27 lutego 2019r. o dofinansowanie projektu pn. "AKTYWNOŚĆ I PRACA V" dostępnej do wglądu w siedzibie zamawiającego w szczególności w zakresie: a) zasad przetwarzania danych osobowych, b) wypowiedzenia umowy w związku z naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych. 12) konsekwencji zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub konieczności dostosowania umowy do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843). Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest również w oparciu o zasady określone w: 1. Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 2. "Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro" stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju z dnia 20 lutego 2018r. (w zakresie nieuregulowanym wytycznymi). Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: http://pup.bilgoraj.ibip.pl/public/ W pozostałym zakresie zasady prowadzenia postępowania reguluje Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne opublikowane na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: http://pup.bilgoraj.ibip.pl/public/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania środki ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Pzp. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na zasadach określonych w §15 Regulaminu, o którym mowa w pkt 3.1.2 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. Informację o unieważnieniu postępowania zamawiający przekaże wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem: http://pup.bilgoraj.ibip.pl/public/. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", zamawiający realizując obowiązek informacyjny wobec osób, których dane pozyskuje w toku prowadzonego postępowania, informuje, że: 1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23 - 400 Biłgoraj, reprezentowany przez Dyrektora PUP. Numer tel.: 84 6850000, fax 84 6861671, adres email: pupbilgoraj@pupbilgoraj.pl. 1.2. inspektorem ochrony danych w PUP w Biłgoraju jest Pan Janusz Małek. Dane kontaktowe: adres siedziby PUP, numer tel.: 84 6850000, fax 84 6861671, email: iod@pupbilgoraj.pl. 1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), którego przedmiotem jest usługa społeczna pod nazwą: usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie "Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z uwzględnieniem obsługi i wymiany butli gazowych" z egzaminem zewnętrznym przed Komisją UDT oraz zawarcia umowy na realizację zamówienia. 1.4. przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy, 1.5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 1.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 1.3 celu przetwarzania, jednak nie krócej niż przez okres wynikający z obowiązujących w PUP przepisów kancelaryjno - archiwalnych. 1.7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 1.8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 1.9. posiada Pani/Pan: 1.9.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych; 1.9.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do ich sprostowania; 1.9.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 1.9.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 1.10. nie przysługuje Pani/Panu: 1.10.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 1.10.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 1.10.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Jednocześnie zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane zostaną przekazane zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno wyłączenie, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie