Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa Indywidualnych Pakietów Medycznych IPMed - na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

lubelskie, Dęblin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-10-2019
Numer ogłoszenia
610695-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
08-521 Dęblin
Ulica
ul. Brygady Pościgowej
Nr telefonu
261 517 525,
Email
41blsz.przetargi@ron.mil.pl,

SzczegółyOgłoszenie nr 610695-N-2019 z dnia 2019-10-16 r.

41 Baza Lotnictwa Szkolnego: Dostawa Indywidualnych Pakietów Medycznych IPMed - na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 41 Baza Lotnictwa Szkolnego, krajowy numer identyfikacyjny 61456920000000, ul. ul. Brygady Pościgowej  5 , 08-521  Dęblin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 261 517 525, , e-mail 41blsz.przetargi@ron.mil.pl, , faks 261 519 536.
Adres strony internetowej (URL): www.41blsz.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Wojskowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
Tak, www.41blsz.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak, forma pisemna - ofertę składa się w formie pisemnej (pod rygorem, nieważności), opatrzona wlasnoręcznym podpisem. . Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego.
Adres:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin. Kancelaria Jawna, budynek 226, pokoj nr 7.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa Indywidualnych Pakietów Medycznych IPMed - na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
Numer referencyjny: Postępowanie oznaczone jest numerem referencyjnym - 56/19/N.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Indywidualnych Pakietów Medycznych IPMed tj. zestawu komponentów przeznaczonych do indywidualnych pakietów medycznych oraz torby - zasobnika do Indywidualnych Pakietów Medycznych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie Nr -56/19/N. 2. Przedmiotem zamówienia został podzielony na 2 odrębne zadania (części zamówienia): ? w skład zadania I (część I zamówienia) wchodzi dostawa zestawu komponentów do Indywidualnego Pakietu Medycznego - IPMed; ? w skład zadania II (część II zamówienia) wchodzi dostawa torby - zasobnika do IPMed; 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania I oraz zadania II znajduje się poniżej oraz w następujących załącznikach: - Nr 1a - Wymaganiach Taktyczno Technicznych dla zestawu IPMed; - Nr 1b - Rysunkach; -Nr 4 - Ogólnych warunkach umowy ;

II.5) Główny kod CPV: 33140000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33141623-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1843 z późn. zm), zwanej dalej "ustawą" oraz wydanej na jej podstawie aktów wykonawczych. 2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej dla dostaw i usług w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy tj. 144.000,00 euro; 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przez co zamawiający rozumie, że wykonawca może złożyć ofertę na pełen zakres przedmiotowy jednego lub dwóch, zadań (części) zamówienia. Częścią zamówienia jest każde kompletne zadanie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na wszystkie lub wybrane zadania (części) zamówienia. Każde zadanie (część) zamówienia będzie oceniane odrębnie. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 7. Zamawiający nie zamierza prowadzić aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje: a) rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 ustawy Pzp); b) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 ustawy Pzp); c) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; d) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 2 pkt. 8 ustawy Pzp) 9. W sprawie żądanych dokumentów stosuje się rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 10. W sprawach nieuregulowanych ustawą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145). 11. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 12. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i ustawy Pzp.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: warunek zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej: Zadanie I: dostawa zestawu komponentów do Indywidualnego Pakietu Medycznego -IPMed; - jedną dostawę zestawu komponentów do Indywidualnego Pakietu Medycznego -IPMed; na kwotę co najmniej - 240.000,00 zł brutto ; UWAGA!!! Zamawiający przez zestaw komponentów do Indywidualnego Pakietu Medycznego - IPMed rozumie "wsad" do torby czyli poszczególne elementy zestawu komponentów IPMed tj; opatrunki, opaski, gazy, rękawice itp. Elementy komponentów określone są w "Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia" tj. załącznikach nr 1a oraz 1b do SIWZ. Zadanie II: dostawa torby (zasobnika) do IPMed; - jedną dostawę toreb (zasobników) do Indywidualnego Pakietu Medycznego -IPMed; na kwotę co najmniej - 120.000,00 zł brutto ; wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających czy dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, dostawy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jedna dostawa oznacza dostawę zrealizowaną w ramach jednej umowy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się wykonaniem 1 dostawy - wykonanej na podstawie 1 umowy - obejmującej zarówno zakres jak i wartość wskazaną powyżej odrębnie dla każdego zadania/części zamówienia).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 4. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale "innych podmiotów": 4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy (pisemne zobowiązanie musi być dołączone do oferty w formie oryginału). 4.3. Z treści zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności ? zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; ? sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; ? zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; ? czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; 4.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi , do realizacji których te zdolności są wymagane (nie dotyczy dostaw). 4.5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. 4.6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, co do którego spełnienia wykonawca polegał na potencjale podmiotu trzeciego. 4.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczania na zasadach określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy, Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: ? zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub ? zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć "Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres od dn. ? do dn. ? w celu korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia" - (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie to musi być złożone w oryginale i podpisane przez podmiot oddający do dyspozycji zasoby. Oświadczenie należy dołączyć do oferty. 5. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego: 5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; 5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika powinno jednoznacznie określać postępowanie, którego dotyczy, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi w swej treści zawierać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i być podpisane przez każdego z nich. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza w zakresie zgodności kopii z oryginałem i aktualności pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo powinno zawierać także umocowanie do podpisania oferty. 5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oceniane będzie łącznie a badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z wykonawców, tj: ? Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 i 2a składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; ? Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu (np.: wykaz dostaw - jeśli dotyczy) - wykonawcy składają odpowiednio tak, aby spełnić warunek udziału w Postępowaniu; ? Zobowiązanie podmiotu III (jeśli dotyczy) wykonawcy składają odpowiednio tak, aby spełnić warunek udziału w Postępowaniu; 5.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: ? warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, musi być spełniony przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, którego będzie realizował przedmiotowe zamówienie. 5.4. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 5.5. Umowa zawarta z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia zawierać będzie postanowienie określające, który z Wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy. 5.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy Pzp). 6. Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych w ustawie, w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. UE L 3/16), zwany dalej "Jednolitym Dokumentem", w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. 7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykaże, że spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu. 8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
8. Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów: 2) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia; 8.2. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1,określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający zażąda złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów: (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -niżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku innego podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega, nw. dokumenty Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z podmiotów). 8.2.1. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Jeśli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów. 9.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa: ? w punkcie 8.1.1., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 9.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1. i 9.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Informacja dotycząca podwykonawców: 10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy składa w odniesieniu do tych podwykonawców: 10.1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy: 11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy składa w odniesieniu do tych podmiotów: 11.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 12. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej "rozporządzeniem ws. dokumentów" oraz - w odniesieniu do Jednolitego Dokumentu - wymagania określone w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. L 3/16 z 6.1.2016).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
8. Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów: 1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 8.1.1. wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- (wzór wykazu dostaw stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ); Z wykazu musi wynikać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej: - w zakresie Zadania I: dostawa zestawu komponentów do Indywidualnego Pakietu Medycznego -IPMed: - jedną dostawę zestawu komponentów do Indywidualnego Pakietu Medycznego -IPMed; na kwotę co najmniej - 240.000,00 zł brutto ; UWAGA!!! Zamawiający przez zestaw komponentów do Indywidualnego Pakietu Medycznego - IPMed rozumie "wsad" to torby czyli poszczególne elementy zestawu komponentów IPMed tj; opatrunki, opaski, gazy, rękawice itp. Elementy komponentów określone są w "Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia" tj. załącznikach nr 1a oraz 1b do SIWZ. - w zakresie Zadania II: dostawa torby (zasobnika) do IPMed: - jedną dostawę toreb (zasobników) do Indywidualnego Pakietu Medycznego -IPMed; na kwotę co najmniej - 120.000,00 zł brutto ; wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających czy dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, dostawy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jedna dostawa oznacza dostawę zrealizowaną w ramach jednej umowy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się wykonaniem 1 dostawy - wykonanej na podstawie 1 umowy - obejmującej zarówno zakres jak i wartość wskazaną powyżej odrębnie dla każdego zadania/części zamówienia).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Część A Dokumenty składane wraz z ofertą: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ -pkt I). 2. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ -pkt I ). 3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniach (załącznik nr 3i nr 2 do SIWZ -pkt II). 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (niebędących podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (załącznik nr 3 do SIWZ -pkt III). Oświadczenia, o których mowa powyżej muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 5. Pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa - o ile dotyczy; 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 7. N potwierdzenie, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający wymaga złożenia dokumentów (np.: pisemne zobowiązanie tych podmiotów). Z dokumentów musi wynikać; ? zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; ? sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; ? zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; ? oraz czy inne podmioty, na zdolnościach, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, udostępniają potencjał w sposób realny, tj; zapewniają uczestnictwo osoby o odpowiednich kwalifikacjach do wykonana dostawy. Jeżeli zdolności zawodowe podmiotu, o którym mowa wyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego od otrzymania stosownego wezwania: ? zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub ? zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne; - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; CZĘŚĆ B: 7. W celu ustalenia czy nie zachodzi podstawa do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp , Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej www.4lblsz.wp.mil.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, , przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przykład Wzoru Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej sam grupy kapitałowej stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy). 2. Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca zobowiązany jest: 2.1.złożyć Ofertę -w formie pisemnej (oryginał, postać papierowa) opatrzoną własnoręcznym podpisem pod rygorem nieważności; 2.2. złożyć Oświadczenia -w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem pod rygorem nieważności (zgodnie z wzorem stanowiącym -Załączniki Nr 2 i 3do SIWZ); 2.3. złożyć dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia -w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 2.4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 2.5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem; Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 2.6. złożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonej notarialnie 2.7. złożyć dokument wadium w oryginale -w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna (nie dotyczy); 2.8. zobowiązanie innych podmiotów, w formie pisemnej (oryginał).3.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą -inne niż określone w ust. 2 -oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą -inne niż określone w ust. 2 -oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu ws dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy. 6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiajmy od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 7. Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w SIWZ, składane przez Wykonawcę na skutek wezwania Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, zostaną złożone odpowiednio w formie i zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie, Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i SIWZ. 7. Rozwiązania równoważne: W przypadku, gdy zamawiający wskazał w dokumentacji przetargowej znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują konkretny produkt lub usługi świadczone przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, należy te nazwy rozumieć jako określenie przykładowe parametrów oczekiwanych przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie produktów lub przedmiotów równoważnych, o ile ich zastosowanie wraz z pozostałymi elementami zamówienia jest zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi przez zamawiającego. W przypadku gdy zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ, norma, należy przyjąć że w odniesieniu do niej użyto sformułowania "lub równoważna". Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli miałoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów -zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę materiałów równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia(podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Pzp), pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w SIWZ standardów. Należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe wymagane przez Zamawiającego (mają charakter przykładowy). Ich wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wzorzec przedmiotu zamówienia. Składając ofertę równoważną Wykonawca zobowiązany jest, w celu udowodnienia równoważności złożyć wraz z ofertą: karty katalogowe, karty charakterystyki, opisy, zdjęcia, instrukcje obsługi lub inne równoważne dokumenty, które umożliwią porównanie materiałów oferowanych z wymaganymi określonymi przez Zamawiającego. Wskazane dokumenty muszą zawierać informacje: -której pozycji formularza ofertowego opisanej za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę dotyczą; -muszą wskazywać na oferowany równoważny znak towarowy i producenta i muszą wyraźnie wskazywać, że są to dokumenty na potwierdzenie równoważności oferowanych rozwiązań; -muszą odnosić się do wszystkich parametrów (parametrów równoważności) wskazanych w opisie danej pozycji asortymentowej Zamawiający nie ogranicza wykonawcom katalogu dowodów, za pomocą których wykazywać będą oni równoważność oferowanych urządzeń. Wykazanie równoważności to obowiązek wykonawcy, ale także i jego prawo. Stosownie bowiem do treści art. 30 ust. 5ustawy Pzp: "Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego". Wykonawca może wykazywać w złożonej ofercie równoważność oferowanych przez siebie produktów za pomocą wszelkich środków dowodowych (stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego artykuły równoważne, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego powyżej oraz w załączniku nr 1do SIWZ, tj. w Formularzu ofertowym. Stosowne dokumenty na potwierdzenie równoważności należy dołączyć do składanej oferty. W przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu artykułów równoważnych - uznaje się, że kalkulacja ceny oferty obejmuje artykuły opisane w SIWZ (w załączniku nr 1do SIWZ). Zamawiający podkreśla, że dokumenty mające na celu wykazanie równoważności traktuje jako element (treść) składanej oferty opisujący oferowany przedmiot zamówienia, w związku z czym nie podlegają one uzupełnieniu. Oferta wykonawcy musi bowiem zawierać zaoferowanie przedmiotu zamówienia na dzień składania ofert. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego(w zakresie norm), jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku Nr 1do SIWZ (podstawa prawna: art. 30 ust. 5ustawy Pzp) przedkładając wraz z ofertą:- wykaz produktów, których równoważność dotyczy-opis każdego produktu równoważnego w postaci np. szczegółowej karty produktu, deklaracji zgodności, protokołu z badań laboratoryjnych, potwierdzającego zgodność właściwości fizyko-chemicznych, jakościowych danego produktu w stosunku do opisanych przez Zamawiającego Dotyczy to tylko Wykonawcy, który oferuje produkty równoważne w zakresie norm. Wykonawca oferujący produkty zgodne z opisem Zamawiającego (zgodne z normami określonymi w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia) -nie ma obowiązku składania żadnych dokumentów w tym zakresie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto realizacji zamówienia 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba - w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w przypadku jej wystąpienia. 4. Zmiana umowy dopuszcza zmianę danych podmiotowych, np. nazwę, adres, dane identyfikacyjne firmy. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie wymogów stawianych przez Zamawiającego dotyczących realizacji usługi w sytuacji, gdy ze względu na zmianę przepisów prawa lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym, nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę tych wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych. 6. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku działania siły wyższej, zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych lub innych sytuacji niezależnych od Stron umowy, w wyniku której nastąpi konieczność np. zmiany terminu jej wykonania. 7. Zamawiający w sytuacjach wycofania z produkcji lub wprowadzenia przez producenta innego oznaczenia artykułów będących przedmiotem umowy, na pisemnie umotywowaną prośbę Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie dostawy zamienników. Dostawa produktów zamiennych dopuszczalna będzie tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, na podstawie udokumentowanej informacji od Wykonawcy. Informacja powinna zawierać oświadczenie od producenta przedmiotu umowy o wycofaniu z produkcji danego asortymentu. Zamienniki muszą być zgodne z Wymogami Taktyczno-Technicznymi (załącznik nr 1), rysunkami (załącznik nr 1a), a cena zamiennika nie może spowodować zwiększenia wartości umowy. 8. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w sytuacji zmiany nazwy handlowej produktu, o ile zmiana ta została dokonana przez producenta i zostanie potwierdzona stosownym dokumentem, a także w przypadku zmiany producenta z zastrzeżeniem, iż oferowany przez Wykonawcę zamiennik będzie równoważny lub o cechach lepszych i będzie spełniał wszystkie wymogi Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-25, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa zestawu komponentów do Indywidualnego Pakietu Medycznego - IPMed na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Postępowanie oznaczone jest numerem referencyjnym - 56/19/N.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Indywidualnych Pakietów Medycznych IPMed tj. zestawu komponentów przeznaczonych do indywidualnych pakietów medycznych oraz torby - zasobnika do Indywidualnych Pakietów Medycznych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie Nr -56/19/N. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania I oraz zadania II znajduje się poniżej oraz w następujących załącznikach: - Nr 1a - Wymaganiach Taktyczno Technicznych dla zestawu IPMed; - Nr 1b - Rysunkach; -Nr 4 - Ogólnych warunkach umowy ;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141623-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto realizacji zamowienia100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w: 1) Ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz w aktach wykonawczych tam przywołanych - środki, akcesoria i narzędzia medyczne muszą spełniać wszystkie europejskie i polskie wymagania i normy medyczne. 2) Decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów medycznych. 5. Sprawdzenie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia pod względem jakościowym będzie polegało na zweryfikowaniu czy dostarczony towar jest zgodny z nazwą oferowanego towaru zadeklarowaną w ofercie wykonawcy (informacje zamieszczone na opakowaniu poszczególnego komponentu IPMed), czy jest kompletny (zawartość zgodna z WT -T ), czy terminy ważności komponentów IPMed - (Zadanie I - zestaw komponentów) oraz okresy ważności (Zadanie II) są zgodne z WT-T. Ponadto Zamawiający zweryfikuje czy stan techniczny wyrobów medycznych przeznaczonych do indywidualnych pakietów medycznych/opakowania indywidualnych pakietów medycznych jest zgodny z określonymi wymaganiami. 6. Wszystkie oferowane produkty mają być fabrycznie nowe, dostarczone w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.


Część nr: 2Nazwa: Dostawa torby - zasobnika do IPMed na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Postępowanie oznaczone jest numerem referencyjnym - 56/19/N.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa Indywidualnych Pakietów Medycznych IPMed tj. zestawu komponentów przeznaczonych do indywidualnych pakietów medycznych oraz torby - zasobnika do Indywidualnych Pakietów Medycznych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie Nr -56/19/N. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania I oraz zadania II znajduje się poniżej oraz w następujących załącznikach: - Nr 1a - Wymaganiach Taktyczno Technicznych dla zestawu IPMed; - Nr 1b - Rysunkach; -Nr 4 - Ogólnych warunkach umowy ;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141623-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto realizacji zamowienia100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w: 1) Ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz w aktach wykonawczych tam przywołanych - środki, akcesoria i narzędzia medyczne muszą spełniać wszystkie europejskie i polskie wymagania i normy medyczne. 2) Decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów medycznych. 5. Sprawdzenie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia pod względem jakościowym będzie polegało na zweryfikowaniu czy dostarczony towar jest zgodny z nazwą oferowanego towaru zadeklarowaną w ofercie wykonawcy (informacje zamieszczone na opakowaniu poszczególnego komponentu IPMed), czy jest kompletny (zawartość zgodna z WT -T ), czy terminy ważności komponentów IPMed - (Zadanie I - zestaw komponentów) oraz okresy ważności (Zadanie II) są zgodne z WT-T. Ponadto Zamawiający zweryfikuje czy stan techniczny wyrobów medycznych przeznaczonych do indywidualnych pakietów medycznych/opakowania indywidualnych pakietów medycznych jest zgodny z określonymi wymaganiami. 6. Wszystkie oferowane produkty mają być fabrycznie nowe, dostarczone w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.


drukuj ogłoszenie